CÔNG VĂN 1266 /QLD-ĐK DANH MỤC NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC PHẢI THỰC HIỆN CẤP PHÉP NHẬP KHẨU CỦA THUỐC TRONG NƯỚC ĐÃ ĐƯỢC CẤP SĐK

577
công văn 1266/QLD-ĐK
công văn 1266/QLD-ĐK
Đánh giá

 

BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do- Hạnh phúc

Số :1266 /QLD-ĐK

V/v công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SDK

Hà Nội ngày 19 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng
ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam phải kiếm soát đặc biệt
phải thực hiện việc cấp phép nhập khấu (Danh mục đính kèm).

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản Lý Dược.

Cục Quản Lý Dược thông báo để các công ty sản xuất biết và thực hiện.

DANH MỤC

NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC
ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐC TẠI VIỆT NAM
PHẢI KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT PHẢI THỰC HIỆN VIỆC CẤP PHÉP NHẬP KHẨU
(Đính kèm Công văn 1266/QLD-ĐK ngày 19 tháng 01 năm 2018 của Cục Quản lý Dược)

STT Tên thuốc Số giấy đăng
ký lưu hành
thuốc
Ngày hết
hiệu lực
của giấy
đăng ký
lưu hành
Tên cơ sở sản xuất
thuốc
Tên nguyên
liệu làm
thuốc
TCCL

của

nguyên

liệu

Tên cơ sở sản xuất
nguyên liệu
Địa chỉ cơ sở sản xuất nguyên liệu Tên nước
sản xuất
nguyên
liệu
1 SaViCipro VD-11691-10 01/08/2018 Công ly
CPDP SaVi
Ciprofloxacin

hydrochloride

monohydrate

BP 2013 SHANGYU

JINGXIN

PHARMACEUTICA
L CO.,LTD

No. 31 Weisan
Road, Zhejiang
Hangzhou Bay,
Shangyu Industrial
Area, Shangyu
City, Zhejiang
Province, P.R
China
2 SaViPamol

Codeine

VD-20811-14 12/06/2019 Cône ty
CPDP SaVi
Codeine

phosphate

hemihvdrate

DĐVN

IV

JOHNSON
MATTHEY
MACFARLAN
SMITH LTD
10 Wheatfield
Road, Edinburgh,
EH 11 2QA
England
3 SaViPamol
Codeine Extra
VD-20812-14 12/06/2019 Công ty
CPDP Sa Vi
Codeine

phosphate

hemihvdrate

DĐVN

IV

JOHNSON
MATTHEY
MACFARLAN
SMITH LTD
10 Wheatfield
Road, Edinburgh,
EH 11 2QA
England
4 SaVi

Moxifloxacin 400

VD-15175-11 14/12/2018 Cong ty
CPDP SaVi
Moxifloxacin

hydrochloride

BP 2013 Orcx Pharma Pvt. Ltd Phase-I, Plot No.B-
5, M.I.D.C,
Dombivli (E)
India
5 Levofloxacine
SaVi 500
VD-15432-11 14/12/2018 Cong ty
CPDP SaVi
Levofloxacin

hemihydrate

USP38 Shangyu Jingxin
Pharmaceutical Co.,
Ltd
No. 31 Weisan
Road, Zhejiang
Hangzhou Bay,
Shangyu Industrial
Area, Shangyu
City, Zhejiang
Province, P.R
China

 

CÔNG VĂN 1266 /QLD-ĐK DANH MỤC NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC PHẢI THỰC HIỆN CẤP PHÉP NHẬP KHẨU CỦA THUỐC TRONG NƯỚC ĐÃ ĐƯỢC CẤP SĐK

VĂN BẢN GỐC:

[sociallocker id=7424]1266_QLD_ĐK_2018_VNRAS[/sociallocker]

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!