Công văn 26687/QLD-TT hướng dẫn triển khai dịch vụ công xác nhận nội dung quảng cáo thuốc mức độ 4

1729
Xác nhận nội dung quảng cáo thuốc mức độ 4
5/5 - (1 bình chọn)

Công văn 26687/QLD-TT hướng dẫn triển khai dịch vụ công xác nhận nội dung quảng cáo thuốc mức độ 4

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số 26687/QLD-TT
V/v hướng dẫn triển khai dịch vụ công xác nhận nội dung quảng cáo thuốc mức độ 4
Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2016

Kính gửi: Các cơ sở đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thuốc tại Việt Nam

Để triển khai dịch vụ xác nhận nội dung quảng cáo thuốc mức độ 4 theo Quyết định số 5496/QĐ-BYT, ngày 24/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Cục Quản lý Dược hướng dẫn triển khai thí điểm dịch vụ này trong giai đoạn từ 01/01/2017 đến 31/03/2017, cụ thể như sau:
I. Hướng dẫn một số bước quan trọng khi đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thuốc trực tuyến
1. Đăng ký và cấp tài khoản đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thuốc trực tuyến
1.1. Điều kiện để được cấp tài khoản
Cơ sở đứng tên đề nghị trong hồ sơ đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thuốc mới được đăng ký cấp tài khoản đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thuốc trực tuyến. Để được cấp tài khoản đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo trực tuyến, cơ sở đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thuốc phải cung cấp các tài liệu pháp lý sau:
– Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc còn hiệu lực đối với cơ sở đăng ký thông tin thuốc của Việt Nam;
– Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam còn hiệu lực đối với cơ sở đăng ký thông tin thuốc của nước ngoài.
1.2. Đăng ký tài khoản
1.2.1. Đối với các cơ sở đã có tài khoản tại Hệ thống cấp số tiếp nhận hồ sơ đăng ký thông tin thuốc trực tuyến: Có thể sử dụng tài khoản này cho Hệ thống cấp số xác nhận nội dung quảng cáo thuốc trực tuyến.
1.2.2. Đối với cơ sở chưa có tài khoản tại Hệ thống cấp số tiếp nhận hồ sơ đăng ký thông tin thuốc trực tuyến:
– Cơ sở đứng tên đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thuốc truy cập vào hệ thống tiếp nhận hồ sơ đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thuốc trực tuyến tại mục “Hệ thống cấp số xác nhận nội dung quảng cáo thuốc” trong trang điện tử http://dav.gov.vn, thực hiện khai báo các thông tin theo mẫu và tải lên hệ thống bản scan màu từ bản gốc “Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc”, “Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam” để Cục Quản lý Dược làm cơ sở để phê duyệt tài khoản.
– Cơ sở phải đăng ký tài khoản 01 lần trước khi thực hiện lần đầu các giao dịch và sử dụng tài khoản được cung cấp để thực hiện các hoạt động liên quan đến đăng ký thông tin thuốc. Trường hợp có thay đổi các thông tin trong tài liệu pháp lý, cơ sở đăng ký quảng cáo thuốc phải thực hiện việc sửa đổi trên Hệ thống và tải bản scan tài liệu pháp lý lên Hệ thống như đã đăng ký tài khoản lần đầu.

