Thông tư 01/2017/TT-BYT quy định thực hiện hóa trị, xạ trị, hóa trị kết hợp xạ trị ban ngày tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

1549
5/5 - (2 bình chọn)

Thông tư 01/2017/TT-BYT quy định thực hiện hóa trị, xạ trị, hóa trị kết hợp xạ trị ban ngày tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

BỘ Y TẾ
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 01/2017/TT-BYT Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2017

THÔNG TƯ
QUY ĐỊNH VIỆC THỰC HIỆN HÓA TRỊ, XẠ TRỊ, HÓA TRỊ KẾT HỢP XẠ TRỊ BAN NGÀY TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh,
Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định việc thực hiện hóa trị, xạ trị, hóa trị kết hợp xạ trị ban ngày tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Thông tư này quy định việc thực hiện hóa trị ban ngày, xạ trị ban ngày, và hóa trị kết hợp xạ trị ban ngày (sau đây viết tắt là hóa trị, xạ trị, hóa – xạ trị ban ngày).
2. Thông tư này áp dụng đối với người bệnh có chỉ định xạ trị, hóa trị hoặc hóa – xạ trị ban ngày và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thực hiện kỹ thuật hóa trị, xạ trị (hoặc điều trị bệnh bằng đồng vị phóng xạ).
Điều 2. Quy định việc thực hiện hóa trị, xạ trị và hóa – xạ trị ban ngày tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
1. Hóa trị ban ngày, xạ trị ban ngày và hóa trị kết hợp xạ trị ban ngày là các hình thức điều trị nội trú tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong thời gian làm việc ban ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
2. Thủ tục khám bệnh, chữa bệnh, quy trình chuyên môn kỹ thuật y tế và quản lý hồ sơ bệnh án, chi phí khám bệnh, chữa bệnh (trừ tiền giường bệnh) đối với hình thức hóa trị, xạ trị hoặc hóa – xạ trị ban ngày được thực hiện theo quy định đối với hình thức khám bệnh, chữa bệnh nội trú.
Riêng đối với chi phí giường bệnh hóa trị, xạ trị hoặc hóa – xạ trị ban ngày thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch Bộ Y tế – Bộ Tài chính số 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29 tháng 10 năm 2015 quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc.
3. Việc chỉ định cho người bệnh được điều trị xạ trị, hóa trị và hóa – xạ trị ban ngày do bác sĩ điều trị quyết định dựa trên tình trạng sức khỏe và bệnh lý của người bệnh và chỉ áp dụng đối với bệnh nhân cư trú (thường trú, tạm trú) trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoạt động; Trường hợp bệnh nhân không cư trú trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoạt động thì việc điều trị ban ngày chỉ áp dụng đối với bệnh nhân tự nguyện xin điều trị, không áp dụng đối với bệnh nhân nghèo, cận nghèo.
4. Theo dõi diễn biến bệnh lý của người bệnh
a) Người bệnh hóa trị, xạ trị, hóa – xạ trị ban ngày được thăm khám lâm sàng, cận lâm sàng hằng ngày hoặc theo lịch hẹn của bác sĩ điều trị. Các lần thăm khám hằng ngày trong thời gian điều trị không được tính tiền khám theo quy định.
b) Trường hợp bệnh diễn biến nặng, bác sĩ điều trị quyết định chuyển người bệnh điều trị, theo dõi 24/24 giờ, lần thăm khám này được tính là 01 lần khám bệnh theo quy định.
5. Phối hợp các chuyên khoa
Khi thực hiện hóa – xạ trị ban ngày, tùy theo tình trạng bệnh lý của người bệnh và điều kiện của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh mà người bệnh được khoa hóa trị, xạ trị hoặc khoa lâm sàng chỉ định hóa trị ban ngày, xạ trị ban ngày, hóa – xạ trị ban ngày là đầu mối làm bệnh án theo dõi.
6. Cấp phát thuốc
Thuốc dùng cho người bệnh hóa trị ban ngày, xạ trị ban ngày, hóa – xạ trị ban ngày được cấp phát cho người bệnh hàng ngày hoặc theo đợt điều trị.
Điều 3. Hiệu lực thi hành
Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 5 năm 2017.
Điều 4. Tổ chức thực hiện
1. Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế làm đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức việc thực hiện Thông tư này.
2. Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Bộ Công an phối hợp với Sở Y tế và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để thực hiện việc thanh quyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế thực hiện hóa trị ban ngày, xạ trị ban ngày hoặc hóa – xạ trị ban ngày.
3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Sở Y tế, Y tế Bộ, ngành làm đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức việc thực hiện Thông tư này trong phạm vi quản lý của Bộ, ngành, địa phương.
4. Thủ trưởng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thực hiện hóa trị, xạ trị có trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này, tổ chức phân luồng người bệnh, giường bệnh điều trị nội trú 24/24 giờ và điều trị nội trú ban ngày riêng, bảo đảm không ghép chung người bệnh điều trị nội trú ban ngày với người bệnh nội trú 24/24 giờ.
Điều 5. Trách nhiệm thi hành
Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng, Cục trưởng, Tổng cục trưởng các Vụ, Cục, Tổng cục thuộc Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Giám đốc Sở Y tế, Thủ trưởng Y tế ngành và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.
Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Y tế (Cục Quản lý Khám, chữa bệnh) để nghiên cứu, giải quyết./.

