Thông báo 275/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng tại cuộc họp về vấn đề cung ứng thuốc tại các bệnh viện

737
Thông báo 275/TB-VPCP năm 2018
Thông báo 275/TB-VPCP năm 2018
5/5 - (1 bình chọn)
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 275/TB-VPCP Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2018

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VŨ ĐỨC ĐAM TẠI CUỘC HỌP VỀ VẤN ĐỀ CUNG ỨNG THUỐC TẠI CÁC BỆNH VIỆN

Ngày 24 tháng 7 năm 2018, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã chủ trì cuộc họp về vấn đề cung ứng thuốc tại các bệnh viện. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt – Đức và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe ý kiến của Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và của các Bệnh viện, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam kết luận:

  1. Trong thời gian qua, việc cung ứng thuốc tại các bệnh viện đã cơ bản đáp ứng nhu cầu điều trị; việc mua thuốc qua phương thức đấu thầu, đấu thầu tập trung đã góp phần tích cực giảm giá thuốc theo chỉ đạo của Chính phủ. Tuy nhiên, theo phản ánh của báo chí và người bệnh, ở một số bệnh viện, đặc biệt là bệnh viện tuyến cuối, có lúc đã xảy ra tình trạng thiếu cục bộ một số loại thuốc như thuốc gây mê, chống thải ghép, thuốc chữa một số bệnh hiếm, thuốc chữa rắn cắn, … Quy định về việc nhà thuốc bệnh viện chỉ được bán thuốc trúng thầu gây khó khăn cho các bệnh viện trong việc mua các loại thuốc chưa có kết quả trúng thầu, hạn chế người bệnh được sử dụng các loại thuốc nhóm 1, nhóm 2 có hiệu quả điều trị cao mặc dù có khả năng thanh toán…
  2. Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam cùng các bệnh viện khẩn trương rà soát, thực hiện ngay các giải pháp cần thiết không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc cho nhu cầu điều trị. Việc cung ứng thuốc phải đáp ứng yêu cầu ưu tiên cứu chữa người bệnh, bảo đảm có đủ, kịp thời các loại thuốc cho nhu cầu điều trị và bảo đảm hạ giá thuốc, không cao hơn mức giá trung bình các nước ASEAN; bảo đảm các yêu cầu quản lý nhà nước đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều trị của các bệnh viện.
  3. Bộ Y tế rà soát, quyết định theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc đổi mới phương thức mua thuốc đáp ứng yêu cầu điều trị, trong đó:

– Khẩn trương rà soát, điều chỉnh một số quy định không phù hợp tại Thông tư số 11/2016/TT-BYT ngày 11 tháng 5 năm 2016 về đấu thầu mua thuốc như về thuốc thay thế, thuốc trúng thầu có thay đổi trong quá trình lưu hành…

– Chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các cơ quan liên quan tiến hành rà soát quy định về việc đấu thầu thuốc theo hướng cho các bệnh viện được tự chủ mua thuốc, khắc phục tình trạng người bệnh có nhu cầu và khả năng chi trả song lại không được sử dụng các loại thuốc theo yêu cầu. Trước mắt, nghiên cứu và thực hiện thí điểm việc các bệnh viện hạng đặc biệt và một số bệnh viện tuyến cuối đã được tự chủ chi thường xuyên được quyết định và chịu trách nhiệm mua một số loại thuốc phục vụ nhu cầu điều trị tại bệnh viện, bảo đảm giá thuốc không cao hơn giá thuốc trúng thầu bình quân của từng loại thuốc, nhóm thuốc do Bảo hiểm xã hội Việt Nam công bố.

– Đối với các loại thuốc chữa một số bệnh hiếm, ít dùng nhưng cần thiết (như thuốc chữa rắn cắn), Bộ Y tế lập danh mục các loại thuốc này, chỉ đạo việc mua dự trữ để khi cần có thuốc sử dụng kịp thời; phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam nghiên cứu, đề xuất cơ chế Bảo hiểm xã hội và ngân sách Nhà nước đồng chí trả cho dự trữ các thuốc này.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan liên quan biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
– Thủ tướng, các Phó TTg: Vương Đình Huệ, Vũ Đức Đam (để b/c);
– Các Bộ: YT, KHĐT, TC;
– Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
– VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Văn Tùng, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, TKBT, KTTH;
– Lưu: VT, KGVX (3)

KT. BỘ TRƯỞNG CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Văn Tùng

 

 

Thông báo 275/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Chính Phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp về vấn đề cung ứng thuốc tại các bệnh viện.

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY

275_TB_VPCP_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!