1.3. Trình tự cấp tài khoản:
– Trong vòng 02 ngày kể từ khi nhận được thông tin khai báo đề nghị cấp tài khoản trên hệ thống và tài liệu pháp lý kèm theo, bộ phận cấp tài khoản đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thuốc trực tuyến – Cục Quản lý Dược sẽ phê duyệt tài khoản, Hệ thống sẽ gửi thông tin về tài khoản đăng nhập (gồm: tên đăng nhập, mật khẩu) vào địa chỉ email của người đại diện đăng ký. Trường hợp không được phê duyệt, Hệ thống sẽ tự động thông báo lý do để người khai báo biết.
– Để đảm bảo tính bảo mật, cơ sở đăng ký cần thay đổi mật khẩu đã được cấp sẵn trước khi sử dụng tài khoản để thực hiện các giao dịch liên quan.
– Cơ sở sau khi được cấp tài khoản phải có trách nhiệm quản lý tài khoản của mình.
2. Hồ sơ đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thuốc trực tuyến
Các yêu cầu về hồ sơ hành chính, nội dung quảng cáo thuốc của hồ sơ đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thuốc trực tuyến thực hiện theo quy định của Thông tư số 09/2015/TT-BYT ngày 25/5/2015 của Bộ Y tế quy định về xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế và được nộp như sau:
2.1. Đơn đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thuốc: Khai báo trực tuyến theo Phụ lục 1 quy định tại Thông tư số 09/2015/TT-BYT.
2.2. Các phần hồ sơ còn lại: Tải dữ liệu theo fìle có định dạng *.pdf hoặc *.jpeg lên Hệ thống cấp số xác nhận nội dung quảng cáo thuốc trực tuyến.
Lưu ý:
– Để kết thúc được việc nộp hồ sơ, cơ sở đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thuốc cần tiến hành ký số vào các hồ sơ sau khi tải lên hệ thống.
3. Nộp phí thẩm định hồ sơ đăng ký thông tin thuốc
Sau khi hồ sơ đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thuốc trực tuyến được nộp, Hệ thống sẽ tự động gửi phiếu báo thu có thông tin mức phí thẩm định hồ sơ đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thuốc phải nộp, cơ sở phải nộp phí đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thuốc chậm nhất 30 ngày kể từ khi kết thúc nộp hồ sơ trực tuyến. Thời gian tiếp nhận hồ sơ được tính bắt đầu từ ngày hoàn thành thủ tục nộp phí đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thuốc.
Trong giai đoạn triển khai thí điểm, cơ sở đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thuốc có thể nộp phí bằng cách chuyển khoản hoặc nộp trực tiếp tại Cục Quản lý Dược theo quy trình hiện đang thực hiện.
4. Thông báo kết quả đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thuốc trực tuyến
Quá trình xử lý và kết quả giải quyết dịch vụ công xác nhận nội dung quảng cáo thuốc trực tuyến được Cục Quản lý Dược thông báo theo từng hồ sơ khi truy cập vào tài khoản đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thuốc trực tuyến của cơ sở đề nghị. Kết quả xử lý hồ sơ đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thuốc trực tuyến gồm có các tài liệu sau:
1) Các công văn yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ khi hồ sơ chưa hợp lệ hoặc thông báo không xác nhận nội dung quảng cáo thuốc.
2) Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc.
II. Tổ chức thực hiện
1. Khuyến khích các cơ sở thực hiện đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thuốc trực tuyến. Trong thời gian thực hiện thí điểm, các cơ sở có thể lựa chọn nộp hồ sơ đề nghị theo cả hai hệ thống (nộp hồ sơ bằng bản giấy hoặc nộp trực tuyến) ở các hồ sơ khác nhau.
2. Hai hệ thống nộp hồ sơ đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bằng bản giấy và nộp trực tuyến được xem xét độc lập theo quy định hiện hành về xác nhận nội dung quảng cáo thuốc. Kết quả thẩm định hồ sơ và cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc qua hệ thống dịch vụ công xác nhận nội dung quảng cáo thuốc trực tuyến được trả bằng văn bản có ký chữ ký và đóng dấu điện tử do Ban Cơ yếu Chính phủ cấp có giá trị như các tài liệu tương ứng được cấp khi đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thuốc theo hệ thống nộp hồ sơ bằng bản giấy.
3. Các hồ sơ bản giấy đã nộp trước ngày có hướng dẫn này không chuyển đổi sang bản điện tử cho đến hết giai đoạn thí điểm.
4. Cục Quản lý Dược phối hợp cùng đơn vị phát triển phần mềm đã xây dựng tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống xác nhận nội dung quảng cáo thuốc trực tuyến mức độ 4. Đề nghị các đơn vị tải tài liệu hướng dẫn tại mục “Hệ thống xác nhận nội dung quảng cáo thuốc” trong trang điện tử http://dav.gov.vn để nghiên cứu thực hiện.
5. Quy trình nộp hồ sơ đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thuốc trực tuyến và quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thuốc trực tuyến của Cục Quản lý Dược sẽ được Cục Quản lý Dược cập nhật và công bố trên trang điện tử http://dav.gov.vn.
Cục Quản lý Dược thông báo để các cơ sở đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thuốc biết và thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đợn vị liên hệ với Văn phòng Cục (Tel: 04.37366483), Phòng Quản lý thông tin, quảng cáo thuốc (Tel: 04.38235812) hoặc cán bộ kỹ thuật của Viettel (Ngô Thị Nhung, Tel: 0168.2924.390; Tô Thị Vân Anh/Tel: 0168.809.9125) để được hỗ trợ hoặc có văn bản gửi về Cục Quản lý Dược để kịp thời giải  quyết./.

Nơi nhận:

 • Như trên;
 • Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c);
 • Các Thứ trưởng Bộ Y tế (để b/c);
 • Cục Quân Y – Bộ QP, Cục Y tế – Bộ CA;
 • Cục Y tế giao thông vận tải – Bộ GTVT;
 • Tổng Cục Hải quan – Bộ Tài chính;
 • Bảo hiểm XHVN;
 • Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
 • Các BV, Viện có giường bệnh trực thuộc BYT;
 • Tổng Công ty Dược VN;
 • Hiệp hội SXKDD;
 • TTĐT & Hỗ trợ DN, Tạp chí Dược & MP và Website Cục QLD;<^^
 • Lưu: VT, TT.

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

NGUYỄN TẤT ĐẠT

VĂN BẢN GỐC: 26687_QLD_TT_VNRAS

Xác nhận nội dung quảng cáo thuốc mức độ 4

Ngày viết:
Vietnam Regulatory Affairs Society. Join us, VNRAS, feel free to contact. We'll provide you all information and regulatory affairs update related to products covered by the Ministry of Health of Vietnam (drug, vaccine, biological, pharmaceutical raw material, excipient, capsule, traditional medicine, herbal medicine, medical equipment, invitro diagnostic medical devices, cosmetic, food supplements, chemical and preparation for medical and household use).
LEAVE A REPLY
Please enter your comment!