Công văn 11731 QLD/ĐK công bố danh mục NLLT không cần giấy phép nhập khẩu

541
Công văn 11731 QLD/ĐK công bố danh mục NLLT không cần giấy phép nhập khẩu
Công văn 11731 QLD/ĐK công bố danh mục NLLT không cần giấy phép nhập khẩu
5/5 - (2 bình chọn)
5/5 - (2 bình chọn)
BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 11731/QLD-ĐK

V/v công bố danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc

Hà Nội ngày 25 tháng 6 năm 2018

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Căn cứ công văn đề nghị số 191/CTD đề ngày 08/6/2018 của Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các công ty sản xuất biết và thực hiện.

Nơi nhận:

Như trên;

CT. Vũ Tuấn Cường (để b/c);

Tổng Cục Hài Quan (để phối hợp);

Website Cục QLD;

 

TUQ. CỤC TRƯỞNG PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC

NGUYỄN THU THỦY

 

DANH MỤC NGUYÊN LIỆU DƯỢC CHẤT ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐC TẠI VIỆT NAM ĐƯỢC NHẬP KHẨU KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN VIỆC CẤP PHÉP NHẬP KHẨU

(Ban hành kèm theo công văn số 11731/QLD-ĐK ngày 25 tháng 6 năm 2018 của Cục Quản lý Dược)

STT Tên thuốc Sô giây đăng ký lưu hành thuốc Ngày hết hiệu lực của giấy đăng ký lưu hành Tên cơ sờ sản xuất thuốc Tên nguyên liệu làm thuốc TCCL

của

nguyên

liệu

Tên Cơ sởsan xuất nguyên liệu Địa chỉ cơ sở sản xuất nguyên liệu Tên nước sản xuất nguyên liệu
1 Magnesium – B6 VD-16231-12 16/03/2019 Công ty CP.DP Cửu Long Pyridoxin

hydrochloride

BP2015 Jiangxi Tianxin Pharmaceutical Co.. Ltd Le’anjiang Industrial Zone, Leping. Jiangxi, 333300. China Chi na
2 Magnesium – B6 VD-16231-12 16/03/2019 Công ty CP.DP Cừu Long Pyridoxin

hydrochloride

BP2014 1 lua/hong Pharmaceutical Co.,Ltd No.71 West Chunyuan Road. Xiangyang. Hubei, China China
3 Vitamin B1 50 mg VD-16239-12 16/03/2019 Công ty CP.DP Cửu Long Thiamin mononitrate BP2014 Huazhone Pharmaceutical Cò Ltd No.71 West Chunvuan Road, Xiangvang. Hubei. China China
4 Vitamin Bl 50 mg VI)-16239-12 16/03/2019 Công ty CP.DP Cứu Long Thiamin mononitrate BP2016 Jiangxi 1 ianxin Pharmaceutical Co..Ltd Le’anjiang Industrial Zone. Lcping, Jiangxi, 333300. China China

TẢI VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY 11731_QLD_ĐK_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!