Quyết định 5097/QĐ-BYT Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2021 của BYT

755
5/5 - (1 bình chọn)
BỘ Y TẾ
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 5097/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG ĐẾN NĂM 2021 CỦA BỘ Y TẾ

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng số 55/2005/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số Điều theo Luật số 01/2007/QH12 và Luật số 27/2012/QH13;

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020;

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ,

QUYẾT ĐỊNH;

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2021 của Bộ Y tế.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Văn phòng Chính phủ (để biết);
– Thanh tra Chính phủ (để tổng hợp);
– Ban Nội chính Trung ương (để biết);
– Các Thứ trưởng (để biết);
– Đảng ủy Bộ (để phối hợp);
– Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế;
– Lưu: VT, TTrB, P4.

BỘ TRƯỞNG

Nguyễn Thị Kim Tiến

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG ĐẾN NĂM 2021 CỦA BỘ Y TẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 5097/QĐ-BYT ngày 21/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 2. Mục đích

– Thực hiện có hiệu quả Luật Phòng, chống tham nhũng, Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) đến năm 2020 nhằm khắc phục những hạn chế, tồn tại, tạo chuyển biến rõ rệt trong thời gian tới, ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng; loại bỏ các cơ hội, Điều kiện phát sinh tham nhũng trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ; tạo bước chuyển biến rõ rệt về nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo, đảng viên trong PCTN, tạo sự thống nhất, tự giác và quyết tâm cao trong hành động; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức kỷ cương, liêm chính.

– Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành trong công tác PCTN; nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của tập thể và cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất, năng lực và trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ; xây dựng chính quyền các cấp vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

 1. Yêu cầu

– Kế hoạch và quá trình tổ chức thực hiện phải bảo đảm quán triệt toàn diện, đầy đủ quan điểm, mục tiêu, giải pháp của Đảng, Nhà nước trong PCTN và đáp ứng yêu cầu thực tiễn của công tác PCTN, trên quan điểm phòng ngừa là chính, cơ bản, lâu dài; phát hiện, xử lý tham nhũng là quan trọng, cấp bách. Kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa, chủ động phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời những người có hành vi tham nhũng, bao che, dung túng, tiếp tay cho tham nhũng, can thiệp, cản trở việc chống tham nhũng. Góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn ngành Y tế trong công tác PCTN.

– Các nhiệm vụ nêu trong Kế hoạch này phải khả thi, đồng bộ, hiệu quả, tránh hình thức.

 1. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU
 2. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể trong công tác PCTN

– Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể trong việc thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về PCTN; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN bằng nhiều hình thức phong phú, hiệu quả; quán triệt nội dung các văn bản về PCTN trong các cuộc họp, sinh hoạt Chi bộ. Tiếp tục tổ chức quán triệt sâu rộng và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 3 khóa X; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/5/2012 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI và Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị; Quy định số 65-QĐ/TW ngày 03/02/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền PCTN; Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc về công tác PCTN năm 2018. Gắn công tác PCTN với việc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

– Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ phải gương mẫu, quyết liệt, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN; chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng; lãnh đạo, chỉ đạo xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định của pháp luật các vụ việc có liên quan đến tham nhũng.

– Xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu nếu để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, đơn vị do mình quản lý, phụ trách theo quy định của pháp luật.

– Phát huy vai trò của tổ chức chính trị – xã hội, thanh tra nhân dân, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề và nhân dân trong việc nâng cao hiểu biết nhận thức, phát hiện, đấu tranh với những hiện tượng tham nhũng. Tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế và đối ngoại về PCTN theo chỉ đạo của Chính phủ.

– Việc bình xét thi đua, khen thưởng đối với cơ quan, đơn vị phải được đánh giá cả tiêu chí hiệu quả công tác PCTN.

