Quyết định 2659/QĐ-BYT áp dụng cơ chế hải quan một cửa quốc gia đối với thủ tục hành chính cấp số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu

1647
Quyết định 2659/QĐ-BYT
Quyết định 2659/QĐ-BYT
5/5 - (1 bình chọn)

Quyết định 2659/QĐ-BYT áp dụng cơ chế hải quan một cửa quốc gia đối với thủ tục hành chính cấp số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu

BỘ Y TẾ
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 2659/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

ÁP DỤNG CƠ CHẾ HẢI QUAN MỘT CỬA QUỐC GIA ĐỐI VỚI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP SỐ TIẾP NHẬN PHIẾU CÔNG BỐ SẢN PHẨM MỸ PHẨM NHẬP KHẨU

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 48/2011/QĐ-TTg ngày 31/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm thực hiện cơ chế hải quan một cửa quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm;

Căn cứ Quyết định số 1738/QĐ-BYT ngày 08/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 Cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục quản lý dược;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Áp dụng cơ chế hải quan một cửa quốc gia đối với thủ tục hành chính cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu

  1. Tên thủ tục hành chính:

Thủ tục cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu thực hiện theo quy định tại Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25 tháng 01 năm 2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm.

  1. Kết quả thủ tục hành chính:

Văn bản cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu là bản điện tử có chữ ký và con dấu số của Cục quản lý dược (Bộ Y tế) ứng dụng cơ chế hải quan một cửa quốc gia có giá trị pháp lý tương đương bản giấy và được công bố công khai trên cổng thông tin điện tử quốc gia.

Điều 2. Địa điểm, cơ quan thực hiện, điều kiện tham gia

1. Địa điểm thực hiện: Trên toàn quốc
2. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính quy định tại Điều 1 Quyết định này, bao gồm:
a) Cục quản lý dược và các đơn vị thuộc Bộ Y tế;
b) Tổng cục Hải quan và Cục Hải quan trực thuộc Tổng cục Hải quan
3. Đối tượng và điều kiện tham gia cơ chế hải quan một cửa quốc gia:
a) Tất cả các tổ chức, cá nhân kinh doanh, nhập khẩu mỹ phẩm đều có thể tham gia thực hiện cơ chế hải quan một cửa quốc gia.
b) Các tổ chức, cá nhân chưa tham gia thực hiện cơ chế hải quan một cửa quốc gia vẫn tiếp tục thực hiện công bố mỹ phẩm nhập khẩu trên Hệ thống cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm của Bộ Y tế.
Điều 3. Lộ trình thực hiện cơ chế hải quan một cửa quốc gia
1. Thời gian thực hiện thí điểm cơ chế hải quan một cửa quốc gia áp dụng từ ngày 15/6/2016 đến hết ngày 31/12/2016. Danh sách các tổ chức, cá nhân thực hiện thí điểm cơ chế hải quan một cửa quốc gia do Cục quản lý dược công bố.
2. Từ ngày 01/01/2017, Tất cả các tổ chức, cá nhân chỉ thực hiện công bố sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu và nhận kết quả công bố theo cơ chế hải quan một cửa quốc gia.
Điều 4. Điều khoản thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
2. Trường hợp xảy ra sự cố lỗi hệ thống áp dụng thí điểm thủ tục hải quan một cửa, các cơ quan quy định tại Khoản 2 Điều 2 của Quyết định này có trách nhiệm xử lý lô hàng nhập khẩu bảo đảm theo đúng thời gian quy định.
3. Cục trưởng Cục quản lý dược, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Chánh Văn phòng Bộ, Trưởng các đơn vị thuộc Bộ Y tế và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như điều 4;
– Bộ trưởng (để báo cáo);
– Các Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo);
– Tổng cục Hải quan – Bộ Tài chính (để phối hợp);
– Ban chỉ đạo 389/TW;
– Cục Quản lý thị trường – Bộ Công Thương;
– Cục Thương mại điện tử – Bộ Công Thương;
– Cổng TTĐT Văn phòng Chính phủ;
– Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
– Lưu VT, QLD (02).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Long

 

Quyết định 2659/QĐ-BYT áp dụng cơ chế hải quan một cửa quốc gia đối với thủ tục hành chính cấp số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu

VĂN BẢN DẠNG WORD: 2659_QD_BYT_VNRAS

Ngày viết:
Vietnam Regulatory Affairs Society. Join us, VNRAS, feel free to contact. We'll provide you all information and regulatory affairs update related to products covered by the Ministry of Health of Vietnam (drug, vaccine, biological, pharmaceutical raw material, excipient, capsule, traditional medicine, herbal medicine, medical equipment, invitro diagnostic medical devices, cosmetic, food supplements, chemical and preparation for medical and household use).
LEAVE A REPLY
Please enter your comment!