Quyết định số 1519/QĐ-SYT ngày 30/05/2024 của Sở Y tế TP Hà Nội về việc thu hồi số công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A và loại B

23
Quyết định số 1519/QĐ-SYT ngày 30/05/2024 của Sở Y tế TP Hà Nội về việc thu hồi số công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A và loại B
Quyết định số 1519/QĐ-SYT ngày 30/05/2024 của Sở Y tế TP Hà Nội về việc thu hồi số công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A và loại B
Đánh giá

TẢI PDF QUYẾT ĐỊNH TẠI ĐÂY

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

SỞ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1519/QĐ-SYT Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2024

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi số công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A và loại B

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ HÀ NỘI

Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ; Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/03/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý trang thiết bị y tế;

Căn cứ Quyết định số 10/2024/QĐ-UBND ngày 01/02/2024 của UBND thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thành phố Hà Nội;

Căn cứ Công văn số 2098/BYT-TB-CT ngày 12/4/2023 của Bộ Y tế về việc rà soát, kiểm tra thủ tục công bố trang thiết bị y tế;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính Sở Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi số công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A và loại B theo các nội dung tại Phụ lục đính kèm Quyết định này.

Lý do thu hồi: Căn cứ Công văn số 2098/BYT-TB-CT ngày 12/4/2023 của Bộ Y tế; các sản phẩm nêu trên không phù hợp với định nghĩa trang thiết bị y tế; sản phẩm có mục đích sử dụng không phù hợp để phân loại trang thiết bị y tế thuộc loại A hoặc loại B.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính; Giám đốc các Công ty tại Điều 1 và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như diều 3;
– Bộ Y tế;
– Cục CSHT và TBYT;
– Ban Giám đốc SYT;
– Sở Y tế các tỉnh, thành phố;
– Văn phòng Sở (để công bố trên Website);
– Các đơn vị trực thuộc;
– Phòng Y tế các q/h/tx;
– Lưu: VT, KHTC (CƯỜNG)

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

Nguyễn Đình Hưng

 

PHỤ LỤC

(Kèm theo Quyết định số: 1519 /QĐ-SYT ngày 30 tháng 5 năm 2024 của Sở Y tế)