 1. Tăng cường quản lý, giám sát cán bộ, công chức, viên chức; hoàn thiện, thực hiện nghiêm các quy định về công tác tổ chức cán bộ

– Rà soát, bổ sung, khắc phục những sơ hở, bất cập trong công tác tổ chức, cán bộ; thực hiện phân công, phân cấp rõ ràng; quy định chức trách của từng vị trí công tác, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị,

– Nghiên cứu, thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế; cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để tránh chồng chéo, nâng cao hiệu quả công tác, hiệu lực quản lý.

– Tiếp tục thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác theo quy định pháp luật; khắc phục những hạn chế của việc chuyển đổi vị trí công tác nhằm phòng, ngừa tham nhũng.

– Đẩy mạnh cải cách hành chính; xây dựng nền công vụ minh bạch, liêm chính, phục vụ; thực hiện nghiêm quy định về tặng quà, nhận quà tặng và có chế tài nghiêm khắc đối với cá nhân, tổ chức vi phạm.

– Tiếp tục và nghiên cứu thêm các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

– Tiếp tục thực hiện tốt quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành công vụ. Thực hiện việc niêm yết công khai quy tắc ứng xử để nhân dân giám sát, kiểm tra, nhất là các lĩnh vực dễ nảy sinh tiêu cực, nhũng nhiễu trong việc thực hiện các thủ tục hành chính.

 1. Kiểm soát tài sản, thu nhập; tăng cường công khai, minh bạch trong thực thi công vụ

– Thực hiện nghiêm công tác kê khai tài sản, thu nhập và chế độ báo cáo về kê khai tài sản thu nhập theo quy định của pháp luật.

– Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác tổ chức cán bộ, quản lý ngân sách, tài sản, đầu tư xây dựng cơ bản, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN.

– Tiếp tục thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị theo quy định; công khai, minh bạch trong việc lập, phân bổ dự toán ngân sách, thẩm tra phê duyệt quyết toán ngân sách, quản lý và sử dụng kinh phí, tài sản.

– Tiếp tục thực hiện việc trả lương, các Khoản thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức qua tài Khoản.

 1. Hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền các văn bản về chế độ, định mức, tiêu chuẩn; đảm bảo công khai minh bạch nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác PCTN

– Hoàn thiện chính sách, pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành Y tế, nhất là các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, theo hướng tăng cường tính công khai, minh bạch trong xây dựng chính sách, pháp luật ngành và kiểm tra việc thực hiện ở các địa phương.

– Chủ động thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật, các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn trong phạm vi quản lý nhà nước được giao; hoàn thiện các quy chế, đảm bảo thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định về quản lý sử dụng vốn ngân sách, chế độ hội họp, chi tiêu nội bộ, chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức.

– Quản lý mua sắm sử dụng tài sản công hiệu quả, công tác đấu thầu trong xây dựng cơ bản, đấu thầu mua thuốc, thiết bị, vật tư y tế công khai minh bạch đúng quy định của pháp luật, hoàn thiện triển khai đấu thầu tập trung, đấu thầu qua mạng, đàm phán giá.

 1. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát để phòng ngừa, phát hiện hành vi tham nhũng

– Thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị trong công tác PCTN để phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, lãng phí; kịp thời thanh tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật tại các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ; xử lý kiên quyết, kịp thời đúng pháp luật những hành vi tham nhũng và những người bao che hành vi tham nhũng, ngăn cản việc chống tham nhũng.

– Phối hợp với Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước và Thanh tra các Bộ, ngành và các cơ quan bảo vệ pháp luật để làm tốt công tác PCTN, lãng phí trong ngành Y tế.

Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về PCTN, phẩm chất chính trị, bản lĩnh đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, công chức làm công tác PCTN và Ban Thanh tra nhân dân tại các cơ quan, đơn vị.

III. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ

Các nhiệm vụ cụ thể trong Kế hoạch thực hiện công tác PCTN đến năm 2021 của Bộ Y tế và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện, yêu cầu về thời hạn hoàn thành được nêu tại Phụ lục kèm theo.

 1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 2. Các cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc Bộ phải chủ động, tích cực nêu cao vai trò, trách nhiệm của mình trong PCTN. Luôn xác định PCTN là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; phải cam kết về sự liêm khiết, gương mẫu; mạnh dạn tự phê bình và phê bình, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng.
 3. Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tình hình thực tế của đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch, căn cứ thực tế của đơn vị để xây dựng kế hoạch PCTN của đơn vị mình, cần xác định rõ các lĩnh vực, các khâu dễ xảy ra tham nhũng trong cơ quan, đơn vị mình để có các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trọng điểm, có hiệu quả phòng ngừa tham nhũng cao.
 4. Các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch về Bộ định kỳ theo quý, 6 tháng, 9 tháng và năm (thông qua báo cáo công tác PCTN gửi về Thanh tra Bộ).
 5. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước và dự toán trong kinh phí hoạt động của Bộ theo quy định của pháp luật.
 6. Giao thanh tra Bộ chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này.

 

PHỤ LỤC:

CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ TRONG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC PCTN ĐẾN NĂM 2021 CỦA BỘ Y TẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số ……/QĐ-BYT ngày ……/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

TT NỘI DUNG NHIỆM VỤ CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THỰC HIỆN THỜI GIAN THỰC HIỆN
CHỦ TRÌ PHỐI HỢP  
I Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể trong công tác PCTN
1 Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể trong việc thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về PCTN Các cấp ủy Đảng thuộc Đảng Bộ Các tổ chức chính trị – xã hội thuộc Bộ, các đơn vị liên quan Hằng năm
2 Tiếp tục quán triệt, đẩy mạnh thực hiện các chủ trương. Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác PCTN; tổ chức quán triệt sâu rộng và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 3 khóa X, Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/5/2012 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI và Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị; Quy định số 65-QĐ/TW ngày 03/02/2017 của Ban Bí thư TW Đảng về chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền PCTN. Gắn công tác PCTN với việc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Các cấp ủy Đảng trực thuộc Đảng Bộ Các đơn vị liên quan Hằng năm
3 Thực hiện quy định về xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra tham nhũng, lãng phí Vụ Tổ chức cán bộ Các đơn vị thuộc Bộ Hằng năm
4 Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật Vụ Pháp chế Các đơn vị liên quan Theo CTXD Luật, PL QH
5 Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN Vụ Pháp chế Các đơn vị thuộc Bộ Hằng năm
6 Tăng cường phổ biến, giáo dục về PCTN thông qua công tác đào tạo, bồi dưỡng Vụ Tổ chức cán bộ, Các Trường trực thuộc Bộ Các đơn vị thuộc Bộ Hằng năm
II Tăng cường quản lý, giám sát cán bộ, công chức, viên chức; hoàn thiện, thực hiện nghiêm các quy định về công tác tổ chức, cán bộ
1 Rà soát, bổ sung, khắc phục những bất cập trong công tác tổ chức, cán bộ; quy định chức trách của từng vị trí công tác, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Vụ Tổ chức cán bộ Các đơn vị thuộc Bộ Hằng năm
2 Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tổ chức cán bộ Thanh tra Bộ Vụ Tổ chức cán bộ, các đơn vị liên quan Hằng năm
3 Thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức ngành Y tế nhằm phòng ngừa tham nhũng Vụ Tổ chức cán bộ Các đơn vị thuộc Bộ Hằng năm
4 Thực hiện quy định về bổ nhiệm, miễn nhiệm, phân cấp quản lý cán bộ; tuyển dụng, Điều động, đào tạo, năng lượng, chuyển ngạch và thi đua, khen thưởng. Vụ Tổ chức cán bộ Các đơn vị thuộc Bộ Hằng năm
5 Tuyển dụng, đào tạo, sử dụng, bổ nhiệm công chức, viên chức phù hợp với yêu cầu của Bộ Vụ Tổ chức cán bộ Các đơn vị thuộc Bộ Hằng năm
III Kiểm soát tài sản, thu nhập; tăng cường công khai, minh bạch trong thực thi công vụ
1 Thực hiện nghiêm về công tác kê khai tài sản, thu nhập và chế độ báo cáo về kê khai tài sản thu nhập Vụ Tổ chức cán bộ, Thanh tra Bộ Các đơn vị thuộc Bộ 2018-2021
2 Đôn đốc, kiểm tra việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Vụ Tổ chức cán bộ, Thanh tra Bộ Các đơn vị liên quan Hằng năm
3 Công khai, minh bạch trong việc lập, phân bổ dự toán ngân sách, thẩm tra phê duyệt quyết toán ngân sách, quản lý sử dụng kinh phí, tài sản Vụ Kế hoạch – Tài chính Các đơn vị có con dấu, tài Khoản riêng 2018-2021
4 Công khai, minh bạch trong công tác tiếp công dân và công tác thanh tra, giải quyết KNTC Thanh tra Bộ Các đơn vị liên quan 2018-2021
5 Tăng cường công khai, minh bạch trong cung cấp thông tin Các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Các đơn vị thuộc Bộ 2018-2021
6 Tăng cường công khai các thủ tục hành chính Văn phòng Bộ Các đơn vị thuộc Bộ. 2018-2021
7 Thực hiện trả lương qua tài Khoản Các đơn vị có con dấu, tài Khoản riêng   Hằng năm
IV Hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế – xã hội; đảm bảo hiệu lực, hiệu quả của công tác PCTN
1 Thực hiện Quyết định số 5384/QĐ-BYT ngày 17/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Kế hoạch cải cách hành chính của Bộ Y tế giai đoạn 2016-2020. Vụ Tổ chức cán bộ các đơn vị thuộc Bộ Hằng năm
V Hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền các văn bản về chế độ, định mức, tiêu chuẩn; đảm bảo hiệu lực, hiệu quả của công tác PCTN
1 Rà soát, kiến nghị, sửa đổi, bổ sung và xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, chú trọng các giải pháp công khai, minh bạch, quy định chế độ, định mức tiêu chuẩn, đơn giản hóa thủ tục hành chính để phòng ngừa tham nhũng Các đơn vị xây dựng pháp luật thuộc Bộ Các đơn vị thuộc Bộ Hằng năm
2 Hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế, đảm bảo thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định về quản lý sử dụng vốn ngân sách, quản lý mua sắm sử dụng tài sản công, công tác đầu tư xây dựng cơ bản, chế độ hội họp, chi tiêu nội bộ, chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức Vụ Kế hoạch -Tài chính, Vụ Tổ chức cán bộ Các đơn vị thuộc Bộ Hằng năm
VI Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát để phòng ngừa, phát hiện hành vi tham nhũng; nâng cao hiệu quả công tác giám định và thu hồi tài sản tham nhũng
1 Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong quản lý ngành, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí: Công tác tổ chức cán bộ, quản lý ngân sách, tài sản, đầu tư xây dựng cơ bản, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN Thanh tra Bộ Các đơn vị thuộc Bộ Hằng năm
2 Thanh tra trách nhiệm thực hiện quy định của pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư KNTC, PCTN theo thẩm quyền Thanh tra Bộ Các đơn vị thuộc Bộ Hằng năm
3 Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật, chính sách chế độ tài chính – kế toán các đơn vị thuộc Bộ Vụ Kế hoạch – Tài chính, Thanh tra Bộ Các đơn vị thuộc Bộ. 2018-2021
4 Kiểm tra, giám sát công tác quản lý đầu tư xây dựng, đánh giá đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn do Bộ quản lý Vụ Kế hoạch – Tài chính, Thanh tra Bộ, Các đơn vị thuộc Bộ 2018-2021
5 Tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ Lãnh đạo và công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo tại các đơn vị thuộc Bộ. Thanh tra Bộ và các đơn vị liên quan Trường Cán bộ Thanh tra 2018-2021

Quyết định 5097/QĐ-BYT về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2021 của Bộ Y tế.

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY

5097_QD_BYT_2018_VNRAS

5097_QD_BYT_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!