Công văn 150/TTMS-NVD kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01

713
Công văn 150/TTMS-NVD
Công văn 150/TTMS-NVD
5/5 - (1 bình chọn)
BỘ Y TẾ

TRUNG TÂM MUA SẮM

TẬP TRUNG THUỐC QUỐC GIA

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do -Hạnh phúc

Số: 150/TTMS-NVD

V/v hoàn thiện, ký kết hợp đồng và báo cáo thực hiện quá trình thực hiện kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01 – Mua thuốc Capecitabin 500mg nhóm 2 cho các cơ sở y tế trên toàn quốc

Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2018

 

Kính gửi:        Sở Y tế các tỉnh, Thành phố trực thuốc trung ương,

Sở Y tế các Bộ/ngành,

Các bệnh viện/viện có giường bênh trực thuộc Bộ Y tế.

Công ty TNHH phân phối liên kết Quốc tế

Ngày 04/6/2017, Giám đốc Trung tam Mua sắm tập trung Quốc gia (Trung tâm MSTTQG) đã ban hành quyết định số 14/QĐ-TTMS phê duyệt điều chỉnh bổ sung số lượng và phạm vi cung cấp thuốc thuộc kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu 01-Mua thuốc Capecitabin 500mg nhóm 2 cho các cơ sở y tế trên toàn quốc của Trung tâm Mua sắm thuốc tập trung thuốc Quốc gia. Trung tâm MSTT đã gửi các quyết định trên tới các cơ sở y tế và tiến hành ký kết và tra đổi thỏa thuận khung với nhà thầu được chấp thuận hồ sơ dự thầu.

Căn cứ Khoản 7 Điều 32 Tổ chức mua thuốc tập trung cấp quốc gia của Thông tư số 11/2016/TT-BYT ngày 11/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập, Trung tâm MSTTQG xin thông báo cụ thể như sau:

  1. Các Đơn vị đầu mối tổng hợp và đề xuất nhu cầu sử dụng thuốc thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu và thỏa thuận khung đến các cơ sở y tế thuộc phạm vi cung cấp của thỏa thuận khung.
  2. Các cơ sở y tế căn cứ vào kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc, thỏa thuận khung, nhu cầu và kế hoạch sử dụng thuốc của cơ sở y tế đã đăng ký với đơn vị đầu mối tổng hợp để hoàn thiện, ký kết hợp đồng với nhà thầu theo quy định tại Khoản 7 Điều 32 Tổ chức mua thuốc tập trung cấp quốc gia của Thông tư số 11/2016/TT-BYT ngày 11/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập.

– Thời gian thực hiện hợp đồng: 24 tháng (từ ngày 01/7/2018 đến 30/6/2020).

  1. Trung tâm MSTTQG gửi kèm công văn này các tài liệu để các Sở Y tế, Y tế các Bộ/ngành, các bệnh viện trực thuộc BYT, các cơ sở y tế chủ động trong việc hoàn thiện, ký kết hợp đồng và thực hiện hợp đồng:

– Phạm vi và tiến độ cung cấp chi tiết thuốc thuộc Gói thầu số 01: Mua thuốc Capecitabin 500mg nhóm 2 cho các cơ sở y tế trên toàn quốc (Phụ lục 1).

– Thư chấp thuận Hồ sơ dự thầu và thông báo thỏa thuận khung (Phụ lục 2);

– Thỏa thuận khung đã ký kết giữa Trung tâm MSTTQG và nhà thầu (Phụ lục 3);

– Mẫu hợp đồng theo mẫu số 16 HSMT (Phụ lục 4)

– Điều kiện chung và điều kiện cụ thể của hợp đồng quy định tại hồ sơ mời thầu (HSMT) (Phụ lục 5).

  1. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và bệnh viện/viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế: Báo cáo về Trung tâm MSTTQG về hoàn thiện, ký kết hợp đồng giữa các cơ sở y tế với nhà thầu chậm nhất trước ngày 15/7/2018.
  2. Nhà thầu được lựa chọn trúng thầu phải thực hiện các biện phải bảo đảm thực hiện hợp đồng với các cơ sở y tế ký hợp đồng theo quy định tại HSMT và nộp về Trung tâm MSTTQG văn bản của các cơ sở y tế xá nhận thầu đã nộp bảo lãnh thực hiện hợp đồng để làm căn cứ giải tỏa bảo lãnh dự thầu.