STT Số công bố Tên doanh nghiệp Địa chỉ Tên TTBYT Ngày công
bố
Mã hồ sơ
1 200001587/PCBA-HN CHI NHÁNH- CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TAM PHÁT Số nhà 12, đường Hưng Thịnh,
xóm Chùa Tổng, Xã La Phù,
Huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội
Gel bơm phụ khoa Triphu 10/09/2020 000.00.19.H26-200831-0014
2 240000127/PCBA-HN CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIỆT HƯNG AV TẠI
HÀ NỘI
Số 18, Ngõ 58A Đường Hoàng
Đạo Thành, Phường Kim Giang,
Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội
Gel xoa bóp 22/01/2024 000.00.19.H26-240120-0001
3 210000213/PCBA-HN CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH
THẢO DƯỢC AN KHÁNH TÂM
Số 6 Ngách 82 Ngõ 99/110 Định
Công Hạ, Phường Định Công,
Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội
VIÊN THẢO MỘC PHỤ KHOA AN
KHÁNH TÂM
03/03/2021 000.00.19.H26-210224-0010
4 210000215/PCBA-HN CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH
THẢO DƯỢC AN KHÁNH TÂM
Số 6 Ngách 82 Ngõ 99/110 Định
Công Hạ, Phường Định Công,
Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội
XOA BÓP AN
KHÁNH TÂM
03/03/2021 000.00.19.H26-210224-0012
5 210000209/PCBA-HN CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH
THẢO DƯỢC AN THỊNH ĐƯỜNG
TẠI HÀ NỘI
Số 6, Ngõ 137, Đường Trần Hòa,
Phường Đại Kim, Quận Hoàng
Mai, TP. Hà Nội
XOA BÓP AN
THỊNH ĐƯỜNG
03/03/2021 000.00.19.H26-210223-0010
6 200001333/PCBA-HN CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH
TRẦN KIM HUYỀN
Đội 2, Thôn Đại Lan, Xã Duyên
Hà, Huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội
DUNG DỊCH XOA BÓP THẢO MỘC TRẦN KIM HUYỀN 04/08/2020 000.00.19.H26-200731-0005
7 240000292/PCBA-HN CHI NHÁNH HÀ NỘI – CÔNG TY
TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI
VENUS
Số nhà 54 Khu tập thể Thủy Sản,
Phường Nhân Chính, Quận
Thanh Xuân, TP. Hà Nội
Bột rửa vệ sinh phụ nữ 28/02/2024 000.00.19.H26-240224-0005
8 210000523/PCBA-HN CHI NHÁNH HÀ NỘI – CÔNG TY
TNHH SINH THÁI TOÀN CẦU
Số 477 Minh Khai, Phường Vĩnh
Tuy, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà
Nội
DUNG DỊCH XOA BÓP 03/05/2021 000.00.19.H26-210428-0005
9 210000439/PCBA-HN CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DƯỢC MỸ PHẨM SUNPHARMA Nhà số 1, ngõ 77/20 Phố Lụa,
Phường Vạn Phúc, Quận Hà
Đông, TP. Hà Nội
DUNG DỊCH DÙNG NGOÀI XOA BÓP 15/04/2021 000.00.19.H26-210407-0013
10 200000434/PCBA-HN CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DƯỢC MỸ PHẨM SUNPHARMA Nhà số 1, ngõ 77/20 Phố Lụa,
Phường Vạn Phúc, Quận Hà
Đông, TP. Hà Nội
XOA BÓP TIÊU ĐAU KHỚP X3 18/03/2020 20015072/HSCBA-HN
11 240000010/PCBA-HN CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC & DƯỢC MỸ PHẨM
ORGATECH VIỆT NAM
Số nhà 16, Ngõ 32 Phan Kế Bính,
Phường Cống Vị, Quận Ba Đình,
TP. Hà Nội
Xịt xoa bóp xương khớp 05/01/2024 05/01/2024
12 210000859/PCBA-HN CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DƯỢC PHẨM EHEALTHCARE Số 15, Ngõ 1 đường Trung Văn,
Phường Trung Văn, Quận Nam
Từ Liêm, TP. Hà Nội
Bột pha dùng ngoài 26/06/2021 000.00.19.H26-210615-0003
13 210000858/PCBA-HN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
DƯỢC THIỆN
Số 15, Ngõ 1, đường Trung Văn,
Phường Trung Văn, Quận Nam
Từ Liêm, TP. Hà Nội
Dung dịch dùng ngoài 26/06/2021 000.00.19.H26-210615-0006
14 200001977/PCBA-HN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LIÊN DOANH VIỆT ANH Cụm Công nghiệp Liên Phương,
Xã Liên Phương, Huyện Thường
Tín, TP. Hà Nội
XOA BÓP ẤU TẨU SANFO 17/11/2020 000.00.19.H26-200529-0005
15 210000068/PCBA-HN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LIÊN DOANH VIỆT ANH Cụm Công nghiệp Liên Phương,
Xã Liên Phương, Huyện Thường
Tín, TP. Hà Nội
XOA BÓP ẤU TẨU HG 20/01/2021 000.00.19.H26-210111-0002
16 210000993/PCBA-HN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LIÊN DOANH VIỆT ANH Cụm Công nghiệp Liên Phương,
Xã Liên Phương, Huyện Thường
Tín, TP. Hà Nội
Dung dịch dùng ngoài 16/07/2021 000.00.19.H26-210701-0003
17 190001659/PCBA-HN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
REIKON
Số 7 ngách 79 ngõ 109 Nguyễn
Sơn, Phường Gia Thụy, Quận
Long Biên, TP. Hà Nội
KEM CHẤM MỤN 16/11/2019 19014310/HSCBA-HN
18 190001660/PCBA-HN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
REIKON
Số 7 ngách 79 ngõ 109 Nguyễn
Sơn, Phường Gia Thụy, Quận
Long Biên, TP. Hà Nội
KEM TRỊ THÂM 16/11/2019 19014316/HSCBA-HN
19 200001983/PCBA-HN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TM & DV THIỆN TÂM Số nhà C3, khu X3, Mỹ Đình I,
Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội
GEL PHỤ KHOA
THIỆN TÂM
17/11/2020 000.00.19.H26-201112-0004
20 190001686/PCBA-HN CÔNG TY CỔ PHẨN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI A&S Phòng 401, tầng 4, toà nhà
Constrexim 8- km8, đường
Nguyễn Trãi C7, Phường Thanh
Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân,
TP. Hà Nội
TẮM THẢO DƯỢC AMYGO 21/11/2019 19014343/HSCBA-HN
21 190001610/PCBA-HN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ SAO PHƯƠNG NAM Số 11C2 khu A71 Bộ Công An, phố Khương Trung, Phường
Khương Đình, Quận Thanh
Xuân, TP. Hà Nội
Dầu xoa bóp Long Hổ
Đả Mạch
12/11/2019 19014265/HSCBA-HN
22 240000106/PCBA-HN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG Y DÂN TỘC 12D1 phố Hồng Quang, Khu đô
thị Đại Kim, Phường Đại Kim,
Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội
XỊT XƯƠNG KHỚP 18/01/2024 000.00.19.H26-231229-0008
23 240000007/PCBA-HN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG Y DÂN TỘC 12D1 phố Hồng Quang, Khu đô
thị Đại Kim, Phường Đại Kim,
Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội
SẢN PHẨM DÙNG NGOÀI DA 04/01/2024 000.00.19.H26-231230-0015
24 210002136/PCBA-HN CÔNG TY CỔ PHẦN DP QUỐC TẾ EU.ECO PHARMA Xóm Đình, Đội 7, Xã Ngọc Hồi,
Huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội
Dung dịch hỗ trợ giảm đau 15/12/2021 000.00.19.H26-211022-0004
25 210000719/PCBA-HN CÔNG TY CỔ PHẦN DP WESTERN
PHARMA
Số nhà 3 ngõ 267 Trần Khát
Chân, Phường Thanh Nhàn, Quận
Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
Sản phẩm dùng ngoài 08/06/2021 000.00.19.H26-210531-0003
26 200001313/PCBA-HN CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DHK Số nhà 29 đường 3.6, khu đô thị
Gamuda Gardens, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, TP. Hà
Nội
GEL PHỤ KHOA
BIOVIG – PUM
31/07/2020 000.00.19.H26-200728-0017
27 210001895/PCBA-HN CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIÊN DOANH EU VIỆT NAM Số 4N6 ngõ 90 đường Nguyễn
Tuân, Phường Thanh Xuân
Trung, Quận Thanh Xuân, TP.
Hà Nội
DUNG DỊCH XỊT MŨI THẢO DƯỢC 27/10/2021 000.00.19.H26-211013-0013
28 230000031/PCBA-HN CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU BẢO SÂM Số 3 BT8 khu đô thị Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội SIRO BỔ DẠ DÀY 06/01/2023 000.00.19.H26-230106-0033
29 240000023/PCBA-HN CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TH Tầng 8 – Số 9 Đào Duy Anh, Phường Phương Liên, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội Dung dịch xoa bóp thảo dược 09/01/2024 000.00.19.H26-240108-0009
30 240000025/PCBA-HN CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM ĐỨC HÙNG Số 10 ngõ 98 đường Vũ Trọng Phụng,, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội Xoa bóp thảo dược ĐH 09/01/2024 000.00.19.H26-240105-0001
31 210000420/PCBA-HN CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM HAPUCO VIỆT NAM Số 40 Tổ 1 Khu đô thị Tân Tây Đô, Xã Tân Lập, Huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội Dung dịch hỗ trợ giảm đau 12/04/2021 000.00.19.H26-210405-0006
32 200001446/PCBA-HN CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM LIÊN HOA Số 71, ngõ Đồng Nội 1, Xã Đông Mỹ, Huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội DUNG DỊCH XỊT VÙNG KÍN LAMEVA 18/08/2020 000.00.19.H26-200810-0014
33 240000476/PCBA-HN CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM PHÁP EIFFEL Đội 4, Thôn Đỗ Xá, Xã Vạn Điểm, Huyện Thường Tín, TP.Hà Nội GEL VỆ SINH RĂNG MIỆNG 25/03/2024 000.00.19.H26-240322-0020
34 240000095/PCBA-HN CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ LISACOS Lô CN3, Cụm công nghiệp vừa và nhỏ Nguyên Khê, Tổ 28, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, TP. Hà Nội Xịt sinh lý 17/01/2024 000.00.19.H26-240112-0004
35 240000124/PCBA-HN CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ LISACOS Lô CN3, Cụm công nghiệp vừa và nhỏ Nguyên Khê, Tổ 28, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, TP. Hà Nội Xịt xoa bóp xương khớp 18/01/2024 000.00.19.H26-240116-0014
36 240000267/PCBA-HN CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ LISACOS Lô CN3, Cụm công nghiệp vừa và nhỏ Nguyên Khê, Tổ 28, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, TP. Hà Nội Xịt sinh lý 22/02/2024 000.00.19.H26-240219-0013
37 240000269/PCBA-HN CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ LISACOS Lô CN3, Cụm công nghiệp vừa và nhỏ Nguyên Khê, Tổ 28, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, TP. Hà Nội Xịt khớp 22/02/2024 000.00.19.H26-240219-0015
38 210002244/PCBA-HN CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẢO MINH 27A1 Khu đô thị mới Đại Kim – Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội MIẾNG DÁN GIẢM ĐAU MỘC KIỆN LINH 29/12/2021 000.00.19.H26-211112-0016
39 210002245/PCBA-HN CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẢO MINH 27A1 Khu đô thị mới Đại Kim – Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội XỊT GIẢM ĐAU NHANH MỘC KIỆN LINH 29/12/2021 000.00.19.H26-211115-0019
40 240000211/PCBA-HN CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẢO MINH 27A1 Khu đô thị mới Đại Kim – Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội Sản phẩm dùng ngoài cho da Avisure 31/01/2024 000.00.19.H26-240126-0009
41 240000206/PCBA-HN CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BBPHARMA Số 34, khu tái định cư, tổ 8 phố Tu Hoàng, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội GEL NGỪA MỤN 31/01/2024 000.00.19.H26-240126-0006
42 240000207/PCBA-HN CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BBPHARMA Số 34, khu tái định cư, tổ 8 phố Tu Hoàng, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội GEL NGỪA MỤN 31/01/2024 000.00.19.H26-240126-0007
43 210000530/PCBA-HN CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ CAO ABIPHA Lô đất CN-2 khu công nghiệp Phú Nghĩa, Xã Phú Nghĩa, Huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội Gel nhiệt miệng ABC ORALICIN 06/05/2021 000.00.19.H26-210416-0015
44 200002190/PCBA-HN CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, Xã Văn Bình, Huyện Thường Tín, TP. Hà Nội Gel EXCIBE 17/12/2020 000.00.19.H26-201117-0015
45 240000251/PCBB-HN CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, Xã Văn Bình, Huyện Thường Tín, TP. Hà Nội Sản phẩm 31/01/2024 000.00.19.H26-240120-0007
46 240000250/PCBB-HN CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, Xã Văn Bình, Huyện Thường Tín, TP. Hà Nội Sản phẩm 31/01/2024 000.00.19.H26-240120-0009
47 190001462/PCBA-HN CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, Xã Văn Bình, Huyện Thường Tín, TP. Hà Nội Gel VNP Lida 17/10/2019 19014042/HSCBA-HN
48 190001460/PCBA-HN CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, Xã Văn Bình, Huyện Thường Tín, TP. Hà Nội Gel VNP TriSeo 17/10/2019 19014044/HSCBA-HN
49 190001461/PCBA-HN CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, Xã Văn Bình, Huyện Thường Tín, TP. Hà Nội Kem VNP Softy plus 17/10/2019 19014045/HSCBA-HN
50 230002381/PCBB-HN CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DEVENIR RICHE Số 31, TT7, KĐT mới Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội GEL DẠ DÀY 21/09/2023 000.00.19.H26-230921-0008
51 240000487/PCBA-HN CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LIÊN DOANH FOXS-USA Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, Xã Văn Bình, Huyện Thường Tín, TP. Hà Nội Kem bôi ngoài da 28/03/2024 000.00.19.H26-240323-0001
52 210001153/PCBA-HN CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHƯƠNG Y NAM Tầng 2, Số nhà 67 ngõ 96 phố Đại Từ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội DUNG DỊCH DÙNG NGOÀI HÃN HUYẾT LINH 05/08/2021 000.00.19.H26-210729-0016
53 210002108/PCBA-HN CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA Số 5, liền kề 15, khu đô thị văn phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội Gel bôi hỗ trợ giảm đau META hot 13/12/2021 000.00.19.H26-210930-0011
54 220001094/PCBB-HN CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ CTT VIỆT NAM Lô 38N01, khu tái định cư tập trung, Tổ dân phố Kiều Mai, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội Hỗn dịch uống hỗ trợ cải thiện tình trạng trào ngược dạ dày – thực quản 06/04/2022 000.00.19.H26-220401-0088
55 210000319/PCBA-HN CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ NORVATIS THỤY SĨ Tầng 4, Tòa nhà HUD3 Tower, Số 121-123 Đường Tô Hiệu, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội Miếng dán giảm đau 18/03/2021 000.00.19.H26-210315-0014
56 240000222/PCBA-HN CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ SALUMED Số nhà 25, liền kề 3, khu đô thị Xa La, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội Gel bôi da 05/02/2024 000.00.19.H26-240129-0024
57 240000159/PCBA-HN CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ THĂNG LONG TT10-11, Khu ĐTM Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội Xịt sinh lý Nam 26/01/2024 000.00.19.H26-240123-0021
58 240000509/PCBA-HN CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM RADPHARCO Số 28, ngõ 322/22/28 đường Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội Gel giảm đau 28/03/2024 000.00.19.H26-240326-0013
59 210000807/PCBA-HN CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SHINING Số 36 , Ngõ 88 phố Giáp Nhị, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội GEL BÔI NGOÀI DA NANO BẠC 22/06/2021 000.00.19.H26-210601-0009
60 210000552/PCBA-HN CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TẤT THÀNH Nhà số 67 ngõ 96 phố Đại Từ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội DUNG DỊCH DÙNG NGOÀI CHỈ HUYẾT TÁN 11/05/2021 000.00.19.H26-210504-0003
61 200001257/PCBA-HN CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TOKYO VIỆT NAM Số 112 Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội GEL PHỤ KHOA TOKYO LADY 23/07/2020 000.00.19.H26-200720-0006
62 210000437/PCBA-HN CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TOKYO VIỆT NAM Số 112 Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội GEL BÔI NGOÀI DA 15/04/2021 000.00.19.H26-210407-0012
63 200001094/PCBA-HN CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TOP QUEEN VIỆT NAM Ô 01/lô 15 Điểm công nghiệp làng nghề, Xã Duyên Thái, Huyện Thường Tín, TP. Hà Nội DUNG DỊCH VỆ SINH HỒNG HOA XUÂN 22/06/2020 000.00.19.H26-200604-0006
64 200000392/PCBA-HN CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TOP QUEEN VIỆT NAM Ô 01/lô 15 Điểm công nghiệp làng nghề, Xã Duyên Thái, Huyện Thường Tín, TP. Hà Nội Gel bôi vết thương EXI BEAUTY 11/03/2020 20015007/HSCBA-HN
65 210000475/PCBA-HN CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM UBI Số nhà 43, tổ dân phố số 3 Mễ Trì Thượng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội BỘT PHA DUNG DỊCH DÙNG NGOÀI 20/04/2021 000.00.19.H26-210413-0007
66 210002017/PCBA-HN CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÚ Tầng 3, số 116 ngõ Thái Thịnh I, Phường Thịnh Quang, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội VIÊN MUỐI TINH 4,5 GAM 02/12/2021 000.00.19.H26-211103-0008
67 190001875/PCBA-HN CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT ĐỨC Tầng 1 số nhà 23/3 Phố Phạm Tuấn Tài, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội CỒN XOA BÓP HEDA GO (50ml, 100ml) 26/12/2019 19014541/HSCBA-HN
68 230000464/PCBB-HN CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ VÂN TIÊN C17+18 Lô 20 – KĐT Định Công – P. Định Công – Q. Hoàng Mai- TP. Hà Nội BAO DẠ DÀY MAGGELTON 07/03/2023 000.00.19.H26-230306-0010
69 230000764/PCBB-HN CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ VÂN TIÊN C17+18 Lô 20 – KĐT Định Công – P. Định Công – Q. Hoàng Mai- TP. Hà Nội BAO DẠ DÀY CITRAMAGOX 06/04/2023 000.00.19.H26-230404-0005
70 210000712/PCBA-HN CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ Y ĐỨC MINH NGỌC Số nhà 99, thôn Chằm, Xã Bình Minh, Huyện Thanh Oai, TP. Hà Nội Dung dịch hỗ trợ giảm đau 08/06/2021 000.00.19.H26-210527-0016
71 210002297/PCBA-HN CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ Y ĐỨC MINH NGỌC Số nhà 99, thôn Chằm, Xã Bình Minh, Huyện Thanh Oai, TP. Hà Nội Dung dịch hỗ trợ giảm đau 31/12/2021 000.00.19.H26-211225-0013
72 220000208/PCBA-HN CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ Y ĐỨC MINH NGỌC Số nhà 99, thôn Chằm, Xã Bình Minh, Huyện Thanh Oai, TP. Hà Nội Dung dịch dùng ngoài 25/01/2022 000.00.19.H26-211225-0014
73 220003076/PCBB-HN CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIAN Số 4B3,tập thể Z179, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội Dung dịch uống giảm trào ngược dạ dày – thực quản 22/09/2022 000.00.19.H26-220914-0013
74 210000304/PCBA-HN CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ LOVE MOM Thôn Hậu Dưỡng, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh, TP. Hà Nội GEL LISA GOLD PLUSS 18/03/2021 000.00.19.H26-210312-0016
75 210001954/PCBA-HN CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ LOVE MOM Thôn Hậu Dưỡng, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh, TP. Hà Nội HỖN DỊCH DÙNG NGOÀI 02/11/2021 000.00.19.H26-211029-0001
76 210002277/PCBA-HN CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ FUSI Cụm CN và Tiểu thủ CN Ngọc Hòa, Thôn Ngọc Giả, Xã Ngọc Hòa, Huyện Chương Mỹ, TP. Hà

