Quyết định 609/QĐ-QLD thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố SP mỹ phẩm

611
Quyết định 609/QĐ-QLD
Quyết định 609/QĐ-QLD năm 2018
5/5 - (1 bình chọn)
BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 609/QĐ-QLD Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THU HỒI SỐ TIẾP NHẬN PHIẾU CÔNG BỐ SẢN PHẨM MỸ PHẨM

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/06/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 3861/QĐ-BYT ngày 30/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định chức năng, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế;

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm;

Theo đề nghị của Công ty TNHH xuất nhập khẩu và thương mại Nguồn Âu tại văn thư số 015/NÂ 2018 đề ngày 16/8/2018 về việc thu hồi tự nguyện số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý mỹ phẩm – Cục Quản lý Dược,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi 09 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm sau:

STT Tên sản phẩm ghi trên Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm Số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm Ngày cấp
1 Tesori d’Oriente Doccia Crema Aromatica Shower Crema 45314/17/CBMP-QLD 14/9/2017
2 Bettina Barty White Musk 45330/17/CBMP-QLD 14/9/2017
3 Tesori d’Oriente Doccia Crema Aromatica Shower Cream 45333/17/CBMP-QLD 14/9/2017
4 Tesori d’Oriente Doccia Creama Aromatica Shower Cream 45348/17/CBMP-QLD 14/9/2017
5 Tesori d’Oriente Bagno Crema Aromatico Bath Cream 45349/17/CBMP-QLD 14/9/2017
6 Tesori d’Oriente Hammam Crema Sapone Aromatica Aromatic Cream Soap 45350/17/CBMP-QLD 14/9/2017
7 Tesori d’Oriente Bath Cream Fiore Del Dragone 58223/18/CBMP-QLD 07/02/2018
8 Tesori d’Oriente Bath Cream Lotus Flowers and Shea Butter 58224/18/CBMP-QLD 07/02/2018
9 Tesori d’Oriente Profumo Aromatico 58232/18/CBMP-QLD 07/02/2018

Các sản phẩm mỹ phẩm trên do Công ty TNHH xuất nhập khẩu và thương mại Nguồn Âu (Địa chỉ: Số 41, tổ 5, đường Đê Trần Khát Chân, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội) đứng tên công bố, nhập khẩu và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Lý do thu hồi: Công ty đề nghị thu hồi tự nguyện do không có nhu cầu tiếp tục kinh doanh các sản phẩm trên tại Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Giám đốc Công ty TNHH xuất nhập khẩu và thương mại Nguồn Âu, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Thứ trưởng Trương Quốc Cường (để b/cáo);
– Cục trưởng Vũ Tuấn Cường (để b/cáo);
– Tổng cục Hải quan – Bộ Tài chính;
– Tạp chí Dược và Mỹ phẩm-Cục QLD;
– Trang TTĐT Cục QLD;
– Lưu: VT, TTr, MP.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Đỗ Văn Đông

Quyết định 609/QĐ-QLD về việc thu hồi 09 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm. Các sản phẩm mỹ phẩm trên do Công ty TNHH xuất nhập khẩu và thương mại Nguồn Âu (Địa chỉ: Số 41, tổ 5, đường Đê Trần Khát Chân, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội) đứng tên công bố, nhập khẩu và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường. Lý do thu hồi: Công ty đề nghị thu hồi tự nguyện do không có nhu cầu tiếp tục kinh doanh các sản phẩm trên tại Việt Nam.

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY

609_QD_QLD_2018_VNRAS

609_QD_QLD_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!