Công văn 4455 /QLD-ĐK công bố danh mục NLLT được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK

832
Công văn 4455 /QLD-ĐK công bố danh mục NLLT được NK không cần GP
Công văn 4455 /QLD-ĐK công bố danh mục NLLT được NK không cần GP
5/5 - (2 bình chọn)

BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Tự do – Hạnh phúc

Số: 4455 /QLD-ĐK

V/v công bố danh mục nguyên liệu
làm thuốc được nhập khẩu không
phải thực hiện việc cấp phép nhập
khẩu của thuốc trong nước đã được
cấp SĐK

 

 

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2018

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Theo đề nghị của Chi nhánh Công ty TNHH LD Stada-Việt Nam tại văn thư
đề ngày 05/3/2018 của công ty;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu theo danh mục đính kèm.

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các công ty sản xuất biết và thực hiện.

                                                                        TUQ. CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

                                                                PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC

                                                                        NGUYỄN THỊ THU THỦY

 

 

 

DANH MỤC NGUYÊN LIỆU LÀM THUC Đ SẢN XUT THUC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUC ĐÃ CÓ GIY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUC TẠI VIỆT NAM ĐƯỢC NHẬP KHÂU KHÔNG PHẢI THC HIỆN VIỆC CP PHÉP NHẬP KHU
(Đính kèm Công văn số: 4455/QLD-ĐK ngày 16 tháng 3 của Cục Quản lý Dược)

TT Tên thuốc Số giấy đăng ký
lưu hành thuốc
Ngày hết hiệu lực của giấy đăng ký lưu
hành
Tên cơ sở sản
xuất thuốc
Tên nguyên liệu
làm thuốc
TCCL của nguyên liệu Tên cơ sở sản xuất
nguyên liệu
Địa chỉ cơ sở sản xuất
nguvên liệu
Tên nước sản
xuất
nguyên
liệu
1 Lesovir (CSNQ: Hetero Labs Limited; Địa chỉ: 72-A2,Hetero Corporate, Industrial Estate, Sanathnagar, Hyderabad, Telangana, India) QLĐB-669-18 22/02/2020 Chi nhánh công ty TNHH Liên Doanh STADA-
VIỆT NAM
Ledipasvir
(Ledipasvir premix)
 

TCNSX

HeteroLabsLimited (Unit IX) Plot No.2, Hetero
Infrastructure Ltd. -SEZ, N. Narasapuram Village, Nakkapally Mandal,Visakhapatnam District – 531 081, Andhra Pradesh,
India
 

India

2 Lesovir (CSNQ: Hetero Labs Limited;Địa chỉ: 72-A2, Hetero Corporate, Industrial Estate, Sanathnagar, Hyderabad, Telangana, India) QLĐB-669-18 22/02/2020 Chi nhánh công ty TNHH Liên Doanh STADA-
VIỆT NAM
Sofosbuvir  

TCNSX

Hetero Labs Limited (Unit-I) S.No. 10,1.D.A.,
Gaddapotharam Village, Jinnaram Mandal, Medak
District, Telangana, India
 

India

3

 

 

 

Sosvir (CSNQ: Hetero Labs Limited; Địa chỉ:72-A2, Hetero Corporate, Industrial Estate, Sanathnagar, Hyderabad, Telanaana, India) QLĐB-647-17

 

 

 

07/12/2019

 

 

 

 

 

Chi nhánh công ty TNHH Liên Doanh STADA- VIỆT NAM Sofosbuvir

 

 

 

TCNSX

 

 

 

Hetero Labs Limited (Unit-I)

 

 

S.No. 10,1.D.A., Gaddapotharam Village, Jinnaram Mandal, Medak District, Telangana, India India

 

 

 

Công văn 4455 /QLD-ĐK công bố danh mục NLLT được nhập khẩu không cần giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY 4455_QLD_ĐK_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!