Nội

SẢN PHẨM DÙNG NGOÀI 31/12/2021 000.00.19.H26-211224-0014
77 240000161/PCBA-HN CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ TRUNG THÀNH Số 351 đường La Thành, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, TP.Hà Nội GEL BÔI DA 29/01/2024 000.00.19.H26-240118-0022
78 240000498/PCBA-HN CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ TRUNG THÀNH Số 351 đường La Thành, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, TP.Hà Nội Kem bôi da 28/03/2024 000.00.19.H26-240326-0008
79 190000531/PCBA-HN CÔNG TY CỔ PHẦN EVALUNKA P602A, lô A2D11 Khu đô thị mới Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội Gel bôi trơn 18/04/2019 19013022/HSCBA-HN
80 240000433/PCBA-HN CÔNG TY CỔ PHẦN GIANT PEA VIỆT NAM Số 15, BT03 Khu đô thị An Hưng, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội DẦU XOA TRIỆU MINH 21/03/2024 000.00.19.H26-240318-0014
81 190000421/PCBA-HN CÔNG TY CỔ PHẦN GRANDSTAR QUỐC TẾ BT 1.1, Khu đô thị Tây Mỗ, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội Gel thụt nhuận tràng déMonbi 01/04/2019 19012945/HSCBA-HN
82 190000413/PCBA-HN CÔNG TY CỔ PHẦN GRANDSTAR QUỐC TẾ BT 1.1, Khu đô thị Tây Mỗ, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội Gel thụt nhuận tràng déMon 01/04/2019 19012946/HSCBA-HN
83 240000053/PCBA-HN CÔNG TY CỔ PHẦN GSV VIỆT NAM Tổ dân phố Phượng, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội GEL BÔI DA 12/01/2024 000.00.19.H26-240103-0002
84 200001539/PCBA-HN CÔNG TY CỔ PHẦN HP 102 VIỆT NAM Tầng 2,3 Biệt Thự Liền kề B2-18 Vinhomes Gardenia, đường Hàm Nghi, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội Gel bơm khoáng phụ khoa HP 102 04/09/2020 000.00.19.H26-200818-0008
85 210002178/PCBA-HN CÔNG TY CỔ PHẦN KIỀM SAPHIA Số nhà 27 ngách 1 ngõ 104 đường Việt Hưng, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, TP. Hà Nội Dung dịch dùng ngoài 20/12/2021 000.00.19.H26-210826-0020
86 200001116/PCBA-HN CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ THƯƠNG MẠI BÁCH GIA BT13-11-Lô số 01, Khu nhà biệt thự Hoa Phượng, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội DUNG DỊCH XOA BÓP 23/06/2020 000.00.19.H26-200601-0009
87 210002025/PCBA-HN CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT THIẾT BỊ Y TẾ MELINKAGROUP Số 20-N3, tổ 57, Phường Thịnh Quang, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội SẢN PHẨM XÔNG MŨI HỌNG 03/12/2021 000.00.19.H26-211029-0010
88 200000594/PCBA-HN CÔNG TY CỔ PHẦN MACCA VIP Tầng 1, Tháp A, tòa nhà Sky City, 88 Láng Hạ,, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội Gel làm mềm da tay OMIKAMI 10/04/2020 20015200/HSCBA-HN
89 200001241/PCBA-HN CÔNG TY CỔ PHẦN NAM DƯỢC TRIỆU GIA Số 8 phố Trần Tử Bình, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội PHỤ KHOA TRIỆU GIA 22/07/2020 000.00.19.H26-200716-0015
90 210000151/PCBA-HN CÔNG TY CỔ PHẦN NAM DƯỢC TRIỆU GIA Số 8 phố Trần Tử Bình, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội GEL XOA BÓP TRIỆU GIA 05/02/2021 000.00.19.H26-210201-0008
91 200000424/PCBA-HN CÔNG TY CỔ PHẦN NASACO Số 50/218 Tây Sơn, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam BỘT NGÂM RỬA PHỤ KHOA GYNO GOLD 18/03/2020 20015035/HSCBA-HN
92 210000394/PCBA-HN CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DƯỢC VESTA Thôn Mỹ Giang, Xã Tam Hiệp, Huyện Phúc Thọ, TP. Hà Nội DUNG DỊCH HỖ TRỢ GIẢM ĐAU DÙNG NGOÀI HOÀNG GIA 06/04/2021 000.00.19.H26-210316-0004
93 190001794/PCBA-HN CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DƯỢC VESTA Thôn Mỹ Giang, Xã Tam Hiệp, Huyện Phúc Thọ, TP. Hà Nội Dầu xoa Giải phóng 11/12/2019 19014478/HSCBA-HN
94 200000920/PCBA-HN CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DƯỢC VESTA Thôn Mỹ Giang, Xã Tam Hiệp, Huyện Phúc Thọ, TP. Hà Nội Dầu xoa giải phóng 26/05/2020 20015109/HSCBA-HN
95 180002152/PCBA-HN CÔNG TY CỔ PHẦN PSC HÀ NỘI Km9 Đường Võ Văn Kiệt, Thị Trấn Quang Minh, H.Mê Linh, TP.Hà Nội QUE THỬ THAI POWER TEST 16/11/2018 18011953/HSCBA-HN
96 180002327/PCBA-HN CÔNG TY CỔ PHẦN PSC HÀ NỘI Km9 Đường Võ Văn Kiệt, Thị Trấn Quang Minh, H.Mê Linh, TP.Hà Nội Que thử thai (Quicktick gold; Lady test; Lovemy test; Maverlous test; Elisa; Sakura test) 05/12/2018 18012171/HSCBA-HN
97 190000007/PCBA-HN CÔNG TY CỔ PHẦN PSC HÀ NỘI Km9 Đường Võ Văn Kiệt, Thị Trấn Quang Minh, H.Mê Linh, TP.Hà Nội Gel bôi trơn Powermen 02/01/2019 18012414/HSCBA-HN
98 200000597/PCBA-HN CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIT Số 80, đường Nguyễn Phong Sắc, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội Kem STEM CELL SERUM 10/04/2020 20015207/HSCBA-HN
99 200000596/PCBA-HN CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIT Số 80, đường Nguyễn Phong Sắc, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội Kem ACNE REGENERATIO TREATMENT 10/04/2020 20015208/HSCBA-HN
100 240000419/PCBB-HN CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HALOKA VIỆT NAM Số 178 Nguyễn Cảnh Dị, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội Gel sinh lý 29/02/2024 000.00.19.H26-240228-0029
101 240000353/PCBB-HN CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU NHẤT TÂM Số nhà 31, Lô 43E, khu tập thể Hưu trí Lê Quý Đôn, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội Gel bôi trơn 27/02/2024 000.00.19.H26-240223-0006
102 210001548/PCBA-HN CÔNG TY CỔ PHẦN SỨC KHỎEXANH OPTIZ VIỆT NAM Thôn Quan Nhân, Xã Thanh Văn, Huyện Thanh Oai, TP. Hà Nội Viên muối tinh sinh lý 13/09/2021 000.00.19.H26-210908-0009
103 180000111/PCBA-HN CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR Cụm công nghiệp Thanh Oai, Xã Bích Hòa, Huyện Thanh Oai, TP. Hà Nội MIẾNG DÁN CHỐNG SAY TẦU XE JUNYFUNS (JUNYFUNS ANTI- PATCH CARSICK) 11/01/2018 17009721/HSCBA-HN
104 210000647/PCBA-HN CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ANPHAGROUP Số 30 Thiên Đông, Xã Mỹ Hưng, Huyện Thanh Oai, TP. Hà Nội XỊT PHỤ KHOA 28/05/2021 000.00.19.H26-210519-0006
105 240000008/PCBA-HN CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DUY ANH GROUP Số nhà 29, Tổ 4, Cụm 1, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, TP. Hà Nội, Việt Nam Gel Bôi Ngoài Da 04/01/2024 000.00.19.H26-240102-0009
106 210001293/PCBA-HN CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC MỸ PHẨM DOVA Số 27, Ngõ 131 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội Viên Thảo Mộc An Phụ Khoa Dova 19/08/2021 000.00.19.H26-210812-0016
107 210000667/PCBA-HN CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG QUEEN DIAMOND DIOPHACO Km18 Đại Lộ Thăng Long – Khu Công Nghiệp Thạch Thất – Quốc Oai, Thị trấn Quốc Oai, Huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội Cao thảo dược 01/06/2021 000.00.19.H26-210527-0004
108 210000669/PCBA-HN CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG QUEEN DIAMOND DIOPHACO Km18 Đại Lộ Thăng Long – Khu Công Nghiệp Thạch Thất – Quốc Oai, Thị trấn Quốc Oai, Huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội Dùng ngoài 01/06/2021 000.00.19.H26-210527-0006
109 210000670/PCBA-HN CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG QUEEN DIAMOND DIOPHACO Km18 Đại Lộ Thăng Long – Khu Công Nghiệp Thạch Thất – Quốc Oai, Thị trấn Quốc Oai, Huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội Dầu xịt 01/06/2021 000.00.19.H26-210527-0007
110 210000672/PCBA-HN CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG QUEEN DIAMOND DIOPHACO Km18 Đại Lộ Thăng Long – Khu Công Nghiệp Thạch Thất – Quốc Oai, Thị trấn Quốc Oai, Huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội Gel trị sẹo 01/06/2021 000.00.19.H26-210527-0009
111 210000687/PCBA-HN CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG QUEEN DIAMOND DIOPHACO Km18 Đại Lộ Thăng Long – Khu Công Nghiệp Thạch Thất – Quốc Oai, Thị trấn Quốc Oai, Huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội Gel dùng ngoài 01/06/2021 000.00.19.H26-210528-0006
112 210000713/PCBA-HN CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG QUEEN DIAMOND DIOPHACO Km18 Đại Lộ Thăng Long – Khu Công Nghiệp Thạch Thất – Quốc Oai, Thị trấn Quốc Oai, Huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội Gel bôi ngoài da 08/06/2021 000.00.19.H26-210528-0007
113 210000688/PCBA-HN CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG QUEEN DIAMOND DIOPHACO Km18 Đại Lộ Thăng Long – Khu Công Nghiệp Thạch Thất – Quốc Oai, Thị trấn Quốc Oai, Huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội Gel lành da 01/06/2021 000.00.19.H26-210528-0008
114 210000978/PCBA-HN CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG QUEEN DIAMOND DIOPHACO Km18 Đại Lộ Thăng Long – Khu Công Nghiệp Thạch Thất – Quốc Oai, Thị trấn Quốc Oai, Huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội Gel lạnh thảo mộc 16/07/2021 000.00.19.H26-210624-0003
115 210002186/PCBA-HN CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG QUEEN DIAMOND DIOPHACO Km18 Đại Lộ Thăng Long – Khu Công Nghiệp Thạch Thất – Quốc Oai, Thị trấn Quốc Oai, Huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội Gel thảo mộc đa năng 21/12/2021 000.00.19.H26-210726-0001
116 210002131/PCBA-HN CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG QUEEN DIAMOND DIOPHACO Km18 Đại Lộ Thăng Long – Khu Công Nghiệp Thạch Thất – Quốc Oai, Thị trấn Quốc Oai, Huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội Viên muối thảo mộc 15/12/2021 000.00.19.H26-210726-0003
117 220000315/PCBA-HN CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG QUEEN DIAMOND DIOPHACO Km18 Đại Lộ Thăng Long – Khu Công Nghiệp Thạch Thất – Quốc Oai, Thị trấn Quốc Oai, Huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội Sản phẩm dùng ngoài da 28/01/2022 000.00.19.H26-210818-0017
118 220000312/PCBA-HN CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG QUEEN DIAMOND DIOPHACO Km18 Đại Lộ Thăng Long – Khu Công Nghiệp Thạch Thất – Quốc Oai, Thị trấn Quốc Oai, Huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội Sản phẩm bôi ngoài da 28/01/2022 000.00.19.H26-210818-0018
119 210000524/PCBA-HN CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VICOPHARMA Số Biệt thự 10 Long Khánh 7, Vinhome Thăng Long, , Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội DUNG DỊCH DÙNG NGOÀI XOA BÓP 03/05/2021 000.00.19.H26-210427-0001
120 210001819/PCBA-HN CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN JUSHI INTERNATIONAL Căn 61 Hải Âu 2 Khu đô thị Ocean Park, xã Kiêu Kỵ, Huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội, Dung dịch vệ sinh 15/10/2021 000.00.19.H26-210825-0018
121 190001894/PCBA-HN CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TOÀN PHÁT Thôn Kiều Đông,, Xã Đại Xuyên, Huyện Phú Xuyên, TP. Hà Nội THẢO DƯỢC XOA BÓP PHÚC THẮNG 27/12/2019 19014538/HSCBA-HN
122 210000722/PCBA-HN CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VẬT TƯ Y TẾ VIỆT NAM BT6 KĐT Xa La, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội Dung dịch dùng ngoài 08/06/2021 000.00.19.H26-210531-0004
123 210000784/PCBA-HN CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VẬT TƯ Y TẾ VIỆT NAM BT6 KĐT Xa La, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội Dung dịch dùng ngoài 16/06/2021 000.00.19.H26-210610-0014
124 210000783/PCBA-HN CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VẬT TƯ Y TẾ VIỆT NAM BT6 KĐT Xa La, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội Dung dịch dùng ngoài 16/06/2021 000.00.19.H26-210610-0015
125 210002197/PCBA-HN CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VẬT TƯ Y TẾ VIỆT NAM BT6 KĐT Xa La, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội Dung dịch dùng ngoài 22/12/2021 000.00.19.H26-210818-0020
126 200000921/PCBA-HN CÔNG TY CỔ PHẨN TẬP ĐOÀN VINPHARMA VIỆT NAM Thôn Lương Quy, Xã Xuân Nộn, Huyện Đông Anh, TP. Hà Nội Xịt Phụ khoa Spray love 26/05/2020 000.00.19.H26-200427-0015
127 240000011/PCBA-HN CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN Y TẾ HBL Số nhà 159A4, đường Nguyễn Cảnh Dị, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội Cao dược liệu xoa bóp giảm đau 08/01/2024 000.00.19.H26-240103-0001
128 180001249/PCBA-HN CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ H VÀ X Số nhà 33 hẻm 14 ngách 46 ngõ 122 đường Kim Giang, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội Venusgel 06/07/2018 18010902/HSCBA-HN
129 240000511/PCBA-HN CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & THIẾT BỊ Y TẾ SACOPHAR Số 76 A2 KĐT Đại Kim, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội Gel dùng ngoài 28/03/2024 000.00.19.H26-240327-0002
130 240000512/PCBA-HN CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & THIẾT BỊ Y TẾ SACOPHAR Số 76 A2 KĐT Đại Kim, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội Sản phẩm dùng ngoài 28/03/2024 000.00.19.H26-240327-0003
131 240000513/PCBA-HN CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & THIẾT BỊ Y TẾ SACOPHAR Số 76 A2 KĐT Đại Kim, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội Gel dùng ngoài 28/03/2024 000.00.19.H26-240327-0004
132 200001311/PCBA-HN CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BEE BEE VIỆT NAM Thôn Yên Bệ, Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội BEE KIDS CAO TẮM BÉ THẢO DƯỢC 30/07/2020 000.00.19.H26-200710-0013
133 210000425/PCBA-HN CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BEE BEE VIỆT NAM Thôn Yên Bệ, Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội GEL BỌT BÔI

