Công văn 12085 QLD/ĐK công bố danh mục NLLT không cần giấy phép nhập khẩu

685
Công văn 12085 QLD/ĐK công bố danh mục NLLT không cần giấy phép nhập khẩu
Công văn 12085 QLD/ĐK công bố danh mục NLLT không cần giấy phép nhập khẩu
Đánh giá
BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 12085/QLD-ĐK
V/v công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu phải có giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp giấy đăng ký lưu hành (trước ngày 01/7/2014)
Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2018

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định số 54/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược;

Theo đề nghị tại công văn số 229/2018/ĐKT-ĐN đề ngày 12/6/2018 của Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm về việc kê khai nguyên liệu dược chất để sản xuất thuốc trong nước đã được cấp giấy đăng ký lưu hành

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc là dược chất, tá dược, bán thành phẩm để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

Danh mục các nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: http://www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các cơ sở biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục trưởng Vũ Tuấn Cường (để b/c);
– Tổng Cục Hải Quan (để phối hợp);
– Website Cục QLD;
– Lưu: VT, ĐK (Ng)
TUQ. CỤC TRƯỞNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC

Nguyễn Thị Thu Thủy

 

DANH MỤC

NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC LÀ DƯỢC CHẤT, TÁ DƯỢC, BÁN THÀNH PHẨM ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM ĐƯỢC PHÉP NHẬP KHẨU KHÔNG YÊU CẦU GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU
(Đính kèm công văn số 12085/QLD-ĐK ngày 28/6/2018 của Cục Quản lý Dược)

STT Tên thuốc
(1)
SĐK
(2)
Ngày hết hạn SĐK (dd/mm/yy)
(3)
Tên NSX
(4)
Dược chất (ghi đầy đủ tên, dạng nguyên liệu, dạng muối …) (5) Tiêu chuẩn dược chất
(6)
Tên NSX nguyên liệu
(7)
Địa chỉ NSX sản xuất nguyên liệu
(8)
Nước sản xuất
(9)
1. Divacal (*) VD-19891-13 08/11/2018 CTCPDP Imexpharm Calcium lactate gluconate NSX Purac Biochem B.V Arkelsedijk 46, P.O box 21, 4200 AA Gorinchem (**) The Netherlands
2. Divacal (*) VD-19891-13 08/11/2018 CTCPDP Imexpharm Calcium lactate gluconate NSX Jungbunzlauer Ladenburg GmbH (***) Dr. Albert-Reimann-Strasse 18, DE-68526, Ladenburg Germany
3. Divacal (*) VD-19891-13 08/11/2018 CTCPDP Imexpharm Calcium carbonate EP 8.0 (*) Dr Paul Lohmann Gmbh KG (*) Hauptstrasse 2, D-31860 Emmerthal Germany
4. Divacal (*) VD-19891-13 08/11/2018 CTCPDP Imexpharm Calcium carbonate EP 8.0 (*) American pharmaceutical & Health Products. Inc. (**) – 4025 Griffin Trail Way, Cumming, GA 30041 – 2240 Stoney Point Farm RD, Cumming GA 30041 USA
5. Divacal (*) VD-19891-13 08/11/2018 CTCPDP Imexpharm Calcium carbonate EP 8.0 (*) Sudeep Pharma Private Limited (**) Plot no 129/1/A. 129/12, GIDC Estate, AT & Post Nadesari, Dist-Vadodara – Gujarat India

(*) Thay đổi tên thuốc, tiêu chuẩn dược chất, bổ sung nhà sản xuất dược chất theo công văn số 1076/QLD-ĐK ngày 06/02/2017 của Cục Quản lý Dược

(**) Thay đổi cách ghi địa chỉ nhà sản xuất dược chất, bổ sung nhà sản xuất dược chất theo công văn số 10139/QLD-ĐK ngày 05/6/2018 của Cục Quản lý Dược

(***) Bổ sung nhà sản xuất dược chất theo công văn số 6278/QLD-ĐK ngày 21/4/2018 của Cục Quản lý Dược

 

TẢI VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY 12085_QLD_ĐK_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!