Home Tags ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành y tế

Tag: ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành y tế

Thông báo 240/TB-BYT năm 2018 Kết luận của Thứ trưởng Bộ...

0
BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 240/TB-BYT Hà Nội, ngày 05 thg 3 năm...

QUYẾT ĐỊNH 5842/QĐ-BYT VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT VÀ CÔNG BỐ BÁO...

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5842/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm...

CÔNG VĂN SỐ 5585/BHXH-CNTT VỀ VIỆC GỬI DỮ LIỆU LÊN HỆ...

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5585/BHXH-CNTT V/v gửi dữ liệu...
0868.552.633