NGOÀI DA

14/04/2021 000.00.19.H26-210317-0001
134 210000989/PCBA-HN CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÚC MINH GROUP Số 17A ngõ 106 đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội Gel phụ khoa 16/07/2021 000.00.19.H26-210715-0003
135 200000038/PCBA-HN CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC LIỆU VIETHERBS Số 5 ngõ 36 Phố An Hòa, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội XƯƠNG KHỚP MỘC CỐT AN 06/01/2020 20014660/HSCBA-HN
136 210002276/PCBA-HN CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM BIGFAM Tầng B2, tòa nhà R6 Royal City, số 72A Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội DUNG DỊCH HỖ TRỢ GIẢM ĐAU KHỚP THẢO KHANG 31/12/2021 000.00.19.H26-211224-0011
137 220000968/PCBB-HN CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM HOÀNG SƠN số 8, ngõ 95 Chùa Bộc, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội Viên nhai giảm trào ngược dạ dày 28/03/2022 000.00.19.H26-220323-0013
138 200000652/PCBA-HN CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM TÂM KHANG Số 41/56/118 Đào Tấn, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, TP.Hà Nội Kem bôi TIEUTRI Tâm Khang 15/04/2020 20015287/HSCBA-HN
139 210000492/PCBA-HN CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHƯƠNG MINH KHANG số 16 ngách 325/69 Kim Ngưu, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội GEL BÔI NGOÀI DA BẠC NANO 26/04/2021 000.00.19.H26-210419-0002
140 200001912/PCBA-HN CÔNG TY CỔ PHẦN TM VÀ DV NEWWORLD E17, ngõ 80 đường Trung Kính, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội X10 CARE XỊT PHỤ KHOA 05/11/2020 000.00.19.H26-201030-0009
141 190001034/PCBA-HN CÔNG TY CỔ PHẦN TRỊNH GIA VIỆT NAM Số 46 ngõ 162/29 đường Lê Trọng Tấn, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội MIẾNG DÁN CHỐNG SAY TÀU XE (AKAIGO) 06/08/2019 19013590/HSCBA-HN
142 190001072/PCBA-HN CÔNG TY CỔ PHẦN TRỊNH GIA VIỆT NAM Số 46 ngõ 162/29 đường Lê Trọng Tấn, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội Miếng dán giảm đau (Pain relieving patch) 15/08/2019 19013591/HSCBA-HN
143 200002184/PCBA-HN CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ SEN CAPITAL Số 28, Liền kề 8, Khu Đô thị Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội Bóng mát xa thảo dược HAPAKU 15/12/2020 000.00.19.H26-201210-0013
144 240000374/PCBB-HN CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ VIỆT Số 17, lô 12A, Khu đô thị Trung Yên, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội Gel chữa lành niêm mạc dạ dày 28/02/2024 000.00.19.H26-240221-0015
145 220000002/PCBA-HN CÔNG TY CP PROHEALTH VIỆT NAM số 107 tổ 2 đường K2, P Phú Đô, Q Nam Từ Liêm, TP Hà nội, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội Xịt hỗ trợ giảm đau 05/01/2022 000.00.19.H26-211223-0019
146 230002291/PCBA-HN CÔNG TY TNHH BE’AUTHENTIC VN Số nhà 28, tổ 01, Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, TP. Hà Nội DẠ DÀY & ĐẠI TRÀNG L.T.D 17/11/2023 000.00.19.H26-231114-0013
147 200000865/PCBA-HN CÔNG TY TNHH BT HIẾU HIỀN Thôn Nghĩa Hảo, Xã Phú Nghĩa, Huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội Gel thụt phụ khoa GINA 15/05/2020 000.00.19.H26-200422-0004
148 200002041/PCBA-HN CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DAHAGO Số nhà 19, tổ dân phố Phú Hà, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội DUNG DỊCH DÙNG NGOÀI CLIMCARE 27/11/2020 000.00.19.H26-201119-0010
149 200002280/PCBA-HN CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DAHAGO Số nhà 19, tổ dân phố Phú Hà, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội SẢN PHẨM DÙNG NGOÀI 31/12/2020 000.00.19.H26-201222-0003
150 210000373/PCBA-HN CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DAHAGO Số nhà 19, tổ dân phố Phú Hà, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội Gel hỗ trợ phụ khoa 05/04/2021 000.00.19.H26-210318-0009
151 210000578/PCBA-HN CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DAHAGO Số nhà 19, tổ dân phố Phú Hà, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội Sản phẩm dùng ngoài 17/05/2021 000.00.19.H26-210405-0007
152 210000577/PCBA-HN CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DAHAGO Số nhà 19, tổ dân phố Phú Hà, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội Dung dịch dùng ngoài 17/05/2021 000.00.19.H26-210405-0008
153 210000681/PCBA-HN CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DAHAGO Số nhà 19, tổ dân phố Phú Hà, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội Dung dịch dùng ngoài đặc hiệu 01/06/2021 000.00.19.H26-210527-0010
154 210002198/PCBA-HN CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DAHAGO Số nhà 19, tổ dân phố Phú Hà, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội Dung dịch hỗ trợ giảm đau 22/12/2021 000.00.19.H26-211026-0007
155 240000399/PCBB-HN CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DAHAGO Số nhà 19, tổ dân phố Phú Hà, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội Gel đặt hỗ trợ phụ khoa 28/02/2024 000.00.19.H26-240226-0005
156 190001863/PCBA-HN CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DAHAGO Số nhà 19, tổ dân phố Phú Hà, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội Gel đặt phụ khoa Clim care 19/12/2019 19014521/HSCBA-HN
157 210000315/PCBA-HN CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DƯỢC LIỆU NANO VIỆT NAM T3, xưởng số 2, lô 04 – CN 05, TT phát triển cụm CN, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội Gel bôi VIETLIFE INFLAPAIN 18/03/2021 000.00.19.H26-210316-0006
158 210000316/PCBA-HN CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DƯỢC LIỆU NANO VIỆT NAM T3, xưởng số 2, lô 04 – CN 05, TT phát triển cụm CN, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội Gel bôi VIETLIFE

ANTICAN

18/03/2021 000.00.19.H26-210316-0008
159 210000759/PCBA-HN CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DƯỢC LIỆU NANO VIỆT NAM T3, xưởng số 2, lô 04 – CN 05, TT phát triển cụm CN, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội Gel bôi VIETLIFE INFLAPAIN EXTRA 09/06/2021 000.00.19.H26-210605-0003
160 180002355/PCBA-HN CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HÓA DƯỢC VÀ HÓA SINH HỮU CƠ Số 18 đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội Gel phụ khoa LISA GOLD 14/12/2018 18012193/HSCBA-HN
161 200000285/PCBA-HN CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MP VIỆT NAM Thôn Đông Biên Bắc, Xã Nam Hồng, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình Dung dịch xoa bóp Alpha Bone Extra 21/02/2020 20014850/HSCBA-HN
162 240000263/PCBA-HN CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC DƯỢC MỸ PHẨM SJK Tổ dân phố Yên Phúc, Phường Biên Giang, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội Dầu xoa 22/02/2024 000.00.19.H26-240220-0014
163 200000605/PCBA-HN CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ

THẢO DƯỢC EUE AUSTRALIA – CHI NHÁNH HÀ NỘI

Số 03 Ngõ 12/3 đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội Miếng dán giảm đau Herbalife 10/04/2020 20015236/HSCBA-HN
164 200000606/PCBA-HN CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THẢO DƯỢC EUE AUSTRALIA – CHI NHÁNH HÀ NỘI Số 03 Ngõ 12/3 đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội Miếng dán giảm đau thảo dược Herbalife 10/04/2020 20015237/HSCBA-HN
165 200001687/PCBA-HN CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ PHONG LÂM Nguyệt Quế 12-11 Vinhomes Riverside The Harmony, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội. Gel chăm sóc vết thương AQUAK WOUND CARE 30/09/2020 000.00.19.H26-200825-0020
166 240000187/PCBA-HN CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ PHONG LÂM Nguyệt Quế 12-11 Vinhomes Riverside The Harmony, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội Gel chăm sóc vết thương 31/01/2024 000.00.19.H26-240130-0012
167 240000231/PCBA-HN CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ VÀ DƯỢC PHẨM DCAREME – CHI NHÁNH HÀ NỘI Số 16 ngõ 185 ngách 31 phố Chùa Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội KEM BÔI DA 16/02/2024 000.00.19.H26-240201-0007
168 210000567/PCBA-HN CÔNG TY TNHH CUCCIOLO ITALY Số 8/9/77 Bùi Xương Trạch, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội Dung dịch dùng ngoài 14/05/2021 000.00.19.H26-210225-0003
169 210001032/PCBA-HN CÔNG TY TNHH CUCCIOLO ITALY Số 8/9/77 Bùi Xương Trạch, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội DUNG DỊCH PHỤ KHOA 21/07/2021 000.00.19.H26-210715-0008
170 200001001/PCBA-HN CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ – PHÁT TRIỂN TA Tầng 6 , tòa nhà Việt Á, số 9 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội KEM DƯƠNG LIỄU KV 03/06/2020 000.00.19.H26-200522-0007
171 200001002/PCBA-HN CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ – PHÁT TRIỂN TA Tầng 6 , tòa nhà Việt Á, số 9 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội KEM KIM MỘC 03/06/2020 000.00.19.H26-200522-0008
172 190001903/PCBA-HN CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ PHÚC THÀNH VIỆT NAM Số nhà 499, thôn 5, Xã Song

