CÔNG VĂN 1264 /QLD-ĐK DANH MỤC NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC PHẢI THỰC HIỆN CẤP PHÉP NHẬP KHẨU CỦA THUỐC TRONG NƯỚC ĐÃ ĐƯỢC CẤP SĐK

668
công văn 1264/QLD-ĐK
Đánh giá

 

BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do- Hạnh phúc

Số :1264 /QLD-ĐK

V/v công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SDK.

Hà Nội ngày 19 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng
ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam phải kiểm soát đặc biệt
phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang
thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược.

Cục Quản lý Dược thông báo để các công ty sản xuất biết và thực hiện.

DANH MỤC

NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC
ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐC TẠI VIỆT NAM
PHẢI KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT PHẢI THỰC HIỆN VIỆC CẤP PHÉP NHẬP KHẨU
(Đính kèm Công văn số: 1264/QLD-ĐK ngày 19/01/2018 của Cục Quản lý Dược)

STT Tên thuốc Số giấy đăng
ký lưu hành
thuốc
Ngày hết
hiệu lực
của giấy
đăng ký
lưu hành
Tên cơ sở
sản xuất
thuốc
Tên nguyên
liệu làm
thuốc
TCCL

của

nguyên

liệu

Tên cơ sở sản xuất
nguyên liệu
Địa chỉ cơ sở sản
xuất nguyên liệu
Tên nước
sản xuất
nguyên
liệu
1 Phecoldrop D VD-25882-16 15/11/2021 Cty CP Hóa –
Dược
phẩm
Mekophar
Chloramphenic

Ol

DĐVN IV Northeast

Pharmaceutical Group
CO., LTD

37 Zhonggong Bei
Street, Tiexi District,
Shenyane
China
2 Floxadrop VD-25367-16 05/09/2021 Cty CP Hóa –
Dược phẩm
Mekophar
Ofloxacin USP 34 Neuland Laboratories
Limited
Sanali Info Park, “A”
Block, Ground Floor,
8-2-120/113, Rd No.2,
Banjara Hills,
Hvderabad-34
India
3 Levotanic 500 VD-24950-16 15/07/2021 Cty CP Hóa –
Dược phẩm
Mekophar
Levofloxacin
hem i hydrate
USP 35 Zhejiang Apeloa
Kangyu Pharmaceutical
Co,.Ltd.
333, Jiangnan Road,
Hengdian, Dongyang,
Zhejiang, 322118
China
4 Metronidazole

250mg

VD-23807-15 17/12/2020 CCty CP Hóa –
Dược phẩm
Mekophar
Metronidazole DĐVN IV Hubei Hongyuan
Pharmaceutical
Co., Ltd.
No. 8 Fengshan Road,
Industrial and
Economic
Development Zone,
Luotian County,
Huanggang City,
Hubei Province
China
5 Mycogynax VD-23186-15 09/09/2020 CCty CP Hóa –
Dược phẩm
Mekophar
Metronidazole DĐVN IV Hubei Hongyuan
Pharmaceutical
Co., Ltd.
No. 8 Fengshan Road,
Industrial and
Economic
Development Zone,
Luotian County’,
Huanggang City,
Hubei Province
China
6 Mycogynax VD-23186-15 09/09/2020 CCty CP Hóa –
Dược phàm
Mekophar
Chloramphenic

ol

DĐVN IV Nanjing Baijingyu
Pharmaceutical Co., Ltd
No. 29

Fangshuidonglu,
Nanjing Chemical
Industrial Park

China

 

CÔNG VĂN 1264 /QLD-ĐK DANH MỤC NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC PHẢI THỰC HIỆN CẤP PHÉP NHẬP KHẨU CỦA THUỐC TRONG NƯỚC ĐÃ ĐƯỢC CẤP SĐK

VĂN BẢN GỐC:

[sociallocker id=7424]1264_QLD_ĐK_2018_VNRAS[/sociallocker]

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

 

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!