QUYẾT ĐỊNH 276/QĐ-QLD năm 2017 về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

639
QUYẾT ĐỊNH 276/QĐ-QLD
QUYẾT ĐỊNH 276/QĐ-QLD
5/5 - (1 bình chọn)
BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 276/QĐ-QLD Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THU HỒI SỐ TIẾP NHẬN PHIẾU CÔNG BỐ SẢN PHẨM MỸ PHẨM

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 3861/QĐ-BYT ngày 30/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế
về việc quy định chức năng, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Dược
thuộc Bộ Y tế;

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm;

Căn cứ kết quả kiểm tra hậu mại ngày 01/6/2017 tại Công ty TNHH thực phẩm Ân Nam;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Quản lý Mỹ phẩm – Cục Quản lý Dược,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố đối với 06 sản phẩm mỹ phẩm do Công ty TNHH thực phẩm Ân Nam (Địa chỉ: 322 Điện Biên Phủ, phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh) nhập khẩu và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường, cụ thể như sau:

STT Tên sản phẩm ghi trên Phiếu công bố mỹ phẩm Số tiếp nhận Phiếu công bố mỹ phẩm Ngày cấp Lý do thu hồi
1 Yves Rocher Riche Creme: Anti-Rides Bienfaisante Jour Aux 30 Huiles Precieuses/Comforting Anti-Wrinkle Cream With 30 Precious Oils Day 79767/13/CBMP-QLD 01/10/2013 Mỹ phẩm nhập khẩu và lưu thông có tên, công thức và nước sản xuất ghi trên nhãn không đúng như hồ sơ đã công bố.
2 Yves Rocher Riche Creme: Anti-Rides Bienfaisante Aux 30 Huiles Precieuses Nuit/ Comforting Anti-Wrinkle Cream With 30 Precious Oils Night 79768/13/CBMP-QLD 01/10/2013
3 Yves Rocher White Botanical: Creme Exceptionnelle Jeunesse Nuit/ Exceptional Youth Cream Night 90252/14/CBMP-QLD 13/02/2014 Mỹ phẩm nhập khẩu và lưu thông có công thức và nước sản xuất ghi trên nhãn không đúng như hồ sơ đã công bố.
4 Yves Rocher: Shampooing Soin Lissage Cheveux Indiscipline/ Shampoo Smoothing Frizzy Hair 90262/14/CBMP-QLD 13/02/2014 Mỹ phẩm nhập khẩu và lưu thông có công thức không đúng như hồ sơ đã công bố.
5 Yves Rocher: Solaire Peau Parfaite Soin Anti-Age Tres Haute Protection SPF FPS 50+/ Anti-Aging Care 50 SPF Very High Protection UVA-UVB 8424/16/CBMP-QLD 09/5/2016
6 Flormar Gel Eyeliner Gel Black 7537/16/CBMP-QLD 25/4/2016 Mỹ phẩm nhập khẩu và lưu thông có tên, địa chỉ của nhà sản xuất và nước sản xuất ghi trên nhãn không đúng như hồ sơ đã công bố.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Giám đốc Công ty TNHH thực phẩm Ân Nam, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/cáo);
– Thứ trưởng Trương Quốc Cường (để b/cáo);
– Tổng cục Hải quan – Bộ Tài chính;
– Tạp chí Dược và Mỹ phẩm – Cục QLD;
– Trang TTĐT Cục QLD;
– Lưu: VT, TTr, MP.
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đỗ Văn Đông

 

 

QUYẾT ĐỊNH 276/QĐ-QLD về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC DƯỚI ĐÂY

[sociallocker id=7424]

276_QĐ_QLD_2017_VNRAS

[/sociallocker]

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!