Phương, Huyện Hoài Đức, TP.Hà Nội

DẦU TRÀM PT 27/12/2019 19014563/HSCBA-HN
173 220000295/PCBA-HN CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI VŨ HƯNG Số 16 Ngõ 193/44 Phố Cầu Cốc, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội Dung dịch dùng ngoài 27/01/2022 000.00.19.H26-211208-0012
174 210002252/PCBA-HN CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI VŨ HƯNG Số 16 Ngõ 193/44 Phố Cầu Cốc, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội Gel hỗ trợ giảm đau 29/12/2021 000.00.19.H26-211208-0013
175 210001051/PCBA-HN CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI PHAN THỊ Số 7, ngách 49, ngõ 1, phố Khâm Thiên, Phường Khâm Thiên, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội SẢN PHẨM DÙNG NGOÀI 26/07/2021 000.00.19.H26-210719-0015
176 200001025/PCBA-HN CÔNG TY TNHH ĐÔNG NAM DƯỢC ĐỖ THÁI NAM Thôn Hòa Trung, Xã Vân Hòa, Huyện Ba Vì, TP. Hà Nội KEM BAVIAN BVA 11/06/2020 000.00.19.H26-200604-0001
177 230000136/PCBA-HN CÔNG TY TNHH ĐÔNG Y HOA MỘC Nhà số 8, Ngõ 291, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội DẠ DÀY ĐÔNG Y HOA MỘC 02/02/2023 000.00.19.H26-230131-0020
178 210000440/PCBA-HN CÔNG TY TNHH ĐÔNG Y NGỌC MINH ĐƯỜNG Xóm 6, Xã Văn Bình, Huyện Thường Tín, TP. Hà Nội Bôi hỗ trợ giảm đau 15/04/2021 000.00.19.H26-210408-0003
179 210002275/PCBA-HN CÔNG TY TNHH DP LIÊN DOANH QUỐC TẾ HT-ÚC Số 3, ngách 2, ngõ 16, đường Trung Liệt, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội Gel dùng ngoài 31/12/2021 000.00.19.H26-211224-0003
180 210002026/PCBA-HN CÔNG TY TNHH DP QUỐC TẾ DIAMOND PHARMA Số 29 Ngõ 100 Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội Gel dùng ngoài 03/12/2021 000.00.19.H26-211102-0011
181 190001708/PCBA-HN CÔNG TY TNHH DP QUỐC TẾ DIAMOND PHARMA Số 29 Ngõ 100 Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội Miếng dán giảm đau

