Công văn 15319/QLD-ĐK đính chính nguyên liệu không yêu cầu GPNK

888
Công văn 15319/QLD-ĐK đính chính nguyên liệu không yêu cầu GPNK
Công văn 15319/QLD-ĐK đính chính nguyên liệu không yêu cầu GPNK
5/5 - (1 bình chọn)

Công văn 15319/QLD-ĐK đính chính nguyên liệu không yêu cầu GPNK

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số 15319/QLD-ĐK
V/v đính chính danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký
Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2017

Kính gửi: Cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Căn cứ công văn số 246/NCPT đề ngày 22/09/2017 của Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I – Pharbaco về việc đính chính công bố nguyên liệu hoạt chất được phép nhập khẩu của các thuốc trong nước đã được cấp SĐK đợt 158.

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng lý lưu hành thuốc tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

Nội dung đính chính trong danh mục kèm theo Công văn này thay thế nội dung đối với 16 thuốc đã công bố kèm theo Công văn số 11689/QLD-ĐK ngày 09/8/2017 của Cục Quản lý Dược.

Danh mục nguyên liệu dược chất được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: http://www.dav.gov.vn

Cục Quản lý Dược thông báo để cơ sở biết và thực hiện./.

TUQ. CỤC TRƯỞNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC, ĐỖ MINH HÙNG

Danh mục (Ban hành kèm theo công văn 15319/QLD-ĐK ngày 28/09/2017)

STT Tên thuốc Số giấy đăng ký lưu hành thuốc Ngày hết hiệu lực của giấy đăng ký lưu hành Tên cơ sở sản xuất thuốc Tên nguyên

liệu làm

thuốc

Tiêu chuẩn chất lượng của nguyên liệu Tên cơ sở sản xuất nguyên liệu Tên nước sản xuất nguyên liệu
1 Fabamox 250 DT. VD- 27072-17 22/6/2022 Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I – Pharbaco Amoxicilin trihydrat USP38 DSM Sinochem Pharmaceuticals India Private Limited. India
2 Fabamox 500 DT VD-27073-17 22/6/2022 Công ty cổ phàn dược phẩm Trung ương I – Pharbaco Amoxicilin trihydrat USP38 DSM Sinochem Pharmaceuticals India Private Limited. India
3 Alphatrypa VD-27074-17 22/6/2022 Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I – Pharbaco Chymotrypsin USP37 BIOZYM – Gesellschaft fur Enzymtechnologie mbH German
4 Babytrim – New VD-27075-17 22/6/2022 Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 1 – Pharbaco Sulfamethoxazole USP34 Virchow Laboratories Limited India
5 Babytrim – New VD- 27075-17 22/6/2022 Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I – Pharbaco Trimethoprim BP 2013 Shouguang Fukang Pharmaceutical Co., Ltd China
6 Fabapoxim 200 DT. VD-27077-17 22/6/2022 Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I – Pharbaco Cefpodoxim proxetil USP36 Covalent Laboratories Private Limited India India
7 Firstlexin 1000 DT. VD-27078-17 22/6/2022 Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I – Pharbaco Cephalexin monohydrat USP38 Zhejiang Anglikang Pharmaceutical Co., Ltd China
8 Firstlexin 250 DT. VD-27079-17 22/6/2022 Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 1 – Pharbaco Cephalexin monohydrat USP38 Zhejiang Anglikang Pharmaceutical Co., Ltd China
9 Flypit 20 VD-27080-17 22/6/2022 Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I – Pharbaco Atorvastatin calci USP34 Zhejiang Neo- Dankong Pharmaceutical Co., Ltd China
10 Lincomycin 500mg VD-27081-17 22/6/2022 Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I – Pharbaco Lincomycin hydrochloride EP 7 Henan Topfond Pharmaceutical Co., Ltd China

Công văn 15319/QLD-ĐK đính chính nguyên liệu không yêu cầu GPNK

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC:

[sociallocker id=7424]

15319_QLD_ĐK_VNRAS

[/sociallocker]

COPY VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!