Công văn 4367 /QLD-ĐK công bố danh mục NLLT được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK

564
Công văn 4367 /QLD-ĐK công bố danh mục NLLT không cần cấp GPNK
Công văn 4367 /QLD-ĐK công bố danh mục NLLT không cần cấp GPNK
5/5 - (1 bình chọn)
 

BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 4367 /QLD-ĐK
V/v công bố danh mục nguyên liệu làm
thuốc được nhập khẩu không phải thực
hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc
trong nước đã được cấp SĐK

             Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2018

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuât thuôc trong nước.

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Căn cứ công văn đề ngày 27/12/2017 của Công ty cổ phần dược phẩm Đạt Vi Phú về việc công bố danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục quản lý Dược thông báo để các công ty sản xuất biết và thực hiện

                                                                                         TUQ. CỤC TRƯỞNG

                                                                   PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC

                                                                                         NGUYỄN THỊ THU THỦY

DANH MỤC NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐC TẠI VIỆT NAM ĐƯỢC NHẬP KHẨU KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN CẤP PHÉP NHẬP KHẨU
(Đính kèm Công văn số: 4367 /QLD-ĐK ngày 15 tháng 3 năm 2018 của Cục Quản lý Dược)

Thuốc thành phẩm Nguyên liệu hoạt chất sử dụng
STT Tên thuốc Số giấy
đăng ký lưu
hành thuốc
Ngày hết hiệu lực của giấy đăng ký lưu hành Tên cơ sở sản
xuất thuốc
Tên nguyên
liệu làm
thuốc
TCCL  của  nguyên liệu Tên cơ sở sản xuất
nguyên liệu
Địa chỉ cơ sở sản
xuất nguyên liệu
 

Tên nước sản xuất nguyên liệu

1 Halfhuid-10 VD-22322-15 09/02/2020 Công ty CPDP
Đạt Vi Phú
Isotretinoin USP35 United Pharma Industries
Co., Ltd
8F22 Buynow Technology
Mansion, #23 Jiaogong
Road, Hangzhou, Zhejiang
China
2 Gimyenez VD-22321-15 09/02/2020 Công ty CPDP
Đạt Vi Phú
Betahistine

dihydrochloride

BP2012 Ami Lifesciences PVT.
Ltd
Block No. 82/B, BPC
Road, At & PO:
Karakhadi-391 450, Tal:Padra, Dis: Baroda,
Gujarat,.
India
3 Ezatux VD-22320-15 09/02/2020 Công ty CPDP
Đạt Vi Phú
Eprazinone

dihydrochloride

In-house AFINE CHEMICAL Co
LIMITED
6th Floor. Block c. 7th
Building. Xigang Xinjie.
Xihu Industrial Park. No.
206. Zhenhua Road.
Hangzhou 310030
China

Công văn 4367/QLD-ĐK công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY 4367_QLD_ĐK_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM 

 

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!