DR PAIN

29/11/2019 19014356/HSCBA-HN
182 200000378/PCBA-HN CÔNG TY TNHH DƯỢC CỐT THÔNG VƯƠNG Số 165 Tổ 1 Ba La, Phường Phú Lương, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội DẦU XOA BÓP CỐT THÔNG VƯƠNG 06/03/2020 20014973/HSCBA-HN
183 230001631/PCBA-HN CÔNG TY TNHH DƯỢC LIỆU NGUYỆT ÁNH Nhà bà Triệu Thị Sáu, Thôn Hợp Sơn, Xã Ba Vì, Huyện Ba Vì, TP.Hà Nội DẠ DÀY MỘC VỊ AN 30/08/2023 000.00.19.H26-230829-0014
184 210001720/PCBA-HN CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM AN KHANG Số 5, ngõ 321 Đường Phúc Lợi, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, TP. Hà Nội DUNG DỊCH DÙNG NGOÀI 02/10/2021 000.00.19.H26-210927-0013
185 200000838/PCBA-HN CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM BUTTER-C Thôn Hữu Lê, Xã Hữu Hoà, Huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội KEM LÀNH DA BETAFEN 08/05/2020 000.00.19.H26-200427-0002
186 210000387/PCBA-HN CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM INTERPHAR Số 34 Lô TT5.1 Khu Đô Thị Mới Nam Đường 32 Westpoint,, Thị trấn Trạm Trôi, Huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội GEL BÔI NHIỆT MIỆNG 05/04/2021 000.00.19.H26-210322-0003
187 200000032/PCBA-HN CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM NHẤT ANH Số nhà 17, Đường Trần Lư, Thôn Bình Vọng, Xã Văn Bình, Huyện Thường Tín, TP. Hà Nội GEL THỤT NHUẬN TRÀNG GEL KIDDY 06/01/2020 19014601/HSCBA-HN
188 210000982/PCBA-HN CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ TƯỜNG VY Số 99 Trần Quốc Vượng, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội GEL DÙNG NGOÀI 16/07/2021 000.00.19.H26-210705-0007
189 210000923/PCBA-HN CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM THANH MỘC HƯƠNG Tầng 1, số nhà 81 Tổ dân phố 1 Đình, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội Xoa bóp Thanh Mộc Hương 07/07/2021 000.00.19.H26-210629-0011
190 230000500/PCBB-HN CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BLUE PHARMA Số nhà 22, ngách 50/37, đườn Khuyến Lương, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội GEL HỖ TRỢ GIẢM TRÀO NGƯỢC DẠ DÀY 13/03/2023 000.00.19.H26-230310-0011
191 200001780/PCBA-HN CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CÁT LINH Số 19, Đường Gamuda Gardens 2.3, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội SinuGel 13/10/2020 000.00.19.H26-200727-0010
192 200001781/PCBA-HN CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CÁT LINH Số 19, Đường Gamuda Gardens 2.3, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội Gel xịt miệng HydraMint 13/10/2020 000.00.19.H26-200930-0005
193 240000091/PCBB-HN CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ETOPHA Ngõ 3 Cụm 7 thôn Phượng Nghĩa, Xã Phụng Châu, Huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội GEL PHỤ KHOA ETO 16/01/2024 000.00.19.H26-240111-0005
194 200001597/PCBA-HN CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GREEN LIFE Số 12D3 Khu đô thị Cầu Diễn, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội KEM DA LIỄU GREEN NANO 10/09/2020 000.00.19.H26-200819-0013
195 240000215/PCBB-HN CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HÀ THÀNH 158 đường Tựu Liệt, Xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội BỘT VỆ SINH PHỤ NỮ 29/01/2024 000.00.19.H26-240122-0030
196 200001053/PCBA-HN CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HEALTH & AUTOMATIC Ô 37, Lô 5 Đền Lừ 2, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội KEM BÔI NGOÀI DA BURVIA 16/06/2020 000.00.19.H26-200615-0012
197 240000302/PCBA-HN CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM LIÊN DOANH TAKARA Số 143 Lô A4 Khu đô thị mới Đại Kim, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội Gel vệ sinh trẻ em 28/02/2024 000.00.19.H26-240227-0015
198 210000812/PCBA-HN CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM LIVIN”GREEN VIỆT NAM Số 21 ngõ 110 đường Nguyễn Hoàng Tôn, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, TP. Hà Nội GEL BÔI NGOÀI DA 22/06/2021 000.00.19.H26-210604-0001
199 200001146/PCBA-HN CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NATURAL COSMETICS GIA KIM Số 9B Tổ 9, Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, TP. Hà Nội GEL BÔI MỘC TRĨ HOÀN 30/06/2020 000.00.19.H26-200626-0016
200 200002117/PCBA-HN CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM OLYMPIA Số nhà 21, ngõ 46 Khương Thượng, Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội GEL GIẢM ĐAU XƯƠNG KHỚP SINSINPASS 10/12/2020 000.00.19.H26-201209-0015
201 240000291/PCBA-HN CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM PHOENIX PHARMA Tầng 9, Toà nhà 3D, Số 3 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội Gel vệ sinh 28/02/2024 000.00.19.H26-240223-0034
202 240000417/PCBA-HN CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM PHOTON Số nhà 13, Liền kề 12, khu đô thị Xa La, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội Gel nhiệt miệng 18/03/2024 000.00.19.H26-240317-0002
203 240000311/PCBA-HN CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ACENT – ĐỨC Số 31 N03 khu giãn dân Triều Khúc, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội Sản phẩm dùng ngoài 29/02/2024 000.00.19.H26-240228-0027
204 210002281/PCBA-HN CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ DƯỢC LIỆU ORGANIC Số 24 phố Linh Lang, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội DUNG DỊCH DÙNG NGOÀI 31/12/2021 000.00.19.H26-211229-0009
205 210000904/PCBA-HN CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ONEST PHARMA Số 38 đường liên xã Hà Trì 1, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội Dung dịch dùng ngoài 05/07/2021 000.00.19.H26-210623-0007
206 210000007/PCBA-HN CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ TÂN VIỆT PHÁT Số 6, Ngõ 37 Phố Nguyễn Thị Định, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội GEL VỆ SINH IRIS NANO 06/01/2021 000.00.19.H26-201228-0008
207 220000154/PCBA-HN CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT ÚC CL 23-20 Khu đất dịch vụ La Dương – La Nội, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội DUNG DỊCH DÙNG NGOÀI 19/01/2022 000.00.19.H26-210713-0001
208 210000593/PCBA-HN CÔNG TY TNHH DƯỠNG SINH THẨM MỸ MUDRA Số 18LK2, Khu đô thị Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội DUNG DỊCH DÙNG NGOÀI XOA BÓP 17/05/2021 000.00.19.H26-210423-0011
209 190001285/PCBA-HN CÔNG TY TNHH EGOS VIỆT NAM Số 24, ngõ 26 Võ Văn Dũng, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội Viên đặt phụ khoa EGOCILO 16/09/2019 19013857/HSCBA-HN
210 200001986/PCBA-HN CÔNG TY TNHH ESSOVI VIỆT NAM Tầng 2, số 50 Phố Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội DUNG DỊCH NGỪA MỤN RELICOS SKIN REGENERATION ANTI ACNE 10 MINUTES 17/11/2020 000.00.19.H26-201112-0010
211 200000561/PCBA-HN CÔNG TY TNHH EVD CÔNG NGHỆ Tòa nhà EVD, số 431 đường Tam Trinh, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội Gel nano bạc 03/04/2020 20015191/HSCBA-HN
212 200001223/PCBA-HN CÔNG TY TNHH FUJIN VIỆT NAM Lô 20, liền kề 10, tổ 10 Khu đấu giá Mậu Lương, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội GEL PHỤ KHOA LISA GOLD 16/07/2020 000.00.19.H26-200714-0007
213 200001048/PCBA-HN CÔNG TY TNHH HÓA DƯỢC AERO CHEMIE Số 9 Đường Phúc Hậu , Xã Bắc Hồng, Huyện Đông Anh, TP. Hà Nội GEL PHỤ KHOA ONA CLEAN 10/06/2020 000.00.19.H26-200608-0002
214 200001658/PCBA-HN CÔNG TY TNHH HÓA DƯỢC AERO CHEMIE Số 9 Đường Phúc Hậu , Xã Bắc Hồng, Huyện Đông Anh, TP. Hà Nội SERUM TRỊ MỤN DR.KEN 23/09/2020 000.00.19.H26-200916-0004
215 200001819/PCBA-HN CÔNG TY TNHH HÓA DƯỢC AERO CHEMIE Số 9 Đường Phúc Hậu , Xã Bắc Hồng, Huyện Đông Anh, TP. Hà Nội GEL BÔI TRƠN AM CARE 19/10/2020 000.00.19.H26-201013-0023
216 200002150/PCBA-HN CÔNG TY TNHH HÓA DƯỢC AERO CHEMIE Số 9 Đường Phúc Hậu , Xã Bắc Hồng, Huyện Đông Anh, TP. Hà Nội DUNG DỊCH XOA BÓP NGẢI CỨU 10/12/2020 000.00.19.H26-201207-0005
217 210000089/PCBA-HN CÔNG TY TNHH HÓA DƯỢC AERO CHEMIE Số 9 Đường Phúc Hậu , Xã Bắc Hồng, Huyện Đông Anh, TP. Hà Nội SERUM NGỪA MỤN ACNES 22/01/2021 000.00.19.H26-210112-0012
218 210000495/PCBA-HN CÔNG TY TNHH HÓA DƯỢC AERO CHEMIE Số 9 Đường Phúc Hậu , Xã Bắc Hồng, Huyện Đông Anh, TP. Hà Nội DUNG DỊCH DÙNG NGOÀI 26/04/2021 000.00.19.H26-210415-0003
219 210000496/PCBA-HN CÔNG TY TNHH HÓA DƯỢC AERO CHEMIE Số 9 Đường Phúc Hậu , Xã Bắc Hồng, Huyện Đông Anh, TP. Hà Nội GEL BÔI NGOÀI DA 26/04/2021 000.00.19.H26-210415-0004
220 210000494/PCBA-HN CÔNG TY TNHH HÓA DƯỢC AERO CHEMIE Số 9 Đường Phúc Hậu , Xã Bắc Hồng, Huyện Đông Anh, TP. Hà Nội GEL VỆ SINH NGOÀI DA 26/04/2021 000.00.19.H26-210415-0005
221 210000490/PCBA-HN CÔNG TY TNHH HÓA DƯỢC AERO CHEMIE Số 9 Đường Phúc Hậu , Xã Bắc Hồng, Huyện Đông Anh, TP. Hà Nội GEL HỖ TRỢ PHỤ KHOA 26/04/2021 000.00.19.H26-210415-0006
222 210000512/PCBA-HN CÔNG TY TNHH HÓA DƯỢC AERO CHEMIE Số 9 Đường Phúc Hậu , Xã Bắc Hồng, Huyện Đông Anh, TP. Hà Nội GEL DÙNG NGOÀI PHỤ KHOA 28/04/2021 000.00.19.H26-210423-0008
223 210000513/PCBA-HN CÔNG TY TNHH HÓA DƯỢC AERO CHEMIE Số 9 Đường Phúc Hậu , Xã Bắc Hồng, Huyện Đông Anh, TP. Hà Nội DUNG DỊCH XỊT PHỤ KHOA 28/04/2021 000.00.19.H26-210423-0009
224 210000662/PCBA-HN CÔNG TY TNHH HÓA DƯỢC AERO CHEMIE Số 9 Đường Phúc Hậu , Xã Bắc Hồng, Huyện Đông Anh, TP. Hà Nội GEL BÔI NGOÀI DA 01/06/2021 000.00.19.H26-210518-0004
225 210000633/PCBA-HN CÔNG TY TNHH HÓA DƯỢC AERO CHEMIE Số 9 Đường Phúc Hậu , Xã Bắc Hồng, Huyện Đông Anh, TP. Hà Nội GEL DÙNG NGOÀI 26/05/2021 000.00.19.H26-210518-0005
