Công văn 10712/QLD-KD về việc xuất khẩu thuốc

766
Công văn 10712/QLD-KD
Công văn 10712/QLD-KD
5/5 - (2 bình chọn)
BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 10712/QLD-KD
V/v xuất khẩu thuốc
Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định

Cục Quản lý Dược nhận được Văn thư số 806/CV-CTYDTTBYT đề ngày 30/5/2018 của Công ty về việc xuất khẩu thuốc không phải kiểm soát đặc biệt,

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược,

Cục Quản lý Dược có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 5 điều 60 Luật dược quy định: “Thuốc, nguyên liệu làm thuốc được phép xuất khẩu không cần giấy phép của Bộ Y tế, trừ dược liệu thuộc danh Mục loài, chủng loại dược liệu quý, hiếm, đặc hữu phải kiểm soát, thuốc phải kiểm soát đặc biệt, nguyên liệu làm thuốc là dược chất hướng thần, dược chất gây nghiện, tiền chất dùng làm thuốc do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành hoặc chất phóng xạ theo danh Mục do Chính phủ ban hành.”

Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược không có quy định bắt buộc thuốc xuất khẩu phải được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam trừ thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc.

Do đó, khi công ty xuất khẩu thuốc theo quy định tại khoản 5 điều 60 Luật dược, công ty làm thủ tục trực tiếp tại Cơ quan Hải quan mà không bắt buộc phải có giấy phép chuyên ngành của Bộ Y tế.

Cục Quản lý Dược thông báo để Công ty biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Tổng Cục Hải quan (để p/h);
– Lưu: VT, KD(N).
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đỗ Văn Đông

 

Công văn 10712/QLD-KD về việc xuất khẩu thuốc

DOWNLOAD VĂN BẢN DƯỚI ĐÂY

10712_QLD_KD_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

Ngày viết:
Vietnam Regulatory Affairs Society. Join us, VNRAS, feel free to contact. We'll provide you all information and regulatory affairs update related to products covered by the Ministry of Health of Vietnam (drug, vaccine, biological, pharmaceutical raw material, excipient, capsule, traditional medicine, herbal medicine, medical equipment, invitro diagnostic medical devices, cosmetic, food supplements, chemical and preparation for medical and household use).
LEAVE A REPLY
Please enter your comment!