Công văn 10156/QLD-ĐK năm 2018 danh mục NL không yêu cầu GPNK

631
Công văn 10156/QLD-ĐK năm 2018
Công văn 10156/QLD-ĐK năm 2018
5/5 - (1 bình chọn)

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 10156/QLD-ĐK
V/v công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK
Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2018

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Căn cứ kết quả thẩm định hồ sơ thay đổi, bổ sung đối với thuốc sản xuất trong nước đã được cấp số đăng ký lưu hành;

Theo đề nghị của công ty tại các văn thư số 201/2018/ĐKT-ĐN đề ngày 16/5/2018 của Công ty CPDP Imexpharm; văn thư số 367/ĐK-DHT ngày 26/04/2018 và 369/ĐK-DHT ngày 02/5/2018 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây; văn thư số 94-18/MDS/CV ngày 23/04/2018 và 101-18/MDS/CV ngày 08/5/2018 của Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu theo danh mục đính kèm.

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các công ty sản xuất biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– CT. Vũ Tuấn Cường (để b/c);
– Tổng Cục Hải Quan (để phối hợp);
– Website Cục QLD;
– Lưu: VT, ĐK (Chi).

TUQ. CỤC TRƯỞNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC

Nguyễn Thị Thu Thủy

 

DANH MỤC

NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐC TẠI VIỆT NAM ĐƯỢC NHẬP KHẨU KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN CẤP PHÉP NHẬP KHẨU
(Đính kèm Công văn số: 10156/QLD-ĐK ngày 05/6/2018 của Cục Quản lý Dược)

STT Tên thuốc Số giấy đăng ký lưu hành thuốc Ngày hết hiệu lực của giấy đăng ký lưu hành Tên cơ sở sản xuất thuốc Tên nguyên liệu làm thuốc TCCL của nguyên liệu Tên cơ sở sản xuất nguyên liệu Địa chỉ cơ sở sản xuất nguyên liệu Tên nước sản xuất nguyên liệu
1 Kalimate VD-28402-17 19/09/2022 Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 2 Calcium polystyrene sulfonate JP XVI Kowa Company Ltd., Mohka Plant 21-1, Matsuyama-Cho, Mohka,Tochigi, Japan Japan
2 Imenir 125 mg VD-27893-17 19/09/2022 Chi nhánh 3 – Công ty CPDP Imexpharm tại Bình Dương Cefdinir USP 35 Covalent Laboratories Private Limited Địa chỉ trên phiếu kiểm nghiệm:

Survey No. 374, Gundla Machanoor Village, Hathnoor Mandal, Sangareddy Dist 502 296 Telangana, India

Địa chỉ trên GMP:

Sy. No.374 Gundla Machanoor Village, Hathnoor Mandal, Sangareddy District – 502 296, Telangana State, India

India
3 Imenir 300 VD-27894-17 19/09/2022 Chi nhánh 3 – Công ty CPDP Imexpharm tại Bình Dương Cefdinir USP 37 Covalent Laboratories Private Limited Địa chỉ trên phiếu kiểm nghiệm:

Survey No. 374, Gundla Machanoor Village, Hathnoor Mandal, Sangareddy Dist 502 296 Telangana, India

Địa chỉ trên GMP:

Sy. No.374 Gundla Machanoor Village, Hathnoor Mandal, Sangareddy District – 502 296, Telangana State, India

India
4 Vinpocetin TP VD-25182-16 05/09/2021 Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây Vinpocetine EP 8.0 Chedom Pharmaceutical Co., Ltd Lingxia Village, Qiaotou town, Pingshan District, Benxi, Liaoning, P. R. China China
5 G5 Enfankasst VD-20732-14 12/06/2019 Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây Montelukast sodium USP 37 Polydrug Laboratories Pvt, Ltd., India Ambemath industrial Area, plot No. 37, Anand Nagar, MIDC, Ambernath (East) – 421506, Maharashtra, India India
6 Penicilin V kali VD-22467-15 26/05/2020 Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây Phenoxy methylpenicillin potassium BP 2014 North China Pharmaceutical Co., Ltd No. 388 Heping East Road, Shijiazhuang China
7 MEDI- MAGNE B6 VD-23587-15 17/12/2020 Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun Pyridoxin hydrochloride USP 36 Jiangxi Tianxin Pharmaceutical Co., Ltd Le’anjiang Industrial Zone, Leping, Jiangxi, 333300, China China

 

 

Công văn 10156/QLD-ĐK năm 2018 công bố danh mục NLLT được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK.

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY

10156_QLD_ĐK_2018_VNRAS

10156_QLD_ĐK_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!