226 210000937/PCBA-HN CÔNG TY TNHH HÓA DƯỢC AERO CHEMIE Số 9 Đường Phúc Hậu , Xã Bắc Hồng, Huyện Đông Anh, TP. Hà Nội GEL PHỤ KHOA 09/07/2021 000.00.19.H26-210614-0006
227 220000159/PCBA-HN CÔNG TY TNHH HÓA DƯỢC AERO CHEMIE Số 9 Đường Phúc Hậu , Xã Bắc Hồng, Huyện Đông Anh, TP. Hà Nội GEL BỌT PHỤ KHOA 19/01/2022 000.00.19.H26-211221-0006
228 200000671/PCBA-HN CÔNG TY TNHH HÓA DƯỢC AERO CHEMIE Số 9 Đường Phúc Hậu , Xã Bắc Hồng, Huyện Đông Anh, TP. Hà Nội GEL PLASMA BẠC 20/04/2020 20015245/HSCBA-HN
229 200000580/PCBA-HN CÔNG TY TNHH HÓA DƯỢC AERO CHEMIE Số 9 Đường Phúc Hậu , Xã Bắc Hồng, Huyện Đông Anh, TP. Hà Nội GEL PHỤ KHOA EVA GYNO 08/04/2020 20015271/HSCBA-HN
230 200000581/PCBA-HN CÔNG TY TNHH HÓA DƯỢC AERO CHEMIE Số 9 Đường Phúc Hậu , Xã Bắc Hồng, Huyện Đông Anh, TP. Hà Nội GEL PHỤ KHOA GYNE CLEAN 08/04/2020 20015272/HSCBA-HN
231 210000748/PCBA-HN CÔNG TY TNHH HOÀNG GIA PHARMA A14-TT8 khu đô thị mới Văn Quán, Yên Phúc, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội GEL DÙNG NGOÀI 09/06/2021 000.00.19.H26-210603-0012
232 210000040/PCBA-HN CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ PHƯƠNG THANH Số 31, Hẻm 39, ngách 28, Ngõ Văn Hương, phố Tôn Đức Thắng, Phường Hàng Bột, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội GEL ZINGI – ARTEMI 14/01/2021 000.00.19.H26-201222-0012
233 210001942/PCBA-HN CÔNG TY TNHH KINH DOANH & THƯƠNG MẠI DIỆU PHƯƠNG ĐƯỜNG Phòng M03, tầng M, Chung cư số 46, ngõ 230 Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội DUNG DỊCH DÙNG NGOÀI 02/11/2021 000.00.19.H26-211018-0002
234 240000365/PCBB-HN CÔNG TY TNHH KINH DOANH DƯỢC THIÊN THÀNH Số 42 phố Thọ Lão, Phường Đống Mác, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội Gel dùng đường trực tràng 28/02/2024 000.00.19.H26-240221-0001
235 210000549/PCBA-HN CÔNG TY TNHH NHÀ MÁY LIÊN DOANH DƯỢC QUỐC TẾ ANNA KOREA Thôn Văn Phú, Xã Hoàng Văn Thụ, Huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội Miếng dán giảm đau thảo dược 11/05/2021 000.00.19.H26-210414-0007
236 220000924/PCBB-HN CÔNG TY TNHH NOLA PHARMA Tầng 6, Tòa nhà ICON4, Số 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội Viên nén điều trị triệu chứng trào ngược dạ dày 24/03/2022 000.00.19.H26-220323-0007
237 200001071/PCBA-HN CÔNG TY TNHH OPTIMAL VIỆT NAM Thôn Đại Đồng, Xã Đại Mạch, Huyện Đông Anh, TP. Hà Nội KEM INTIMATE DENTAL 16/06/2020 000.00.19.H26-200612-0005
238 210000810/PCBA-HN CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM HOÀN KIẾM Số 108, phố Ngọc Khánh, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội GEL BÔI NHIỆT MIỆNG 22/06/2021 000.00.19.H26-210609-0009
239 240000022/PCBA-HN CÔNG TY TNHH PTTM DƯỢC PHẨM AN PHÁT Số 1 ngõ 93/2 đường Cầu Noi, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội Sản phẩm dùng ngoài 09/01/2024 000.00.19.H26-240108-0032
240 190001680/PCBA-HN CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT , DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI BÌNH AN Thôn Cốc Thôn, Xã Cam Thượng, Huyện Ba Vì, TP. Hà Nội KEM BÔI NGỰC NGỌC NHI 19/11/2019 19014325/HSCBA-HN
241 240000568/PCBB-HN CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ TOMIHA Số nhà 9, ngõ 7, đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội XỊT SINH LÝ 18/03/2024 000.00.19.H26-240313-0003
242 190001609/PCBA-HN CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM VACO Tầng 16, tòa nhà Intracom, số 33 Cầu Diễn, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội Xịt khớp KV 12/11/2019 19014285/HSCBA-HN
243 210001228/PCBA-HN CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HƯƠNG QUẾ Đội 1 Thôn Phú Hạng, Xã Tân Phú, Huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội Sản phẩm dùng ngoài 13/08/2021 000.00.19.H26-210804-0016
244 230003567/PCBB-HN CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HƯNG THỊNH Thôn Yên Ngưu, Xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội GEL HỖ TRỢ CHẨN ĐOÁN DẠ DÀY TÁ TRÀNG 31/12/2023 000.00.19.H26-231225-0042
245 210000853/PCBA-HN CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN KLORE INTERNATIONAL Số 26 KCN Tràng An, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội Gel phụ khoa Klore 24/06/2021 000.00.19.H26-210616-0001
246 200002202/PCBA-HN CÔNG TY TNHH THẢO DƯỢC GINSEN BT6-23 Biệt thự ngoại giao đoàn, Đường Đỗ Nhuận, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội DUNG DỊCH XOA BÓP GINSEN 16/12/2020 000.00.19.H26-201214-0004
247 240000073/PCBA-HN CÔNG TY TNHH THẢO DƯỢC VIỆT NGA PHARMA Số 12, Ngõ 36 Phố Phú Kiều, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội Sản phẩm hỗ trợ trị nấm 12/01/2024 000.00.19.H26-240109-0024
248 200000990/PCBA-HN CÔNG TY TNHH THIỆN TÂM DUYÊN Đội 10 thôn Thuận Tốn, Xã Đa Tốn, Huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội DUNG DỊCH VỆ SINH LIÊN HOA 03/06/2020 000.00.19.H26-200522-0003
249 200000961/PCBA-HN CÔNG TY TNHH THIỆN TÂM DUYÊN Đội 10 thôn Thuận Tốn, Xã Đa Tốn, Huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội TÚI CHƯỜM THẢO DƯỢC 02/06/2020 000.00.19.H26-200522-0004
250 190001516/PCBA-HN CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & ĐẦU TƯ CAO SAO VÀNG THĂNG LONG số 12 ngõ 60 phố Dương Khuê, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội Miếng dán giảm đau Thăng Long 23/10/2019 19014144/HSCBA-HN
251 220003882/PCBB-HN CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ ODORIKO số 2A, ngách 279/26 đường Lĩnh Nam, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội Gel hỗ trợ giảm trào ngược dạ dày thực quản 26/12/2022 000.00.19.H26-221214-0025
252 230000048/PCBB-HN CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ ODORIKO số 2A, ngách 279/26 đường Lĩnh Nam, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội Gel hỗ trợ giảm trào ngược dạ dày – thực quản 13/01/2023 000.00.19.H26-230104-0031
253 240000381/PCBA-HN CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM HOÀNG LÂM Ô TMDV số 2, Tòa nhà T2, Dự án Thăng Long Victory, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội GEL BÔI NGOÀI DA 12/03/2024 000.00.19.H26-240311-0001
254 210000596/PCBA-HN CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM BIOPHAR BT6-23 Biệt thự ngoại giao đoàn, Đường Đỗ Nhuận, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội GEL BÔI HẬU MÔN 19/05/2021 000.00.19.H26-210512-0002
255 210001040/PCBA-HN CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ MINH CHÂU Số 07 – LK9 Khu đô thị mới Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội DUNG DỊCH XỊT PHỤ KHOA 26/07/2021 000.00.19.H26-210706-0003
256 210002114/PCBA-HN CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ NUTRIPHARMA Lô 28 BT1 Khu nhà ở Bắc Linh Đàm mở rộng vị trí X2, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội DUNG DỊCH GIẢM ĐAU 15/12/2021 000.00.19.H26-211109-0018
257 220003946/PCBB-HN CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 2B Số 3, dãy B1, tập thể Z179, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội Viên nén nhai DIMISCON bảo vệ niêm mạc dạ dày 29/12/2022 000.00.19.H26-221222-0003
258 210001672/PCBA-HN CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GREMED VIỆT NAM Số 8D4, khu giãn dân Yên Phúc, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội GEL BÔI RĂNG MIỆNG 29/09/2021 000.00.19.H26-210901-0022
259 200000646/PCBA-HN CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LAMFA Thôn Hạ, Xã Cự Khê, Huyện Thanh Oai, TP. Hà Nội GESTONE GEL 15/04/2020 20015283/HSCBA-HN
260 210001927/PCBA-HN CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT BỊ Y TẾ LALIPHARM Thôn Thanh Câu, Xã Lại Thượng, Huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội Dung dịch hỗ trợ giảm đau 02/11/2021 000.00.19.H26-211005-0010
261 210000130/PCBA-HN CÔNG TY TNHH TM – XNK NOVA PHARMA – C.T.K Nhà số 4, ngõ 37, đường Kim Hoàng, Xã Vân Canh, Huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội GEL BÔI NHIỆT MIỆNG NOVA 01/02/2021 000.00.19.H26-210115-0006
262 240000213/PCBA-HN CÔNG TY TNHH TRƯỜNG SƠN BT3 Ô số 4, KĐT Văn Quán, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội GEL BÔI DA 31/01/2024 000.00.19.H26-240127-0005
263 210000212/PCBA-HN CÔNG TY TNHH VEZO Số 220 Hoàng Văn Thái, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội Gel thụt Hi Lady 03/03/2021 000.00.19.H26-210224-0009
264 210000372/PCBA-HN CÔNG TY TNHH VEZO Số 220 Hoàng Văn Thái, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội Xịt hỗ trợ phụ khoa 05/04/2021 000.00.19.H26-210318-0002
265 200001997/PCBA-HN CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT Số 236, Phố Hoàng Công Chất, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội PROTRIGEL 23/11/2020 000.00.19.H26-201105-0021
266 220000309/PCBA-HN CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT Số 236, Phố Hoàng Công Chất, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội Sản phẩm dùng ngoài 28/01/2022 000.00.19.H26-211230-0003
267 220001102/PCBB-HN CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ KHÔI NGUYÊN tầng 4, tòa nhà HUD3 Tower, số 121-123 đường Tô Hiệu, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội VIÊN CHỐNG TRÀO NGƯỢC DẠ DÀY 06/04/2022 000.00.19.H26-220330-0095
268 220001632/PCBA-HN CÔNG TY TNHH Y DƯỢC BÁCH NIÊN THẢO Số 1 ngách 10 ngõ 271 Bùi Xương Trạch, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội Xịt hỗ trợ giảm đau 28/05/2022 000.00.19.H26-211231-0019
269 240000222/PCBB-HN CÔNG TY TNHH Y DƯỢC PHÚC

