Quyết định cấp số đăng ký thuốc trong nước từ đợt 127 đến đợt 145

4006
thuốc trong nước từ đợt 127 đến đợt 145
4.3/5 - (6 bình chọn)

Quyết định cấp số đăng ký thuốc trong nước từ đợt 127 đến đợt 145

Các căn cứ ban hành quyết định cấp số đăng ký:

Căn cứ Luật Dược ngày 14/6/2005;

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 3861/QĐ-BYT ngày 30/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý dược thuộc Bộ Y tế;

Căn cứ Thông tư số 44/2014/TT-BYT ngày 25/11/2014 của Bộ Y tế quy định việc đăng ký thuốc;

Căn cứ Thông tư số 23/2013/TT-BYT ngày 13/8/2013 của Bộ Y tế hướng dẫn hoạt động gia công thuốc;

Căn cứ ý kiến của Hội đồng tư vấn cấp số đăng ký lưu hành thuốc – Bộ Y tế;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Đăng ký thuốc – Cục Quản lý Dược,

– Các quyết định đợt 127:

141_QD_QLD_TN_ĐỢT_127BS_5N141_QD_QLD_TN_ĐỢT_127BS_5N

– Các quyết định đợt 135:

144_QD_QLD_TN_ĐỢT_135_5N 144_QD_QLD_TN_ĐỢT_135_5N 145_QD_QLD_TN_ĐỢT_135_K1N 145_QD_QLD_TN_ĐỢT_135_K1N 146_QD_QLD_TN_ĐỢT_135_VR1N 146_QD_QLD_TN_ĐỢT_135_VR1N 147_QD_QLD_TN_ĐỢT_135_M1N 147_QD_QLD_TN_ĐỢT_135_M1N 148_QD_QLD_TN_ĐỢT_135_TT1N 148_QD_QLD_TN_ĐỢT_135_TT1N

– Các quyết định đợt 139:

67_QD_QLD_TN_ĐỢT_139_5N 67_QD_QLD_TN_ĐỢT_139_5N 68_QD_QLD_TN_ĐỢT_139_TDL 68_QD_QLD_TN_ĐỢT_139_TDL 69_QD_QLD_TN_ĐỢT_139_K2N 70_QD_QLD_TN_ĐỢT_139_TT2N 148_QD_QLD_TN_ĐỢT_139BS_5N 148_QD_QLD_TN_ĐỢT_139BS_5N

– Các quyết định đợt 140:

157_QD_QLD_TN_ĐỢT_140_5N157_QD_QLD_TN_ĐỢT_140_5N

– Các quyết định đợt 141:

240_QD_QLD_TN_ĐỢT_141_5N 240_QD_QLD_TN_ĐỢT_141_5N

– Các quyết định đợt 142:

288_QD_QLD_TN_ĐỢT_142_5N 288_QD_QLD_TN_ĐỢT_142_5N 289_QD_QLD_TN_ĐỢT_142_TDL 289_QD_QLD_TN_ĐỢT_142_TDL 290_QD_QLD_TN_ĐỢT_142_VR2N 290_QD_QLD_TN_ĐỢT_142_VR2N 291_QD_QLD_TN_ĐỢT_142_K2N 291_QD_QLD_TN_ĐỢT_142_K2N 292_QD_QLD_TN_ĐỢT_142_TT2N 292_QD_QLD_TN_ĐỢT_142_TT2N

– Các quyết định đợt 143:

413_QD_QLD_TN_ĐỢT_143_K2N 413_QD_QLD_TN_ĐỢT_143_K2N 414_QD_QLD_TN_ĐỢT_143_5N 415_QD_QLD_TN_ĐỢT_143_TNC2N 415_QD_QLD_TN_ĐỢT_143_TNC2N 416_QD_QLD_TN_ĐỢT_143_M2N 416_QD_QLD_TN_ĐỢT_143_M2N 417_QD_QLD_TN_ĐỢT_143_VR2N 417_QD_QLD_TN_ĐỢT_143_VR2N 418_QD_QLD_TN_ĐỢT_143_TDL 418_QD_QLD_TN_ĐỢT_143_TDL

– Các quyết định đợt 144:

131_QD_QLD_TN_ĐỢT_144_TT2N 131_QD_QLD_TN_ĐỢT_144_TT2N 132_QD_QLD_TN_ĐỢT_144_K2N 132_QD_QLD_TN_ĐỢT_144_K2N 133_QD_QLD_TN_ĐỢT_144_VR2N 133_QD_QLD_TN_ĐỢT_144_VR2N 134_QD_QLD_TN_ĐỢT_144_5N 134_QD_QLD_TN_ĐỢT_144_5N

– Các quyết định đợt 145:

296_QD_QLD_TN_ĐỢT_145_5N 297_QD_QLD_TN_ĐỢT_145_TDL1 298_QD_QLD_TN_ĐỢT_145_TDL2 299_QD_QLD_TN_ĐỢT_145_TNC2N 352_QD_QLD_TN_ĐỢT_145_M2N 352_QD_QLD_TN_ĐỢT_145_M2N 353_QD_QLD_TN_ĐỢT_145_VR2N 353_QD_QLD_TN_ĐỢT_145_VR2N 354_QD_QLD_TN_ĐỢT_145_K2N 354_QD_QLD_TN_ĐỢT_145_K2N 355_QD_QLD_TN_ĐỢT_145_TT2N 355_QD_QLD_TN_ĐỢT_145_TT2N

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!