Công văn 5544/BYT-BH về việc thanh toán trực tiếp chi phí cùng chi trả vượt quá 6 tháng lương cơ sở

1096
Thanh toán trực tiếp chi phí cùng chi trả
5/5 - (1 bình chọn)

Công văn 5544/BYT-BH về việc thanh toán trực tiếp chi phí cùng chi trả vượt quá 6 tháng lương cơ sở

B Y T
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 5544/BYT-BH
V/v thanh toán trực tiếp chi phí cùng chi trả vượt quá 6 tháng lương cơ sở
Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2016

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Bộ Y tế nhận được Công văn số 2033/BHXH-CSYT ngày 03/6/2016 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thanh toán trực tiếp chi phí cùng chi trả vượt quá 6 tháng lương cơ sở đối với người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) 5 năm liên tục trở lên, sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại Công văn số 8701/BTC-HCSN ngày 27/6/2016, Bộ Y tế có ý kiến như sau:

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam đang khẩn trương phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám chữa bệnh và thanh toán BHYT, sau khi hoàn thành, việc thanh toán số tiền cùng chi trả trong năm cho người có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên sẽ được thực hiện ngay tại cơ sở y tế, do đó sẽ khắc phục triệt để các vướng mắc trong thanh toán BHYT. Vì vậy, trước mắt để đảm bảo quyền lợi cho người bệnh có thẻ BHYT, đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo thực hiện như sau:

  1. Trường hợp các cơ sở y tế đã xác định được số lũy kế chi phí cùng chi trả trong khám bệnh, chữa bệnh BHYT trong năm có số tiền cùng chi trả lớn hơn 6 tháng lương cơ sở (6 tháng lương cơ sở hiện nay là 7.260.000đ) đối với người bệnh đã có thời gian tham gia BHYT 05 năm liên tục trở lên (tính từ thời điểm tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục) thì cơ sở y tế không thu thêm chi phí cùng chi trả của người bệnh, đồng thời có trách nhiệm cung cấp hóa đơn thu mức cùng chi trả đủ 6 tháng lương cơ sở cho người bệnh để cơ quan Bảo hiểm xã hội có căn cứ cấp giấy không phải cùng chi trả trong năm tài chính;
  2. Trường hợp cơ sở y tế không xác định được số lũy kế chi phí cùng chi trả trong khám bệnh, chữa bệnh BHYT trong năm tại thời điểm có mức chi phí lớn hơn 6 tháng lương cơ sở (tính từ thời điểm tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục) thì người bệnh sẽ tự thanh toán phần chi phí cùng chi trả, sau đó mang hóa đơn, chứng từ đến cơ quan Bảo hiểm xã hội để được thanh toán trực tiếp số tiền đã phải trả lớn hơn 6 tháng lương cơ sở (6 tháng lương cơ sở hiện nay là 7.260.000đ).

Bộ Y tế đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn để thực hiện, đảm bảo quyền lợi người bệnh có thẻ BHYT.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng (để báo cáo);
– Bộ Tài chính;
– Sở Y tế các tỉnh, thành phố;
– Bệnh viện, Viện có giường bệnh thuộc Bộ Y tế;
– Y tế các Bộ, ngành;
– Lưu: VT, BH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Phạm Lê Tuấn

VĂN BẢN DẠNG WORD: 5544_BYT_BH_VNRAS

VĂN BẢN GỐC: 5544_BYT_BH_VNRAS

Thanh toán trực tiếp chi phí cùng chi trả

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!