GIA

Số nhà 24, ngõ 87, đường Yên Bệ, Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội Gel hỗ trợ phụ khoa 29/01/2024 000.00.19.H26-240124-0022
270 240000223/PCBB-HN CÔNG TY TNHH Y DƯỢC PHÚC GIA Số nhà 24, ngõ 87, đường Yên Bệ, Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội Gel hỗ trợ cân bằng PH phụ khoa 29/01/2024 000.00.19.H26-240124-0023
271 210001296/PCBA-HN CÔNG TY TNHH Y DƯỢC VIÊN MINH tầng 1, số 85A, ngõ 189 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội DUNG DỊCH XỊT MŨI XOANG THẢO DƯỢC 19/08/2021 000.00.19.H26-210812-0006
272 210001926/PCBA-HN CÔNG TY TNHH Y TẾ BRIAN IR Số nhà 2, ngõ 107/60/21 đường Lĩnh Nam, tổ 19, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội GEL DÙNG NGOÀI 02/11/2021 000.00.19.H26-211011-0010
273 240000172/PCBB-HN CÔNG TY TNHH Y TẾ BRIAN IR Số nhà 2, ngõ 107/60/21 đường Lĩnh Nam, tổ 19, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội Viên nén 23/01/2024 000.00.19.H26-240112-0006
274 210002301/PCBA-HN CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DƯỢC LIỆU ỨNG DỤNG FYTOZEN Số 21, Ngách 164/10 Ngõ 164, Phố Hồng Mai, Phường Quỳnh Lôi, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội Sản phẩm dùng ngoài 31/12/2021 000.00.19.H26-211227-0031
275 220000297/PCBA-HN HỘ KINH DOANH CƠ SỞ NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM THIÊN NGUYÊN Số nhà 11, ngõ 46, đường Trường An, thôn An Bình, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội Sản phẩm hỗ trợ giảm đau 27/01/2022 000.00.19.H26-211230-0016
276 220000308/PCBA-HN HỘ KINH DOANH CƠ SỞ NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM THIÊN NGUYÊN Số nhà 11, ngõ 46, đường Trường An, thôn An Bình, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội Dung dịch hỗ trợ giảm đau 28/01/2022 000.00.19.H26-211231-0021
277 220000291/PCBA-HN HỢP TÁC XÃ NAM DƯỢC TẢN VIÊN SƠN thôn Bát Đầm, Xã Tản Lĩnh, Huyện Ba Vì, TP. Hà Nội Dung dịch hỗ trợ giảm đau 27/01/2022 000.00.19.H26-211231-0015
278 220000344/PCBA-HN TRUNG TÂM ỨNG DỤNG KHOA

HỌC CÔNG NGHỆ DƯỢC LIỆU

Km 12,9 đường Ngọc Hồi, Xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội Gel xoa bóp ngoài da 31/01/2022 000.00.19.H26-211228-0013
279 200002212/PCBA-HN VIỆN NGHIÊN CỨU CÁC BÀI THUỐC DÂN TỘC VIỆT NAM Khu liền kề 4,5,6, Newhouse Xa La, KĐT Xa La, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội XỊT KHỚP CHỈ THỐNG VƯƠNG 21/12/2020 000.00.19.H26-201217-0008
280 210000424/PCBA-HN VIỆN NGHIÊN CỨU CÁC BÀI THUỐC DÂN TỘC VIỆT NAM Khu liền kề 4,5,6, Newhouse Xa La, KĐT Xa La, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội XỊT KHỚP VIMPHAR 14/04/2021 000.00.19.H26-210316-0007

 

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!