Quyết định cấp số đăng ký thuốc trong nước từ đợt 127 đến đợt 145

3699
thuốc trong nước từ đợt 127 đến đợt 145
Quyết định cấp số đăng ký thuốc trong nước từ đợt 127 đến đợt 145
4.3 (86.67%) 6 votes

Quyết định cấp số đăng ký thuốc trong nước từ đợt 127 đến đợt 145

Các căn cứ ban hành quyết định cấp số đăng ký:

Căn cứ Luật Dược ngày 14/6/2005;

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 3861/QĐ-BYT ngày 30/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý dược thuộc Bộ Y tế;

Căn cứ Thông tư số 44/2014/TT-BYT ngày 25/11/2014 của Bộ Y tế quy định việc đăng ký thuốc;

Căn cứ Thông tư số 23/2013/TT-BYT ngày 13/8/2013 của Bộ Y tế hướng dẫn hoạt động gia công thuốc;

Căn cứ ý kiến của Hội đồng tư vấn cấp số đăng ký lưu hành thuốc – Bộ Y tế;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Đăng ký thuốc – Cục Quản lý Dược,

– Các quyết định đợt 127:

141_QD_QLD_TN_ĐỢT_127BS_5N141_QD_QLD_TN_ĐỢT_127BS_5N

– Các quyết định đợt 135:

144_QD_QLD_TN_ĐỢT_135_5N 144_QD_QLD_TN_ĐỢT_135_5N 145_QD_QLD_TN_ĐỢT_135_K1N 145_QD_QLD_TN_ĐỢT_135_K1N 146_QD_QLD_TN_ĐỢT_135_VR1N 146_QD_QLD_TN_ĐỢT_135_VR1N 147_QD_QLD_TN_ĐỢT_135_M1N 147_QD_QLD_TN_ĐỢT_135_M1N 148_QD_QLD_TN_ĐỢT_135_TT1N 148_QD_QLD_TN_ĐỢT_135_TT1N

– Các quyết định đợt 139:

67_QD_QLD_TN_ĐỢT_139_5N 67_QD_QLD_TN_ĐỢT_139_5N 68_QD_QLD_TN_ĐỢT_139_TDL 68_QD_QLD_TN_ĐỢT_139_TDL 69_QD_QLD_TN_ĐỢT_139_K2N 70_QD_QLD_TN_ĐỢT_139_TT2N 148_QD_QLD_TN_ĐỢT_139BS_5N 148_QD_QLD_TN_ĐỢT_139BS_5N

– Các quyết định đợt 140:

157_QD_QLD_TN_ĐỢT_140_5N157_QD_QLD_TN_ĐỢT_140_5N

– Các quyết định đợt 141:

240_QD_QLD_TN_ĐỢT_141_5N 240_QD_QLD_TN_ĐỢT_141_5N

– Các quyết định đợt 142:

288_QD_QLD_TN_ĐỢT_142_5N 288_QD_QLD_TN_ĐỢT_142_5N 289_QD_QLD_TN_ĐỢT_142_TDL 289_QD_QLD_TN_ĐỢT_142_TDL 290_QD_QLD_TN_ĐỢT_142_VR2N 290_QD_QLD_TN_ĐỢT_142_VR2N 291_QD_QLD_TN_ĐỢT_142_K2N 291_QD_QLD_TN_ĐỢT_142_K2N 292_QD_QLD_TN_ĐỢT_142_TT2N 292_QD_QLD_TN_ĐỢT_142_TT2N

– Các quyết định đợt 143:

413_QD_QLD_TN_ĐỢT_143_K2N 413_QD_QLD_TN_ĐỢT_143_K2N 414_QD_QLD_TN_ĐỢT_143_5N 415_QD_QLD_TN_ĐỢT_143_TNC2N 415_QD_QLD_TN_ĐỢT_143_TNC2N 416_QD_QLD_TN_ĐỢT_143_M2N 416_QD_QLD_TN_ĐỢT_143_M2N 417_QD_QLD_TN_ĐỢT_143_VR2N 417_QD_QLD_TN_ĐỢT_143_VR2N 418_QD_QLD_TN_ĐỢT_143_TDL 418_QD_QLD_TN_ĐỢT_143_TDL

– Các quyết định đợt 144:

131_QD_QLD_TN_ĐỢT_144_TT2N 131_QD_QLD_TN_ĐỢT_144_TT2N 132_QD_QLD_TN_ĐỢT_144_K2N 132_QD_QLD_TN_ĐỢT_144_K2N 133_QD_QLD_TN_ĐỢT_144_VR2N 133_QD_QLD_TN_ĐỢT_144_VR2N 134_QD_QLD_TN_ĐỢT_144_5N 134_QD_QLD_TN_ĐỢT_144_5N

– Các quyết định đợt 145:

296_QD_QLD_TN_ĐỢT_145_5N 297_QD_QLD_TN_ĐỢT_145_TDL1 298_QD_QLD_TN_ĐỢT_145_TDL2 299_QD_QLD_TN_ĐỢT_145_TNC2N 352_QD_QLD_TN_ĐỢT_145_M2N 352_QD_QLD_TN_ĐỢT_145_M2N 353_QD_QLD_TN_ĐỢT_145_VR2N 353_QD_QLD_TN_ĐỢT_145_VR2N 354_QD_QLD_TN_ĐỢT_145_K2N 354_QD_QLD_TN_ĐỢT_145_K2N 355_QD_QLD_TN_ĐỢT_145_TT2N 355_QD_QLD_TN_ĐỢT_145_TT2N