– Hình thức bảo đảm thực hiện hợp đồng: Theo hình thức Thư bảo lãnh của Ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành theo Mẫu số 17 Chương VIII – Biểu mẫu hợp đồng của hồ sơ mời thầu.

– Giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng: 3% giá trị hợp đồng.

– Hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng: Bảo đảm thực hiện hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày các bên hoàn thành nghĩa vụ theo quy định trong hợp đồng.

– Thời hạn hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng: Bảo đảm thực hiện hợp đồng sẽ được hoàn trả trong vòng 20 ngày sau khi thanh lý toàn bộ hợp đồng hoặc thanh lý từng phần của hợp đồng theo ký kết giữa cơ sở y tế và nhà thầu.

  1. Sau khi hoàn thiện, ký kết hợp đồng với các cơ sở y tế, nhà thầu phải gửi cho Trung tâm MSTTQG 01 bản chính hợp đồng đã ký kết để làm căn cứ theo dõi quá trình thực hiện kết quả trúng thầu. Quá thời hạn 45 ngày kể từ ngày ban hành Quyết định phê duyệt kết quả lựa nhà thầu gói thầu 01-Mua thuốc Capecitabin 500mg nhóm 2 cho các cơ sở y tế trên toàn quốc của Trung tâm Mua sắm thuốc tập trung thuốc Quốc gia, nếu nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối hoàn thiện hợp đồng và ký kết hợp đồng với các cơ sở y tế thì Trung tâm MSTTQG sẽ xử lý theo các quy định trong HSMT.
  2. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nhà thầu được lựa chọn có trách nhiệm cung cấp thuốc theo số lượng và tiến độ ghi trong hợp đồng đã ký với từng cơ sở y tế. Trách nhiệm của các cơ sở y tế, của Đơn vị mua thuốc tập trung cấp địa phương và của Trung tâm MSTTQG trong thực hiện, quản lý và điều tiết kế hoặc để đảm bảo sử dụng tối thiểu 80% số lượng thuốc đã dự trù được thực hiện theo Điều 31 – Thông tư 11/2016/TT-BYT và theo thỏa thuận khung đã công bố.
  3. Trong quá trình thực hiện hợp đồng cung cấp thuốc thuộc danh mục đấu thầu tập trung cấp quốc gia, các cơ sở y tế và nhà thầu thực hiện chế độ báo cáo và điều tiết theo quy trình báo cáo thực hiện kết quả đấu thầu và điều tiết số lượng thuốc trúng thầu thuộc Danh mục đấu thầu tập trung cấp Quốc gia đã ban hành kèm Quyết định số 06/QĐ-TTMS ngày 20/3/2018 của Trung tâm MSTTQG. Các Biểu mẫu báo cáo có thể được tải về từ địa chỉ: http:/www.mediafire.com/?16797hl6qu2yg
  4. Từ quý 3 năm 2018 các cơ sở y tế và nhà thầu báo cáo chi tiết tình hình thực hiện kết quả lựa chọn nhà thầu về Trung tâm MSTTQG bao gồm kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp các thuốc thuộc danh mục đấu thầu tập trung Quốc gia các gói thầu năm 2017 và gói thầu 01-Mua thuốc Capecitabin 500mg nhóm 2 năm 2018. Danh sách chi tiết lượng phân bổ các thuốc trúng thầu năm 2017 và 2018 cho từng cơ sở y tế theo địa bàn tại Phụ lục 6.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc hoặc chưa rõ, kính đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Y tế các Bộ/ngành và bệnh viện/viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế thông báo về Trung tâm MSTTQG để cùng xem xét, phối hợp giải quyết.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

– Bộ trưởng (để báo cáo);

– TT. Trương Quốc Cường (để báo cáo);

– TT. Phạm Lê Tuấn (để báo cáo);

– Cục QLD, Vụ KHTC-BYT (để báo cáo);

– Các Phó Giám đốc (để p/h thực hiện);

-Lưu: VT, NVD.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

Nguyễn Trí Dũng

 

Công văn 150/TTMS-NVD về việc hoàn thiện, ký kết hợp đồng và báo cáo thực hiện kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01 – Mua thuôc Capecitabin 500mg nhóm 2 cho các cơ sở y tế trên toàn quốc

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY

150_TTMS_NVD_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!