CÔNG VĂN  SỐ 2025/QLD-ĐK DANH MỤC NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN CẤP PHÉP NHẬP KHẨU

727
công văn 2025/QLD-ĐK
công văn 2025/QLD-ĐK
5/5 - (1 bình chọn)
 BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do- Hạnh phúc

SỐ 2024/QLD-ĐK

VV đính chính nguyên danh mục nguyên liệu làm thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã thực hiện cấp phép nhập khẩu.

 

Hà Nội ngày 29 tháng 01 năm 2018

Kính gửi: Cơ sở đăng ký, sản xuât thuôc trong nước

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH 13 ngày 06/04/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Căn cứ Văn thư đề ngày 12/10/2017 của Công ty cồ phần dược phẩm Agimexpharm về việc đính chính thông tin công bố nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký;

Cục Ọuản lý Dược thông báo:

Công bổ Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc dã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam dược phép nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

Nội dung đính chính trong danh mục kèm theo Công văn này thay thế nội dung đối với 01 thuốc đã được công bố kèm theo Công văn số 3570/QLD-ĐK ngày 27/03/2017 của Cục Quản lý Dược.

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để cơ sở biết và thực hiện./.

DANH MỤC NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC LÀ DƯỢC CHẤT, TÁ DƯỢC, BÁN THÀNH PHẨM ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM PHAI KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU ĐÍNH KÈM CÔNG VĂN SỐ 2025/QLD-ĐK NGÀY 29 THÁNG 01 NĂM 2018.

STT Tên thuốc Số giấy đăng ký lưu hành thuốc Ngày hết hiệu lực cùa giấy đăng ký lun hành Tên CO’sở sản xuất thuốc Tên nguyên liệu làm thuốc Tiêu

chuẩn

chát

lưọng của nguyên liệu

Tên cơ sở sản xuất nguyên liệu Địa chỉ cơ sỏ’ sản xuất nguvên liệu Tên nưóc sản xuất nguyên liệu
1 Agirovastin

20

VD-25122-16 05/9/2021 Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm – Nhà máy sản xuất dược phẩm Agimexpharm Rosuvastatin

calci

NSX Morepen

laboratories limited – India

4th Floor, Antriksh Bhawan, 22, K.G.Marg, New Delhi 110 001, India India

 

CÔNG VĂN SỐ 2025/QLD-ĐK DANH MỤC NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN CẤP PHÉP NHẬP KHẨU

VĂN BẢN GỐC:

[sociallocker id=7424]2025_QLD_ĐK_2018_VNRAS[/sociallocker]

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!