Công văn 1383/TXNK-CST năm 2018 chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ dự án sản xuất, lắp ráp trang thiết bị y tế.

724
Công văn 1383/TXNK-CST năm 2018
Công văn 1383/TXNK-CST năm 2018
5/5 - (1 bình chọn)
TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 1383/TXNK-CST
V/v chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ dự án sản xuất, lắp ráp trang thiết bị y tế.
Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Trịnh Gia.
(Số 281/99/18 Trương Định, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội)

Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được văn bản số 03TG/2018 ngày 05/3/2018 của Công ty TNHH Trịnh Gia về chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để phục vụ nghiên cứu và sản xuất thiết bị y tế. Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 14 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13; Điều 23 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ thì nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu trong nước chưa sản xuất được để sản xuất, lắp ráp trang thiết bị y tế của dự án đầu tư được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo được miễn thuế nhập khẩu trong thời hạn 05 năm kể từ khi bắt đầu sản xuất.

Căn cứ khoản 2 mục VII Phụ lục VI Nghị định số 134/2016/NĐ-CP thì máy khí dung thuộc Danh mục các sản phẩm trang thiết bị y tế cần được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo.

Căn cứ các quy định nêu trên thì trường hợp Công ty TNHH Trịnh Gia nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được để sản xuất, lắp ráp máy khí dung của dự án đầu tư thì được miễn thuế trong thời hạn 05 năm kể từ khi bắt đầu sản xuất theo quy định tại khoản 14 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, Điều 23 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP. Hồ sơ, thủ tục miễn thuế thực hiện theo quy định tại Điều 30, Điều 31 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP.

Đề nghị Công ty TNHH Trịnh Gia căn cứ các quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, Công ty liên hệ cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, CST (03).
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn N
gọc Hưng

 

Công văn 1383/TXNK-CST năm 2018 chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ dự án sản xuất, lắp ráp trang thiết bị y tế.

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC DƯỚI ĐÂY

1383_TXNK_CST_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN TẠI VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!