Quyết định cấp số đăng ký thuốc nước ngoài từ đợt 85 đến đợt 90

3069
thuốc nước ngoài từ đợt 85 đến đợt 90
5/5 - (9 bình chọn)

Quyết định cấp số đăng ký thuốc nước ngoài từ đợt 85 đến đợt 90

Các căn cứ ban hành quyết định cấp số đăng ký:

Căn cứ Luật Dược ngày 14/6/2005;

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 3861/QĐ-BYT ngày 30/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý dược thuộc Bộ Y tế;

Căn cứ Thông tư số 44/2014/TT-BYT ngày 25/11/2014 của Bộ Y tế quy định việc đăng ký thuốc;

Căn cứ ý kiến của Hội đồng tư vấn cấp số đăng ký lưu hành thuốc – Bộ Y tế;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Đăng ký thuốc – Cục Quản lý Dược,

– Các quyết định đợt 85:

135_QD_QLD_NN_ĐỢT_85_5N 135_QD_QLD_NN_ĐỢT_85_5N 136_QD_QLD_NN_ĐỢT_85_K2N 137_QD_QLD_NN_ĐỢT_85_M2N

– Các quyết định đợt 86:

294_QD_QLD_NN_ĐỢT_86_5N 294_QD_QLD_NN_ĐỢT_86_5N 349_QD_QLD_NN_ĐỢT_86_K2N 350_QD_QLD_NN_ĐỢT_86_M2N 351_QD_QLD_NN_ĐỢT_86_VR2N

– Các quyết định đợt 87:

532_QD_QLD_NN_ĐỢT_87_TT2N 533_QD_QLD_NN_ĐỢT_87_K2N 534_QD_QLD_NN_ĐỢT_87_M2N 535_QD_QLD_NN_ĐỢT_87_VR2N 536_QD_QLD_NN_ĐỢT_87_5N 536_QD_QLD_NN_ĐỢT_87_5N

– Các quyết định đợt 88:

675_QD_QLD_NN_ĐỢT_88_TT2N 676_QD_QLD_NN_ĐỢT_88_K2N 678_QD_QLD_NN_ĐỢT_88_5N 678_QD_QLD_NN_ĐỢT_88_5N

– Các quyết định đợt 89:

82_QD_QLD_NN_ĐỢT_89_5N 82_QD_QLD_NN_ĐỢT_89_5N 83_QD_QLD_NN_ĐỢT_89_M2N 83_QD_QLD_NN_ĐỢT_89_M2N 84_QD_QLD_NN_ĐỢT_89_TT2N 85_QD_QLD_NN_ĐỢT_89_VR2N 86_QD_QLD_NN_ĐỢT_89_K2N

– Các quyết định đợt 90:

270_QD_QLD_NN_ĐỢT_90_5N 270_QD_QLD_NN_ĐỢT_90_5N 271_QD_QLD_NN_ĐỢT_90_M3N 272_QD_QLD_NN_ĐỢT_90_M2N 272_QD_QLD_NN_ĐỢT_90_M2N 273_QD_QLD_NN_ĐỢT_90_VR2N 274_QD_QLD_NN_ĐỢT_90_TT2N 275_QD_QLD_NN_ĐỢT_90_K2N 275_QD_QLD_NN_ĐỢT_90_K2N 507_QD_QLD_NN_ĐỢT_90BS_VR2N

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!