Quyết định 5126/QĐ-BYT ban hành kế hoạch triển khai thi hành Nghị định 111/2017/NĐ-CP

869
Quyết định 5126/QĐ-BYT ban hành kế hoạch triển khai thi hành Nghị định 111/2017/NĐ-CP
Quyết định 5126/QĐ-BYT ban hành kế hoạch triển khai thi hành Nghị định 111/2017/NĐ-CP
5/5 - (1 bình chọn)
BỘ Y TẾ
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 5126/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 111/2017/NĐ-CP NGÀY 05/10/2017 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC ĐÀO TẠO THỰC HÀNH TRONG ĐÀO TẠO KHỐI NGÀNH SỨC KHỎE

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 111/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 111/2017/NĐ-CP ngày 05/10/2017 của Chính phủ quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ; Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo; Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh; Cục trưởng Cục Y học cổ truyền; Cục trưởng Cục Quản lý Dược; Cục trưởng Cục Y tế dự phòng; Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ trưởng Vụ Pháp chế; Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

DANH MỤC:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Phổ biến, quán triệt và triển khai kịp thời, thống nhất và hiệu quả các quy định của Nghị định số 111/2017/NĐ-CP ngày 05/10/2017 của Chính phủ quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe (sau đây viết tắt là Nghị định số 111/2017/NĐ-CP).

b) Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị định số 111/2017/NĐ-CP qua đó góp phần nâng cao chất lượng công tác đào tạo nhân lực y tế.

2. Yêu cầu

a) Bảo đảm sự thống nhất, phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện.

b) Chuẩn bị về nhân lực, kinh phí và các điều kiện khác bảo đảm cho việc thi hành Nghị định.

c) Bảo đảm tính khả thi, có trọng tâm, trọng điểm.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Chỉ đạo, triển khai thi hành Nghị định

a) Nội dung: Chỉ đạo, tổ chức triển khai Nghị định số 111/2017/NĐ-CP trong toàn quốc.

b) Đơn vị chủ trì:

– Ở Trung ương

+ Bộ Y tế: Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo chủ trì triển khai Nghị định số 111/2017/NĐ-CP trong toàn quốc

+ Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội: trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của mình chỉ đạo các Vụ, Cục liên quan, các Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị liên quan.

+ Thủ trưởng y tế Bộ Quốc phòng, Công an và các Bộ, ngành liên quan.

– Ở địa phương: Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

– Các cơ sở đào tạo, cơ sở thực hành: Người đứng đầu cơ sở có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai thực hiện tại cơ sở.

c) Đơn vị phối hợp: Các Vụ, Cục, Tổng cục thuộc Bộ Y tế và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

d) Thời gian thực hiện: Tháng 11/201

2. Tổ chức Hội nghị tập huấn phổ biến Nghị định

Tổ chức tập huấn các nội dung của Nghị định

– Số lượng: 03 Hội nghị tập huấn

– Địa điểm: Tại 03 miền Bắc, Trung, Nam

– Đối tượng: Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Cục trưởng Cục Quản lý Dược, Cục trưởng Cục Quản lý Y Dược cổ truyền, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tài chính; Các cơ sở thực hành khám, chữa bệnh, các Viện kiểm nghiệm thuốc, trung tâm kiểm nghiệm thuốc, Doanh nghiệp Dược và các cơ sở y tế có tham gia đào tạo khối ngành sức khỏe; Các cơ sở khám, chữa bệnh, các cơ sở giáo dục có đào tạo khối ngành sức khỏe trực thuộc các Bộ, ngành; Giám đốc Sở Y tế, Trưởng phòng được Sở Y tế giao nhiệm vụ phụ trách lĩnh vực liên quan của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Giám đốc các bệnh viện tuyến tỉnh; Hiệu trưởng, Giám đốc và Trưởng phòng Đào tạo các cơ sở giáo dục có đào tạo khối ngành sức khỏe tại các địa phương, các cơ quan, tổ chức khác có liên quan.

– Khách mời: Văn phòng Chính phủ; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Bộ Quốc phòng; Bộ Công an; một số Bộ, ngành có liên quan; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội nơi tổ chức lớp tập huấn.

– Nội dung: Giới thiệu về những nội dung cơ bản của Nghị định số 111/2017/NĐ-CP.

– Đơn vị thực hiện: Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo.

– Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế; Cục Quản lý khám, chữa bệnh và các Vụ, Cục liên quan.

– Thời gian thực hiện: Tháng 10-11/2017.

3. Tuyên truyền, phổ biến các quy định của Nghị định

a) Đăng tải toàn văn Nghị định số 111/2017/NĐ-CP trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế, trang thông tin điện tử của Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo; Cục Quản lý khám, chữa bệnh; Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các cơ sở đào tạo và cơ sở thực hành theo quy định của Nghị định.

– Đơn vị thực hiện: Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo; Cục Quản lý khám, chữa bệnh; Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

– Thời gian thực hiện: Tháng 10/2017.

b) Hướng dẫn, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương tổ chức giới thiệu, tuyên truyền, phổ biến nội dung và những điểm mới của Nghị định số 111/2017/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành.

– Đơn vị chủ trì: Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo.

– Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế.

– Thời gian thực hiện: Năm 2017 và các năm tiếp theo.

c) Thủ trưởng y tế Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các Bộ, ngành liên quan; Giám đốc Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các tổ chức, Sở, ngành liên quan tham mưu, trình Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành kế hoạch tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các quy định của Nghị định số 111/2017/NĐ-CP đến cán bộ, công chức, viên chức, các cơ sở giáo dục, cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe thuộc phạm vi quản lý.

– Thời gian thực hiện: Từ tháng 11/2017.

4. Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến Nghị định và đề xuất hướng xử lý

a) Đơn vị chủ trì: Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo

b) Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế, Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Cục Quản lý Dược, Cục Quản lý Y Dược cổ truyền, Cục y tế dự phòng, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch – Tài chính, Thanh tra Bộ và các cơ quan, đơn vị của Bộ, ngành có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Quý IV, năm 2017.

5. Xây dựng thông tư hướng dẫn về việc cấp chứng chỉ bồi dưỡng phương pháp dạy – học lâm sàng

a) Đơn vị chủ trì: Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo

b) Đơn vị phối hợp: Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế); Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội); Vụ Giáo dục đại học, Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo).

c) Thời gian thực hiện: Quý I năm 2018.

6. Nghiên cứu, đề xuất lộ trình điều chỉnh mức học phí bao gồm chi phí đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe theo quy định của Nghị định

a) Đơn vị chủ trì: Viện Chiến lược và Chính sách y tế.

b) Đơn vị phối hợp: Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo; Cục Quản lý khám, chữa bệnh; Vụ Kế hoạch – Tài chính và các cơ quan đơn vị liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Từ quý IV năm 2018.

7. Ban hành Quyết định công bố thủ tục hành chính đối với quy định tại Điều 11 của Nghị định số 111/2017/NĐ-CP

a) Đơn vị chủ trì soạn thảo: Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo

b) Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế

c) Thời gian thực hiện: Trước ngày 10/11/2017.

8. Tổ chức rà soát, đánh giá, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện Nghị định và các văn bản hướng dẫn thi hành

a) Rà soát, đánh giá:

– Nội dung: Các cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe tiến hành tự rà soát, đánh giá các yêu cầu bảo đảm yêu cầu trong tổ chức đào tạo thực hành theo quy định của Nghị định số 111/2017/NĐ-CP, đề xuất kế hoạch thực hiện Nghị định và báo cáo về Bộ Y tế (Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo) đối với các cơ sở thực hành trực thuộc Bộ Y tế, các Bộ, ngành Trung ương hoặc Sở Y tế đối với các cơ sở thực hành thuộc địa phương.

– Thời gian hoàn thành và báo cáo cơ quan có thẩm quyền: Quý I năm 2018.

b) Kiểm tra việc thực hiện Nghị định số 111/2017/NĐ-CP do các cơ quan có thẩm quyền thực hiện theo quy định của pháp luật

9. Tổ chức sơ kết, tổng kết công tác thi hành Nghị định

a) Đơn vị chủ trì: Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo

b) Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch – Tài chính, Vụ Pháp chế, Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Cục Quản lý Dược, Cục Quản lý Y Dược cổ truyền, Cục Y tế dự phòng Thanh tra Bộ, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; một số Bộ, ngành có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Tổ chức sơ kết vào năm 2019; tổng kết vào năm 2022.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo làm đầu mối theo dõi, thực hiện Kế hoạch này; có trách nhiệm thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch, kịp thời tổng hợp tình hình thực hiện và đề xuất phương án xử lý các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Kế hoạch, báo cáo Lãnh đạo Bộ Y tế xem xét, quyết định.

2. Các Vụ, Cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, Tổng cục thuộc Bộ Y tế trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm tổ chức triển khai Kế hoạch này.

3. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Y tế các Bộ, ngành trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao tổ chức triển khai thực hiện Nghị định tại địa phương theo Kế hoạch này. Quá trình triển khai cần ưu tiên tập trung nguồn lực và tổ chức thực hiện dưới các hình thức phù hợp để đảm bảo về tiến độ, chất lượng và hiệu quả triển khai thực hiện Nghị định.

4. Kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch được thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Các đơn vị thuộc Bộ Y tế được phân công chủ trì thực hiện nhiệm vụ, hoạt động cụ thể tại Kế hoạch này có trách nhiệm lập dự toán kinh phí, gửi Vụ Kế hoạch – Tài chính để thẩm định, tổng hợp và báo cáo Lãnh đạo Bộ phê duyệt.

Vụ Kế hoạch – Tài chính bảo đảm kinh phí, hướng dẫn lập dự toán và thực hiện thanh, quyết toán theo quy định đối với các nhiệm vụ do các đơn vị thuộc Bộ Y tế chủ trì triển khai thực hiện./.

Quyết định 5126/QĐ-BYT ban hành kế hoạch triển khai thi hành Nghị định 111/2017/NĐ-CP

DOWNLOAD VĂN BẢN DƯỚI ĐÂY

[sociallocker id=7424]

5126_QD_BYT_VNRAS

[/sociallocker]

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

 

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!