Công văn 17/YDCT-QLD về việc kiểm soát chất lượng dược liệu, vị thuốc YHCT

1759
Kiểm soát chất lượng dược liệu, vị thuốc YHCT
Kiểm soát chất lượng dược liệu, vị thuốc YHCT
5/5 - (2 bình chọn)

Công văn 17/YDCT-QLD về việc kiểm soát chất lượng dược liệu, vị thuốc YHCT

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ Y DƯỢC CỔ TRUYỀN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số 17/YDCT-QLD
V/v kiểm soát chất lượng dược liệu, vị thuốc YHCT
Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2014

Kính gửi:

 • Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
 • Bệnh viện trực thuộc Trung ương;
 • Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương;
 • Viện Kiểm nghiệm thuốc Tp. Hồ Chí Minh;
 • Các đơn vị kinh doanh, sản xuất dược liệu, vị thuốc YHCT.

Trong năm 2012, Bộ Y tế (Cục Quản lý YDCT) đã có khuyến cáo về chất lượng các dược liệu, vị thuốc YHCT theo tại công văn số 6143/BYT-YDCT ngày 12 tháng 9 năm 2012 của Bộ Y tế về tăng cường công tác quản lý chất lượng dược liệu, vị thuốc YHCT. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra chất lượng dược liệu, vị thuốc YHCT trong năm 2013 cho thấy, trong các cơ sở khám chữa bệnh vẫn có các vị thuốc YHCT không đảm bảo chất lượng. Vì vậy, để tăng cường quản lý chất lượng dược liệu, vị thuốc YHCT trên toàn quốc, Bộ Y tế (Cục Quản lý YDCT) yêu cầu các đơn vị triển khai các nội dung sau:

 1. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:
 • Nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 03/CT-BYT ngày 24/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tăng cường quản lý chất lượng dược liệu, thuốc đông y, thuốc từ dược liệu trong các cơ sở khám chữa bệnh bằng YHCT.
 • Chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh bằng YHCT trên địa bàn tạm ngừng sử dụng 5 vị thuốc YHCT mang tên Ý dĩ, Hoàng kỳ, Thăng ma, Thiên ma, Hoài sơn; gửi mẫu kiểm nghiệm, nếu đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định, mới tiếp tục sử dụng.
 • Tiến hành kiểm tra chất lượng dược liệu, vị thuốc YHCT trong các đơn vị kinh doanh và sử dụng địa bàn tỉnh, trong đó chú trọng đến các dược liệu, vị thuốc YHCT đã được Bộ Y tế khuyến cáo. Trường họp phát hiện các đơn vị kinh doanh, sản xuất dược liệu, vị thuốc YHCT vẫn cung ứng các dược liệu, vị thuốc YHCT không đảm bảo chất lượng theo khuyến cáo, cần tiến hành xử lý theo quy định.
 1. Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương và Viện Kiểm nghiệm thuốc Tp. Hồ Chí Minh:
 • Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn về chuyên môn cho các cán bộ của các Trung tâm kiểm nghiệm dược – mỹ phẩm tỉnh, thành phố và các cơ sở khám chữa bệnh bằng YHCT trên toàn quốc.
 • Tăng cường lấy các mẫu kiểm nghiệm, trong đó tập trung lấy các mẫu đã được nêu trong công văn số 6143/BYT-YDCT ngày 12 tháng 9 năm 2012 về tăng cường công tác quản lý chất lượng dược liệu, vị thuốc YHCT.
 1. Bệnh viện trực thuộc Trung ương và các cơ sở kinh doanh, sản xuất dược liệu, vị thuốc YHCT tại Việt Nam:
 • Tạm ngừng sử dụng 5 vị thuốc YHCT mang tên Ý dĩ, Hoàng kỳ, Thăng ma, Thiên ma, Hoài sơn; gửi mẫu kiểm nghiệm, nếu đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định, mới tiếp tục sử dụng.
 • Nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 03/CT-BYT ngày 24/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tăng cường quản lý chất lượng dược liệu, thuốc đông y, thuốc từ dược liệu trong các cơ sở khám chữa bệnh bằng YHCT.

Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện các nội dung trên và báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Y tế (Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền) trước ngày 20/04/2014 để báo cáo Lãnh đạo Bộ Y tế.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

 • Như trên;
 • Bộ trưởng (để b/cáo);
 • TT Lê Quang Cường (để b/cáo);
 • TT Nguyễn Thị Xuyên (để b/cáo);
 • Thanh tra Bộ Y tế (để phối hợp);
 • Các Phó Cục trưởng (để thực hiện);
 • Lưu: VT, QLD

CỤC TRƯỞNG

PHẠM VŨ KHÁNH

VĂN BẢN GỐC: 17_YDCT_QLD_VNRAS

Kiểm soát chất lượng dược liệu, vị thuốc YHCT

Ngày viết:
Vietnam Regulatory Affairs Society. Join us, VNRAS, feel free to contact. We'll provide you all information and regulatory affairs update related to products covered by the Ministry of Health of Vietnam (drug, vaccine, biological, pharmaceutical raw material, excipient, capsule, traditional medicine, herbal medicine, medical equipment, invitro diagnostic medical devices, cosmetic, food supplements, chemical and preparation for medical and household use).
LEAVE A REPLY
Please enter your comment!