Home Tags Chuẩn đo lường

Tag: chuẩn đo lường

Viện KĐQG Vắc xin và Sinh phẩm Y tế được phép...

Viện Kiểm định Quốc gia Vắc xin và Sinh phẩm y tế được phép cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm...

CÔNG VĂN 1864/TĐC-ĐL CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CUNG CẤP DỊCH VỤ...

CÔNG VĂN 1864/TĐC-ĐL GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CUNG CẤP DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH, HIỆU CHUẨN, THỬ NGHIỆM PHƯƠNG TIỆN ĐO, CHUẨN ĐO LƯỜNG BỘ KHOA HỌC...