công bố thủ tục hành chính Archives - Vietnam Regulatory Affairs Society - Luật Dược Việt Nam
Home Tags Công bố thủ tục hành chính

Tag: công bố thủ tục hành chính

Quyết định 4592/QĐ-BYT công bố TTHC ban hành tại TT 13/2018/TT-BYT

BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc     Số: 4592/QĐ-BYT   Hà Nội, ngày     tháng      năm...

Quyết định 5126/QĐ-BYT ban hành kế hoạch triển khai thi hành...

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5126/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm...

Quyết định 5125/QĐ-BYT về việc công bố thủ tục hành chính...

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5125/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm...

Thủ tục đề nghị cấp phép nhập khẩu thuốc có chứa...

Thủ tục đề nghị cấp phép nhập khẩu thuốc có chứa dược chất chưa có Giấy đăng ký lưu hành thuốc, thuốc có chứa...

Quyết định 2416/QĐ-BYT về việc công bố thủ tục hành chính...

BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 2416/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm...

Quyết định 1273/QĐ-BYT về việc công bố thủ tục hành chính...

Quyết định 1273/QĐ-BYT về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung quy định tại nghị định số 103/2016/NĐ-CP ngày 01...

Quyết định 3904/QĐ-BYT về việc công bố thủ tục hành chính...

Quyết định 3904/QĐ-BYT về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ...