QUYẾT ĐỊNH 280/QĐ-QLD năm 2017 VỀ VIỆC THU HỒI SỐ TIẾP NHẬN PHIẾU CÔNG BỐ SẢN PHẨM MỸ PHẨM

764
QUYẾT ĐỊNH 280/QĐ-QLD
QUYẾT ĐỊNH 280/QĐ-QLD
5/5 - (1 bình chọn)
BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 280/QĐ-QLD Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THU HỒI SỐ TIẾP NHẬN PHIẾU CÔNG BỐ SẢN PHẨM MỸ PHẨM

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/06/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 3861/QĐ-BYT ngày 30/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế
về việc quy định chức năng, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Dược
thuộc Bộ Y tế;

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm;

Theo đề nghị của Công ty TNHH Amorepacific Việt nam tại văn thư số 06/CV ngày 27/06/2017 về việc thu hồi tự nguyện số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý mỹ phẩm – Cục Quản lý Dược,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi 29 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã được Cục Quản lý Dược cấp, như sau:

STT Nhãn hàng Tên sản phẩm Số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm Ngày cấp
1 Laneige Laneige Oil- Free Cleansing Liquid 64675/13/CBMP-QLD 29-01-2013
2 Laneige Laneige Homme active water cleanser 69233/12/CBMP-QLD 22-10-2012
3 Laneige Laneige Homme active water skin refiner 69234/12/CBMP-QLD 22-10-2012
4 Laneige Laneige Homme active water emulsion 69235/12/CBMP-QLD 22-10-2012
5 Laneige Laneige Homme active water sleeping Pack 69237/12/CBMP-QLD 22-10-2012
6 Laneige Laneige Homme Sun Sports SPF50+PA+++ 69239/12/CBMP-QLD 22-10-2012
7 Laneige Laneige Volume Sun Body Spray SPF50+ PA+++ 71452/13/CBMP-QLD 17-04-2013
8 Laneige Laneige Time Freeze Wrinkle Filler 74947/13/CBMP-QLD 19-07-2013
9 Laneige Laneige Perfect Renew Night Treatment_EX 92227/14/CBMP-QLD 27-03-2014
10 Laneige Laneige Pore Clear Essence 9223 0/14/CBMP-QLD 27-03-2014
11 Laneige Laneige Best Seller Set (ASEAN) 110672/15/CBMP-QLD 15-04-2015
12 Laneige Laneige Perfect Whitening Set 110673/15/CBMP-QLD 15-04-2015
13 Laneige Laneige New Essential Care Trial Set_Light 110683/15/CBMP-QLD 15-04-2015
14 Laneige Laneige Satin Finish Loose Powder 110694/15/CBMP-QLD 15-04-2015
15 Laneige Laneige Lip treatment SPF17 113476/15/CBMP-QLD 14-08-2015
16 Laneige Laneige Pore Tight Essence 113480/15/CBMP-QLD 14-08-2015
17 Laneige Laneige water supreme primer base SPF15 PA+ 117644/15/CBMP-QLD 28-08-2015
18 Laneige LANEIGE Promotion Plus Anti-aging Trial Kit 117645/15/CBMP-QLD 28-08-2015
19 Laneige Laneige Snow BB SPF30+PA++ 120263/15/CBMP-QLD 02-10-2015
20 Laneige Laneige Pure Glossy Lipstick 2849/16/CBMP-QLD 21-01-2016
21 Laneige Laneige Pure Glossy Lipstick 2848/16/CBMP-QLD 21-01-2016
22 Laneige Laneige Pure Glossy Lipstick 2840/16/CBMP-QLD 21-01-2016
23 Laneige Laneige Pure Glossy Lipstick 3386/16/CBMP-QLD 02-02-2016
24 Laneige Laneige Silk Intense Lipstick 3387/16/CBMP-QLD 02-02-2016
25 Laneige Laneige Silk Intense Lipstick 3388/16/CBMP-QLD 02-02-2016
26 Laneige Laneige Silk Intense Lipstick 3493/16/CBMP-QLD 03-02-2016
27 Laneige Laneige Silk Intense Lipstick 3494/16/CBMP-QLD 03-02-2016
28 Laneige Laneige Silk Intense Lipstick 3495/16/CBMP-QLD 03-02-2016
29 Laneige Laneige Volume Setting Mascara 35019/17/CBMP-QLD 17-05-2017

Các sản phẩm mỹ phẩm trên do Công ty TNHH Amorepacific Việt nam (Địa chỉ: Lầu 4A Tòa nhà Vincom, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh) đứng tên công bố và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Lý do thu hồi: Công ty đề nghị thu hồi tự nguyện do không có nhu cầu tiếp tục kinh doanh các sản phẩm trên tại Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Giám đốc Công ty TNHH Amorepacific Việt nam, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/cáo);
– Thứ trưởng Trương Quốc Cường (để b/cáo);
– Tổng cục Hải quan – Bộ Tài chính;
– Tạp chí Dược và Mỹ phẩm-Cục QLD;
– Trang TTĐT Cục QLD;
– Lưu: VT, TTr, MP.
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đỗ Văn Đông

 

QUYẾT ĐỊNH 280/QĐ-QLD năm 2017 VỀ VIỆC THU HỒI SỐ TIẾP NHẬN PHIẾU CÔNG BỐ SẢN PHẨM MỸ PHẨM

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC DƯỚI ĐÂY

[sociallocker id=7424]

280_QĐ_QLD_2017_VNRAS

[/sociallocker]

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!