Thông tư 17/2018/TT-BYT sửa đổi bổ sung một số điều của TT 22/2017/TT-BYT

681
5/5 - (1 bình chọn)
BỘ Y TẾ
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 17/2018/TT-BYT Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2018

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 22/2017/TT-BYT NGÀY 12 THÁNG 5 NĂM 2017 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN SỨC KHỎE CỦA THUYỀN VIÊN LÀM VIỆC TRÊN TÀU BIỂN VIỆT NAM VÀ CÔNG BỐ CƠ SỞ KHÁM SỨC KHỎE CHO THUYỀN VIÊN

Căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Nam số 95/2015/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh;

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2017/TT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn sức khỏe của thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam và công bố cơ sở khám sức khoẻ cho thuyền viên (sau đây viết tắt là Thông tư số 22/2017/TT-BYT).

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2017/TT-BYT

  1. Sửa đổi khoản 1 Điều 2 như sau:

“1. Việc khám sức khỏe (sau đây viết tắt là KSK) cho thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam được thực hiện theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh”.

  1. Bãi bỏ Điều 3. Yêu cầu đối với cơ sở khám sức khỏe cho thuyền viên.
  2. Bổ sung khoản 3 vào Điều 9 như sau:

“3. Công bố công khai cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện KSK cho thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế trên Trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh”.

  1. Bãi bỏ Điều 11. Điều khoản chuyển tiếp
  2. Bãi bỏ phụ lục số VII về Danh mục cơ sở vật chất và thiết bị y tế của cơ sở y tế khám sức khỏe thuyền viên.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 10 năm 2018.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Y tế để xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
– Ủy ban về CVĐXH của QH (để giám sát);
– Văn phòng CP (Công báo, Cổng TTĐT);
– Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);
– Bộ GTVT;
– UBAT giao thông quốc gia;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, CQ thuộc CP;
– UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
– Bộ Y tế: Bộ trưởng, các Thứ trưởng, các Vụ/Cục, các BV trực thuộc Bộ;
– Sở Y tế tỉnh, t/p trực thuộc TW;
– Sở Giao thông vận tải các tỉnh, t/p trực thuộc TW;
– Y tế các Bộ, ngành;
– Cổng TTĐT Bộ Y tế;
– Lưu: VT, KCB, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG


Nguy
ễn Viết Tiến

Thông tư 17/2018/TT-BYT sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 22/2017/TT-BYT ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn sức khỏe của thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam và công bố cơ sở khám sức khỏe cho thuyền viên.

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY

17_2018_TT_BYT_2018_VNRAS

17_2018_TT_BYT_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!