Home Tags Dự thảo dược điển Việt Nam

Tag: Dự thảo dược điển Việt Nam

Carbomer Dự thảo 61 TCVN về thuốc

0
Carbomer Dự thảo 61 TCVN về thuốc CARBOMER Carbomera Carbomer là polymer có khối lượng phân tử lớn của acid acrylic liên kết chéo với alkenyl ether...

Clopidogrel bisulfat Dự thảo 61 TCVN về thuốc

0
Clopidogrel bisulfat Dự thảo 61 TCVN về thuốc CLOPIDOGREL BISULFAT Clopidogreli hydrogenosulfas Clopidogel hydrosulfat C16H16ClNO2S.H2SO4                       P.t.l: 419,9 Clopidogrel bisulfat là methyl (2S)-(2-clorophenyl)pyridin-5(4H)-yl]acetat sulfat, phải chứa từ 99,0 % đến...

Arginin hydroclorid Dự thảo 61 TCVN về thuốc

0
Arginin hydroclorid Dự thảo 61 TCVN về thuốc ARGININ HYDROCLORID Arginini hydrochloridum C6H14N4O2.HCl                                         P.t.l: 210,7 Arginin hydroclorid là acid (S)-2-amino-5-guanidinopentanoic hydroclorid, phải chứa từ 98,5 % đến...

Amodiaquin hydroclorid Dự thảo 61 TCVN về thuốc

0
Amodiaquin hydroclorid Dự thảo 61 TCVN về thuốc AMODIAQUIN HYDROCLORID Amodiaquini hydrochloridum   C20H22ClN3O.2HCl.2H2O                      P.t.l: 464.8 Amodiaquin hydroclorid là 4--2-phenol dihydroclorid dihydrat hoặc 4--α -(diethylamino)-o-cresol dihydroclorid dihydrat, phải chứa...

Acebutolol hydroclorid Dự thảo 61 TCVN về thuốc

0
Acebutolol hydroclorid Dự thảo 61 TCVN về thuốc ACEBUTOLOL HYDROCLORID Acebutolol Hydrochloridum   C18H28N2O4.HCl                                                                  P.t.l: 372.89 Acebutolol hydroclorid là N-propoxy]phenyl] butanamid hydrochlorid, phải chứa từ 99,0 % đến...

Dự thảo 61 TCVN về thuốc

0
Dự thảo 61 TCVN về thuốc HỘI ĐỒNG DƯỢC ĐIỂN VIỆT NAM Trung tâm Dược điển – Dược thư VN DANH MỤC TCVN VỀ THUỐC (61 TCVN về...

Công văn 5679/QLD-CL góp ý Dự thảo TCVN – DĐVN

0
Công văn 5679/QLD-CL góp ý Dự thảo TCVN - DĐVN BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -...
0868.552.633