Công văn 11255/QLD-ĐK công bố danh mục NLLT không cần giấy phép nhập khẩu

740
Công văn 11255/QLD-ĐK công bố danh mục NLLT không cần giấy phép nhập khẩu
Công văn 11255/QLD-ĐK công bố danh mục NLLT không cần giấy phép nhập khẩu
5/5 - (1 bình chọn)

 

Bộ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 11255/QLD-ĐK

V/v công bố danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc đợt 161

Hà Nội ngày 15 tháng 6 năm 2018

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các công ty sản xuất biết và thực hiện.

Nơi nhận:

Như trên;

CT. Vũ Tuấn Cường (để b/c);

Tổng Cục Hài Quan (để phối hợp);

Website Cục QLD;

 

TUQ. CỤC TRƯỞNG PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC

NGUYỄN THU THỦY

 

DANH MỤC NGUYÊN LIỆU DƯỢC CHẤT ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐC TẠI VIỆT NAM ĐƯỢC NHẬP KHẨU KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN VIỆC CẤP PHÉP NHẬP KHẨU

(Ban hành kèm theo công văn số 11255/QLD-ĐK ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Cục Quản lý Dược)

Thuốc thành phẩm Nguyên liệu hoạt chất
STT Tên thuốc Số giấy đăng ký lưu hành thuốc Ngày hết hiệu lực của giấy đăng ký lưu hành Tên cơ sở sản xuất thuốc Tên nguyên liệu làm thuốc Tiêu chuân chất lượng của nguyên liệu Tên cơ sở sản xuất nguyên liệu Địa chỉ cơ sở sản xuất nguyên liệu Tên nưóc sản xuất nguyên liệu
1 Ambroco VD-30176-18 27/03/2023 Công ty TNHH United International Pharma Ambroxol

Hydrochloride

BP 2014 Ven Petrochem & Pharma (India) PVT Ltd. Plot no 2903,05, 07, 09, 10 & 2704 to 2708 G.I.D.C Ind. Estate Sarigam, Dist. Valsad India
2 Fordia MR VD-30178-18 27/03/2023 Công ty TNHH United International Pharma Metformin

Hydrochloride

BP2013 usv Private Limited B – 1/8, MIDC, Lote- Parshuram Ind. Area, Taluka Khed, Dist. Ratnagiri – 415722, Maharashtra India
3 Fordia MR VD-30179-18 27/03/2023 Công ty TNHH United International Pharma Metformin

Hydrochloride

BP2013 usv Private Limited B- 1/8, MIDC, Lote – Parshuram Ind. Area, Taluka Khed, Dist. Ratnagiri – 415722, Maharashtra India
4 Nutroplex VD-30181-18 27/03/2023 Công ty TNHH United International Pharma Calcium

glycerophosphate

EP8.0 G i vaudan-Lav irotte 56 rue Paul Cazeneuve 69008 Lyon France
5 Nutroplex VD-30181-18 27/03/2023 Công ty TNHH United International Pharma Lysin HCl (Lysin hydrocloride) USP 36 Famous Merit No. 155 Meishan Road, Hefei China

 

Thuốc thành phẩm Nguyên liệu hoạt chất
STT Tên thuốc Số giấv đăng ký lưu hành thuốc Ngày hết hiệu lực của giấy đăng ký lưu hành Tên cơ sở sản xuất thuốc Tên nguyên liệu làni thuốc Tiêu chuẩn chất lưọng của nguyên liệu Tên cơ sở sản xuất nguyên liệu Địa chỉ cơ sở sản xuất nguvên liệu Tên nước sản xuất nguyên liệu
6 Nutroplex VD-30181-18 27/03/2023 Công ty TNHH United International Pharma Magnesium gluconate USP37 Givaudan-Lavirotte 56 rue Paul Cazeneuve 69008 Lyon France
7 Nutroplex VD-30181-18 27/03/2023 Công ty TNHH United International Pharma Vitamin A (Vitamin A Palmitate) NSX (Inhouse) DSM Nutritional Products Ltd Branch site Sisseln Quality Management Hauptstrasse CH-4334 Sisseln Switzerland
8 Nutroplex VD-30181-18 27/03/2023 Công ty TNHH United International Pharma Ferrous Sulphate Heptahydrate USP36 Canton Laboratories PVT Ltd. 110-B Gidc Estate, Malcarpura Vadodara-390010 India
9 Nutroplex VD-30181-18 27/03/2023 Công ty TNHH United International Pharma Vitamin B1

(Thiamine

Hydrochloride)

USP35 DSM Nutritional Products GmbH Emil-Barell-Str.3-D-79639,

Grenzach-Wyhlen

Germany
10 Nutroplex VD-30181-18 27/03/2023 Công ty TNHH United International Pharma Vitamin B12 (Cyanocobalamin) USP 36 North China Pharmaceutical Victor Co., Ltd No.9 Zhaiying North Street, Shijiazhuang China
11 Nutroplex VD-30181-18 27/03/2023 Công ty TNHH United International Pharma Vitamin B2 (Riboflavin-5’- Phosphate Sodium) NSX (Inhouse) DSM Nutritional Products France SAS BP 170

F-68 305 Saint-Louis Cedex

France

 

Thuốc thành phẩm Nguyên liệu hoạt chất
STT Tên thuốc Số giấy đăng ký lưu hành thuốc Ngày hết hiệu lực của giấy đăng ký lưu hành Tên cơ sở sản xuất thuốc Tên nguyên liệu làm thuốc Tiêu chuẩn chất lượng của nguyên liệu Tên CO’sỏ’sản xuất nguyên liệu Địa chỉ CO’ sỏ’ sản xuất nguyên liệu Tên nưóc sản xuất nguyên liệu
12 Nutroplex VD-30181-18 27/03/2023 Công ty TNHH United International Pharma Vitamin B3 (Niacinamide) USP35 DSM Nutritional Products

(Manufacturing Site: Lonza Guangzhou Nansha Ltd.)

68 Huangge Dadaobei, Nansha District, Guangzhou China
13 Nutroplex VD-30181-18 27/03/2023 CôngtyTNHH

United

International

Pharma

Vitamin B6 (Pyridoxine Hydrochloride) USP37 DSM Nutritional Products GmbH Emil-Barell-Str.3-D-79639, G renzach-Wy h len Germany
14 Nutroplex VD-30181-18 27/03/2023 Công ty TNHH United International Pharma Vitamin D (Vitamin D3 1.0 miu/ g) EP8.0 DSM Nutritional Products Ltd Branch site Sisseln Quality Management Hauptstrasse CH-4334 Sisseln Switzerland

Công văn 11255/QLD-ĐK công bố danh mục NLLT không cần giấy phép nhập khẩu

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY 11255_QLD_ĐK_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

 

 

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!