Tổng hợp danh sách cơ sở đạt TC PIC/S-GMP và EU-GMP đợt 1 – 55

1867
Tổng hợp danh sách cơ sở sản xuất đạt TC PIC/S-GMP và EU-GMP đợt 1-55
Tổng hợp danh sách cơ sở sản xuất đạt TC PIC/S-GMP và EU-GMP đợt 1-55
5/5 - (1 bình chọn)

 

Tổng hợp danh sách cơ sở đạt TC PIC/S-GMP và EU-GMP đợt 1 – 55

Đợt 1  (theo Công văn số 144a/QLD-CL ngày 04/01/2013 của Cục Quản lý Dược)

Đợt 2  (theo Công văn số 847a/QLD-CL ngày 21/01/2013 của Cục Quản lý Dược)

Đợt 3  (theo Công văn số 1710a/QLD-CL ngày 01/02/2013 của Cục Quản lý Dược)

Đợt 4  (theo Công văn số 2232a/QLD-CL ngày 07/02/2013 của Cục Quản lý Dược)

Đợt 5  (theo Công văn số 3271/QLD-CL ngày 08/03/2013 của Cục Quản lý Dược)

Đợt 6  (theo Công văn số 3949/QLD-CL ngày 20/03/2013 của Cục Quản lý Dược)

Đợt 7  (theo Công văn số 4766/QLD-CL ngày 03/04/2013 của Cục Quản lý Dược)

Đợt 8  (theo Công văn số 5035/QLD-CL ngày 05/04/2013 của Cục Quản lý Dược)

Đợt 9  (theo Công văn số 6769/QLD-CL ngày 06/05/2013 của Cục Quản lý Dược)

Đợt 10  (theo Công văn số 7150/QLD-CL ngày 13/05/2013 của Cục Quản lý Dược)

Đợt 11  (theo Công văn số 7977/QLD-CL ngày 27/05/2013 của Cục Quản lý Dược)

Đợt 12  (theo Công văn số 9412/QLD-CL ngày 14/06/2013 của Cục Quản lý Dược)

Đợt 13  (theo Công văn số 11525/QLD-CL ngày 19/07/2013 của Cục Quản lý Dược)

Đợt 14  (theo Công văn số 13339/QLD-CL ngày 16/08/2013 của Cục Quản lý Dược)

Đợt 15  (theo Công văn số 16617/QLD-CL ngày 04/10/2013 của Cục Quản lý Dược)

Đợt 16  (theo Công văn số 21584/QLD-CL ngày 24/12/2013 của Cục Quản lý Dược)

Đợt 17  (theo Công văn số 1405/QLD-CL ngày 23/01/2014 của Cục Quản lý Dược)

Đợt 18  (theo Công văn số 2438/QLD-CL ngày 25/02/2014 của Cục Quản lý Dược)

Đợt 19  (theo Công văn số 4034/QLD-CL ngày 19/03/2014 của Cục Quản lý Dược)

Đợt 20  (theo Công văn số 6683/QLD-CL ngày 25/04/2014 của Cục Quản lý Dược)

Đợt 21  (theo Công văn số 8320/QLD-CL ngày 26/05/2014 của Cục Quản lý Dược)

Đợt 22  (theo Công văn số 11586/QLD-CL ngày 08/07/2014 của Cục Quản lý Dược)

Đợt 23  (theo Công văn số 13326/QLD-CL ngày 07/08/2014 của Cục Quản lý Dược)

Đợt 24  (theo Công văn số 16300/QLD-CL ngày 23/09/2014 của Cục Quản lý Dược)

Đợt 25  (theo Công văn số 20841/QLD-CL ngày 01/12/2014 của Cục Quản lý Dược)

Đợt 26  (theo Công văn số 1362 /QLD-CL ngày 23/01/2015 của Cục Quản lý Dược)

Đợt 27  (theo Công văn số 6043/QLD-CL ngày 03/04/2015 của Cục Quản lý Dược

Đợt 28  (theo Công văn số 7455/QLD-CL ngày 24/04/2015 của Cục Quản lý Dược)

Đợt 29  (theo Công văn số 11675/QLD-CL ngày 01/07/2015 của Cục Quản lý Dược)

Đợt 30  (theo Công văn số 12496/QLD-CL ngày 04/08/2015 của Cục Quản lý Dược)

Đợt 31  (theo Công văn số 17563 /QLD-CL ngày 16/09/2015 của Cục Quản lý Dược)

Đợt 32  (theo Công văn số 19121/QLD-CL ngày 08/10/2015 của Cục Quản lý Dược)

Đợt 33  (theo Công văn số 20597/QLD-CL ngày 05/11/2015 của Cục Quản lý Dược)

Đợt 34  (theo Công văn số 22372/QLD-CL ngày 02/12/2015 của Cục Quản lý Dược)

Đợt 35  (theo Công văn số 23938/QLD-CL ngày 29/12/2015 của Cục Quản lý Dược)

Đợt 36  (theo Công văn số 1395/QLD-CL ngày 01/02/2016 của Cục Quản lý Dược)

Đợt 37  (theo Công văn số 4031/QLD-CL ngày 18/03/2016 của Cục Quản lý Dược)

Đợt 38  (theo Công văn số 4936/QLD-CL ngày 01/04/2016 của Cục Quản lý Dược)

Đợt 39  (theo Công văn số 6361/QLD-CL ngày 22/04/2016 của Cục Quản lý Dược)

Đợt 40  (theo Công văn số 7483/QLD-CL ngày 12/05/2016 của Cục Quản lý Dược)

Đợt 41  (theo Công văn số 9375/QLD-CL ngày 10/06/2016 của Cục Quản lý Dược)

Đợt 42  (theo Công văn số 11609/QLD-CL ngày 23/06/2016 của Cục Quản lý Dược)

Đợt 43  (theo Công văn số 15360/QLD-CL ngày 09/08/2016 của Cục Quản lý Dược)

Đợt 44  (theo Công văn số 18660/QLD-CL ngày 23/09/2016 của Cục Quản lý Dược)

Đợt 45  (theo Công văn số 21743/QLD-CL ngày 03/11/2016 của Cục Quản lý Dược)

Đợt 46  (theo Công văn số 25043/QLD-CL ngày 23/12/2016 của Cục Quản lý Dược)

Đợt 47  (theo Công văn số 783/QLD-CL ngày 25/01/2017 của Cục Quản lý Dược)

Đợt 48  (theo Công văn số 3314/QLD-CL ngày 22/03/2017 của Cục Quản lý Dược)

Đợt 49  (theo Công văn số 5844/QLD-CL ngày 27/04/2017 của Cục Quản lý Dược)

Đợt 50  (theo Công văn số 8028/QLD-CL ngày 09/06/2017 của Cục Quản lý Dược)

Đợt 51  (theo Công văn số 12957/QLD-CL ngày 25/08/2017 của Cục Quản lý Dược)

Đợt 52  (theo Công văn số 16256/QLD-CL ngày 12/10/2017 của Cục Quản lý Dược)

Đợt 53  (theo Công văn số 21929/QLD-CL ngày 22/12/2017 của Cục Quản lý Dược)

Đợt 54  (theo Công văn số 4227/QLD-CL ngày 13/03/2018 của Cục Quản lý Dược)

Đợt 55  (theo Công văn số 7235/QLD-CL ngày 20/04/2018 của Cục Quản lý Dược)

DOWNLOAD DANH SÁCH TẠI ĐÂY DMCS_đạt_PICS-EU-GMP_(Đợt1-Đợt55)_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!