Quyết định cấp số đăng ký thuốc nước ngoài từ đợt 85 đến đợt 90

2896
thuốc nước ngoài từ đợt 85 đến đợt 90
Quyết định cấp số đăng ký thuốc nước ngoài từ đợt 85 đến đợt 90
5 (100%) 9 votes

Quyết định cấp số đăng ký thuốc nước ngoài từ đợt 85 đến đợt 90

Các căn cứ ban hành quyết định cấp số đăng ký:

Căn cứ Luật Dược ngày 14/6/2005;

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 3861/QĐ-BYT ngày 30/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý dược thuộc Bộ Y tế;

Căn cứ Thông tư số 44/2014/TT-BYT ngày 25/11/2014 của Bộ Y tế quy định việc đăng ký thuốc;

Căn cứ ý kiến của Hội đồng tư vấn cấp số đăng ký lưu hành thuốc – Bộ Y tế;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Đăng ký thuốc – Cục Quản lý Dược,

– Các quyết định đợt 85:

135_QD_QLD_NN_ĐỢT_85_5N 135_QD_QLD_NN_ĐỢT_85_5N 136_QD_QLD_NN_ĐỢT_85_K2N 137_QD_QLD_NN_ĐỢT_85_M2N

– Các quyết định đợt 86:

294_QD_QLD_NN_ĐỢT_86_5N 294_QD_QLD_NN_ĐỢT_86_5N 349_QD_QLD_NN_ĐỢT_86_K2N 350_QD_QLD_NN_ĐỢT_86_M2N 351_QD_QLD_NN_ĐỢT_86_VR2N

– Các quyết định đợt 87:

532_QD_QLD_NN_ĐỢT_87_TT2N 533_QD_QLD_NN_ĐỢT_87_K2N 534_QD_QLD_NN_ĐỢT_87_M2N 535_QD_QLD_NN_ĐỢT_87_VR2N 536_QD_QLD_NN_ĐỢT_87_5N 536_QD_QLD_NN_ĐỢT_87_5N

– Các quyết định đợt 88:

675_QD_QLD_NN_ĐỢT_88_TT2N 676_QD_QLD_NN_ĐỢT_88_K2N 678_QD_QLD_NN_ĐỢT_88_5N 678_QD_QLD_NN_ĐỢT_88_5N

– Các quyết định đợt 89:

82_QD_QLD_NN_ĐỢT_89_5N 82_QD_QLD_NN_ĐỢT_89_5N 83_QD_QLD_NN_ĐỢT_89_M2N 83_QD_QLD_NN_ĐỢT_89_M2N 84_QD_QLD_NN_ĐỢT_89_TT2N 85_QD_QLD_NN_ĐỢT_89_VR2N 86_QD_QLD_NN_ĐỢT_89_K2N

– Các quyết định đợt 90:

270_QD_QLD_NN_ĐỢT_90_5N 270_QD_QLD_NN_ĐỢT_90_5N 271_QD_QLD_NN_ĐỢT_90_M3N 272_QD_QLD_NN_ĐỢT_90_M2N 272_QD_QLD_NN_ĐỢT_90_M2N 273_QD_QLD_NN_ĐỢT_90_VR2N 274_QD_QLD_NN_ĐỢT_90_TT2N 275_QD_QLD_NN_ĐỢT_90_K2N 275_QD_QLD_NN_ĐỢT_90_K2N 507_QD_QLD_NN_ĐỢT_90BS_VR2N