 

Nơi nhận:
– Văn phòng Chính phủ (Vụ KGVX;
Công báo, Cổng Thông tin điện tử);
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra VBQPPL);
– Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
– Bộ trưởng BYT;
– Các Thứ trưởng BYT;
– Các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ;
– Các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc BYT;
– Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
– Y tế các Bộ, ngành;
– Hội Ung thư VN;
– Hội Điện quang VN;
– Cổng Thông tin điện tử Bộ Y tế;
– Lưu: VT, KCB (03b), PC(02b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Viết Tiến

VĂN BẢN GỐC: [sociallocker id=7424]01_2017_TT_BYT_VNRAS[/sociallocker]

VĂN BẢN DẠNG WORD: 01_2017_TT_BYT_VNRAS

Quy định việc thực hiện hóa trị, xạ trị

Thông tư 01/2017/TT-BYT quy định thực hiện hóa trị, xạ trị, hóa trị kết hợp xạ trị ban ngày tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

BỘ Y TẾ
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 01/2017/TT-BYT Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2017

THÔNG TƯ
QUY ĐỊNH VIỆC THỰC HIỆN HÓA TRỊ, XẠ TRỊ, HÓA TRỊ KẾT HỢP XẠ TRỊ BAN NGÀY TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh,
Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định việc thực hiện hóa trị, xạ trị, hóa trị kết hợp xạ trị ban ngày tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Thông tư này quy định việc thực hiện hóa trị ban ngày, xạ trị ban ngày, và hóa trị kết hợp xạ trị ban ngày (sau đây viết tắt là hóa trị, xạ trị, hóa – xạ trị ban ngày).
2. Thông tư này áp dụng đối với người bệnh có chỉ định xạ trị, hóa trị hoặc hóa – xạ trị ban ngày và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thực hiện kỹ thuật hóa trị, xạ trị (hoặc điều trị bệnh bằng đồng vị phóng xạ).
Điều 2. Quy định việc thực hiện hóa trị, xạ trị và hóa – xạ trị ban ngày tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
1. Hóa trị ban ngày, xạ trị ban ngày và hóa trị kết hợp xạ trị ban ngày là các hình thức điều trị nội trú tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong thời gian làm việc ban ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
2. Thủ tục khám bệnh, chữa bệnh, quy trình chuyên môn kỹ thuật y tế và quản lý hồ sơ bệnh án, chi phí khám bệnh, chữa bệnh (trừ tiền giường bệnh) đối với hình thức hóa trị, xạ trị hoặc hóa – xạ trị ban ngày được thực hiện theo quy định đối với hình thức khám bệnh, chữa bệnh nội trú.
Riêng đối với chi phí giường bệnh hóa trị, xạ trị hoặc hóa – xạ trị ban ngày thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch Bộ Y tế – Bộ Tài chính số 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29 tháng 10 năm 2015 quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc.
3. Việc chỉ định cho người bệnh được điều trị xạ trị, hóa trị và hóa – xạ trị ban ngày do bác sĩ điều trị quyết định dựa trên tình trạng sức khỏe và bệnh lý của người bệnh và chỉ áp dụng đối với bệnh nhân cư trú (thường trú, tạm trú) trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoạt động; Trường hợp bệnh nhân không cư trú trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoạt động thì việc điều trị ban ngày chỉ áp dụng đối với bệnh nhân tự nguyện xin điều trị, không áp dụng đối với bệnh nhân nghèo, cận nghèo.
