CÔNG VĂN SỐ 102 /QLD-ĐK CÔNG BỐ DANH MỤC NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC ĐƯỢC NHẬP KHẨU KHÔNG CẦN CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU

905
CÔNG VĂN SỐ 102 /QLD-ĐK
CÔNG VĂN SỐ 102 /QLD-ĐK
5/5 - (1 bình chọn)

 

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 102 /QLD-ĐK

V/v công bố danh mục nguyên liệu
làm thuốc được nhập khẩu không
phải thực hiện việc cấp phép nhập
khẩu của thuốc trong nước
đã được cấp SĐK

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2018

 

 

 

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Căn cứ công văn số 21415/QLD-DK ngày 18/12/2017 của Cục Quản lý Dược về việc thay đổi bổ sung đối với thuốc sản xuất trong nước đã được cấp số đăng ký;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khấu theo danh mục đính kèm.

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược.

Cục Quản lý Dược thông báo đế các công ty sản xuất biết và thực hiện.

– Nơi nhận:

  • Như trên;                                                                   TUQ.CỤC TRƯỞNG
  • TT.Trương Quốc Cường (để b/c);                  PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÍ THUỐC 
  • Các Phó Cục trường (để b/c);                                           Đỗ Minh Hùng
  • ĐKT Nguyễn Huy Hùng (để b/c);
  • Phòng QLKDD (để phối hợp);
  • Tổng Cục Hải Quan (để phối hợp);
  • Website Cục QLD;
  • Lưu: VT, ĐK (Chi).

 

DANH MỤC

NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÍ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐẰNG  KÝ LƯU  HÀNH THUỐC TẠI VIỆT NAM ĐƯỢC NHẬP KHẨU KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN CẤP PHÉP NHẬP KHẨU (Đính kèm Công văn số: 102/QLD-ĐK ngày 08/01/2018 .của Cục Quản lý Dược)

STT Tên thuốc  

SÔ giây đăng ký lưu hành thuốc

Ngày hết hiệu lực của gỉấv đăng ký lưu hành Tên cơ sở sản xuất thuốc Tên nguyên liệu làm thuốc TCCL

của

nguyên

liệu

Tên cơ sở sản xuất nguyên liệu Địa chi cơ sở sàn xuất nguyền liệu Tên nước sân xuất nguyên liệu
1 Avipeps VD-24714-16 15/07/2021 Công ty cổ phần dược phẩm Am Vi (Amvipharm) Imipenem monohydrat + Cilastatin sodium Nhà sản xuất Savior Lifetec Corporation No. 29, Kejhong Road, Chunan site, Hsinchu Science Based Industrial Park, Miaoli County, 350 Taiwan
Zhejiang Hisun Pharmaceutical Co., Ltd 56 Binhai Road, Jiaojiang District, Taizhou City, Zhejiang Province, 318000 China

CÔNG VĂN SỐ 102 /QLD-ĐK CÔNG BỐ DANH MỤC NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC ĐƯỢC NHẬP KHẨU KHÔNG CẦN CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU.

VĂN BẢN GỐC

[sociallocker id=7424]102_QLD_ĐK_VNRAS_2018_VNRAS[/sociallocker]

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

 

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!