CÔNG VĂN SỐ 106/QLD-ĐK CÔNG BỐ DANH MỤC NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC CẦN PHẢI CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU.

825
CÔNG VĂN SỐ 106/QLD-ĐK
CÔNG VĂN SỐ 106/QLD-ĐK
5/5 - (2 bình chọn)
BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 106 /QLD-ĐK

V/v công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2018

 

 

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuât thuốc trong nước.

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lun hành thuốc tại Việt Nam phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược.

Cục Quản lý Dược thông báo đê các công ty sản xuât biêt và thực hiện.

Nơi nhận:

  • Như trên;
  • TT.Trương Quốc Cường (để b/c);                                       TUQ.CỤC TRƯỞNG
  • Các Phó Cục trường (để b/c);                      PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÍ THUỐC 
  • ĐKT Nguyễn Huy Hùng (để b/c);                                              Đỗ Minh Hùng
  • Phòng QLKDD (để phối họp);
  • Tổng Cục Hải Quan (để phối hợp);
  • wébsite Cục QLD;
  • Lưu: VT, ĐK (Chi).

 

DANH MỤC

NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÍ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐẰNG  KÝ LƯU  HÀNH THUỐC TẠI VIỆT NAM PHẢI KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT  PHẢI THỰC HIỆN CẤP PHÉP NHẬP KHẨU
(Đính kèm Công văn số: 106 /QLD-ĐK ngày 08/01/2018 Cục Quản lý Dược)

STT Tên thuốc Số giấy đăng ký lưu hành thuốc Ngày hết hiệu lực của giấy đăng ký lưu hành Tên cơ sờ sản xuất thuốc Tên nguyên liệu làm thuốc TCCL

của

nguyên

liệu

Tên cơ sở sản xuất nguyên liệu Địa chỉ cơ sử sản xuất nguyên liệu Tên nước sản xuất nguyên liệu
1 Metronidazol 250 mg VD-20924-14 12/06/2019 Công ty cồ phần Dược – VTYT Nghệ An Metronidazole BP2012 Hubei Hongyuan Pharmaceutical technology Co., ltd. No.8, Fenghuang mountain, Luotian economical industrial, Huanggang city, Hubei province China

 

CÔNG VĂN SỐ 106/QLD-ĐK CÔNG BỐ DANH MỤC NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC CẦN PHẢI CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU.

VĂN BẢN GỐC

[sociallocker id=7424]106_QLD_ĐK_2018_VNRAS[/sociallocker]

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!