Công văn 13933/QLD-ĐK đính chính danh mục nguyên liệu làm thuốc

1014
Công văn 13933/QLD-ĐK đính chính danh mục nguyên liệu làm thuốc
Công văn 13933/QLD-ĐK đính chính danh mục nguyên liệu làm thuốc
5/5 - (4 bình chọn)
BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số 13933/QLD-ĐK

V/v đính chính danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký

Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2017

Kính gửi: Cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/04/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Căn cứ công văn số 328/CV-Merap ngày 29/8/2017 của Công ty cổ phần tập đoàn Merap; Công văn số 170834/CV-VCP ngày 17/8/2017 của Công ty cổ phần dược Vacopharm; Công văn số 0608 17/NC-ĐKT ngày 23/8/2017 của Công ty cổ phần dược TW Mediplantex về việc đính chính thông tin công bố nguyên liệu được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

Nội dung đính chính trong danh mục kèm theo Công văn này thay thế nội dung đối với 04 thuốc đã được công bố kèm theo Công văn số 11689/QLD-ĐK ngày 09/8/2017 của Cục Quản lý Dược.

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để cơ sở biết và thực hiện./.

TUQ. CỤC TRƯỞNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC, ĐỖ MINH HÙNG

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC:

[sociallocker id=7424]

13933_QLD_ĐK

 [/sociallocker]

COPY VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN VNRAS.COM

Công văn 13933/QLD-ĐK

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!