Dự thảo thông tư Ban hành Danh mục dược liệu nhập khẩu

851
Dự thảo thông tư Ban hành Danh mục dược liệu
Dự thảo thông tư Ban hành Danh mục dược liệu
5/5 - (1 bình chọn)
BỘ Y TẾ       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:          /2018/TT-BYT Hà Nội, ngày     tháng    năm 2018

 

THÔNG TƯ

Ban hành Danh mục dược liệu nhập khẩu; nhựa, gôm, các chất nhựa từ dược liệu, chiết xuất từ dược liệu; tinh dầu làm thuốc nhập khẩu; thuốc cổ truyền nhập khẩu được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam


Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;    

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền;

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư Ban hành Danh mục dược liệu nhập khẩu; nhựa, gôm, các chất nhựa từ dược liệu, chiết xuất từ dược liệu; tinh dầu làm thuốc nhập khẩu; thuốc cổ truyền nhập khẩu được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này ban hành Danh mục dược liệu nhập khẩu; nhựa, gôm, các chất nhựa từ dược liệu, chiết xuất từ dược liệu; tinh dầu làm thuốc nhập khẩu; thuốc cổ truyền nhập khẩu đã được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.
Điều 2. Ban hành danh mục
Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục dược liệu nhập khẩu; nhựa, gôm, các chất nhựa từ dược liệu, chiết xuất từ dược liệu; tinh dầu làm thuốc nhập khẩu; thuốc cổ truyền nhập khẩu đã được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam (sau đây viết chung là Danh mục), bao gồm:
1. Danh mục 1: Danh mục dược liệu nhập khẩu đã được xác định mã số hàng hóa;
2. Danh mục 2: Danh mục nhựa, gôm, các chất nhựa từ dược liệu, chiết xuất từ dược liệu đã được xác định mã số hàng hóa;
3. Danh mục 3: Danh mục tinh dầu làm thuốc nhập khẩu đã được xác định mã số hàng hóa;
4. Danh mục 4: Danh mục thuốc cổ truyền nhập khẩu đã được xác định mã số hàng hóa;
Điều 3. Quy định sử dụng danh mục
1. Nguyên tắc áp dụng danh mục:
a) Trường hợp chỉ liệt kê mã 4 số thì toàn bộ các mã 8 số thuộc nhóm 4 số này đều được áp dụng.
b) Trường hợp chỉ liệt kê mã 6 số thì toàn bộ các mã 8 số thuộc phân nhóm 6 số này đều được áp dụng.
c) Trường hợp liệt kê chi tiết đến mã 8 số thì chỉ những mã 8 số đó mới được áp dụng.
2. Danh mục dược liệu nhập khẩu; nhựa, gôm, các chất nhựa từ dược liệu, chiết xuất từ dược liệu; tinh dầu làm thuốc nhập khẩu; thuốc cổ truyền nhập khẩu là cơ sở để khai báo hải quan khi xuất khẩu, nhập khẩu tại Việt Nam.
3. Cá nhân, tổ chức khi xuất khẩu, nhập khẩu dược liệu; nhựa, gôm, các chất nhựa từ dược liệu, chiết xuất từ dược liệu; tinh dầu; thuốc cổ truyền căn cứ vào danh mục ban hành kèm theo Thông tư này để khai hải quan.
Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến mã số hàng hóa trong Danh mục ban hành kèm theo Thông tư này, căn cứ chức năng, nhiệm vụ theo lĩnh vực được phân công, Cục Quản lý Dược, Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền, Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế (Bộ Y tế) phối hợp với Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính) xem xét để thống nhất và quyết định mã số hàng hóa theo nguyên tắc quy định tại Khoản 4 Điều 19 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan để tạo điều kiện cho hàng hóa được thông quan thuận lợi, đồng thời đề xuất sửa đổi, bổ sung Danh mục.
4. Khi xuất khẩu, nhập khẩu dược liệu; nhựa, gôm, các chất nhựa từ dược liệu, chiết xuất từ dược liệu; tinh dầu; thuốc cổ truyền chưa có trong Danh mục này, việc khai hải quan thực hiện theo các quy định khác của pháp luật hiện hành.
Điều 4. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày tháng năm
2. Danh mục 5, Danh mục 6, Danh mục 7 ban hành kèm theo Thông tư số 45/2016/TT-BYT ngày 20 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục thuốc dùng cho người và mỹ phẩm xuất khẩu, nhập khẩu tại Việt Nam đã được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.
Điều 5. Điều khoản tham chiếu
Trường hợp các văn bản được dẫn chiếu trong Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ thì áp dụng theo các văn bản đó.
Điều 6. Trách nhiệm thi hành
Cục Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền, Cục Quản lý Dược, Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế, các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Thông tư này.
Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các đơn vị báo cáo về Bộ Y tế (Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền) để xem xét, giải quyết./.

 Nơi nhận:
– Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội;
– Văn phòng Chính phủ (Công báo, Cổng thông tin điện tử CP);
– Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL);- Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;- Các Thứ trưởng Bộ Y tế;

– UBND các tỉnh/TP trực thuộc TƯ;
– Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ;
– Hiệp hội Doanh nghiệp dược Việt Nam;
– Tổng Công ty Dược Việt Nam
– Cổng Thông tin điện tử Bộ Y tế; Cục QLD;

– Lưu: VT, PC, QLD (3b).

BỘ TRƯỞNG

Nguyễn Thị Kim Tiến

 

 

 

Dự thảo thông tư Ban hành Danh mục dược liệu nhập khẩu

DOWNLOAD DỰ THẢO DƯỚI ĐÂY

Danh muc 1,2,3

DT Thong tu

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

Ngày viết:
Vietnam Regulatory Affairs Society. Join us, VNRAS, feel free to contact. We'll provide you all information and regulatory affairs update related to products covered by the Ministry of Health of Vietnam (drug, vaccine, biological, pharmaceutical raw material, excipient, capsule, traditional medicine, herbal medicine, medical equipment, invitro diagnostic medical devices, cosmetic, food supplements, chemical and preparation for medical and household use).
LEAVE A REPLY
Please enter your comment!