Công văn 2582/BYT-TB-CT cấp phép nhập khẩu thiết bị y tế

1199
Công văn 2582/BYT-TB-CT cấp phép nhập khẩu thiết bị y tế
Công văn 2582/BYT-TB-CT cấp phép nhập khẩu thiết bị y tế
5/5 - (2 bình chọn)

BỘ Y T
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 2582/BYT-TB-CT
V/v cấp phép nhập khẩu TTBYT

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2018

 

Kính gửi: Sở Y tế Kiên Giang

Căn cứ Thông tư số 30/2015/TT-BYT ngày 12/10/2015 của Bộ Y tế quy định việc nhập khẩu trang thiết bị y tế.

Xét nội dung đề nghị tại công văn 43/ĐNK-SYT ngày 09/01/2018 của đơn vị nhập khẩu về việc nhập khẩu trang thiết bị y tế. Bộ Y tế đã tổ chức họp thẩm định hồ sơ nhập khẩu và duyệt cp giấy phép nhập khẩu các trang thiết bị y tế (mới 100%) theo danh mục như sau:

TT

Tên trang thiết bị y tế

Chủng loại (model)

Hãng, Nước sản xuất

Hãng, Nước chsở hữu

Số lượng

1

Hệ thống Cyclotron

Cyclone 18/9-HC

Ion Beam Applications. S.A/ Bỉ

Ion Beam Applications. S.A/ Bỉ

01 hệ thống

Đề nghị đơn vị nhập khẩu thực hiện đúng các quy định hiện hành về nhập khẩu trang thiết bị y tế. Về nhãn hàng hóa phải theo đúng quy định pháp luật về nhãn, đồng thời phải chịu trách nhiệm về số lượng, trị giá và chất lượng các trang thiết bị y tế nhập khẩu theo quy định của pháp luật.

Giấy phép nhập khẩu này có hiệu lực đến 31.12.2018

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng Bộ Y tế (để báo cáo);
– Hải quan cửa khẩu;
– Thanh tra Bộ;
– Cổng TTĐT Bộ Y tế;
– Lưu: VT, TB-CT(2b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Viết Tiến

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY 2582_BYT_TB_CT_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!