4. Theo dõi diễn biến bệnh lý của người bệnh
a) Người bệnh hóa trị, xạ trị, hóa – xạ trị ban ngày được thăm khám lâm sàng, cận lâm sàng hằng ngày hoặc theo lịch hẹn của bác sĩ điều trị. Các lần thăm khám hằng ngày trong thời gian điều trị không được tính tiền khám theo quy định.
b) Trường hợp bệnh diễn biến nặng, bác sĩ điều trị quyết định chuyển người bệnh điều trị, theo dõi 24/24 giờ, lần thăm khám này được tính là 01 lần khám bệnh theo quy định.
5. Phối hợp các chuyên khoa
Khi thực hiện hóa – xạ trị ban ngày, tùy theo tình trạng bệnh lý của người bệnh và điều kiện của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh mà người bệnh được khoa hóa trị, xạ trị hoặc khoa lâm sàng chỉ định hóa trị ban ngày, xạ trị ban ngày, hóa – xạ trị ban ngày là đầu mối làm bệnh án theo dõi.
6. Cấp phát thuốc
Thuốc dùng cho người bệnh hóa trị ban ngày, xạ trị ban ngày, hóa – xạ trị ban ngày được cấp phát cho người bệnh hàng ngày hoặc theo đợt điều trị.
Điều 3. Hiệu lực thi hành
Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 5 năm 2017.
Điều 4. Tổ chức thực hiện
1. Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế làm đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức việc thực hiện Thông tư này.
2. Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Bộ Công an phối hợp với Sở Y tế và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để thực hiện việc thanh quyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế thực hiện hóa trị ban ngày, xạ trị ban ngày hoặc hóa – xạ trị ban ngày.
3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Sở Y tế, Y tế Bộ, ngành làm đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức việc thực hiện Thông tư này trong phạm vi quản lý của Bộ, ngành, địa phương.
4. Thủ trưởng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thực hiện hóa trị, xạ trị có trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này, tổ chức phân luồng người bệnh, giường bệnh điều trị nội trú 24/24 giờ và điều trị nội trú ban ngày riêng, bảo đảm không ghép chung người bệnh điều trị nội trú ban ngày với người bệnh nội trú 24/24 giờ.
Điều 5. Trách nhiệm thi hành
Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng, Cục trưởng, Tổng cục trưởng các Vụ, Cục, Tổng cục thuộc Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Giám đốc Sở Y tế, Thủ trưởng Y tế ngành và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.
Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Y tế (Cục Quản lý Khám, chữa bệnh) để nghiên cứu, giải quyết./.

 

Nơi nhận:
– Văn phòng Chính phủ (Vụ KGVX;
Công báo, Cổng Thông tin điện tử);
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra VBQPPL);
– Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
– Bộ trưởng BYT;
– Các Thứ trưởng BYT;
– Các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ;
– Các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc BYT;
– Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
– Y tế các Bộ, ngành;
– Hội Ung thư VN;
– Hội Điện quang VN;
– Cổng Thông tin điện tử Bộ Y tế;
– Lưu: VT, KCB (03b), PC(02b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Viết Tiến

VĂN BẢN GỐC: 01_2017_TT_BYT_VNRAS

VĂN BẢN DẠNG WORD: 01_2017_TT_BYT_VNRAS

Quy định việc thực hiện hóa trị, xạ trị

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!