Công văn 9272/QLD-KD về việc thông quan thuốc đã được cấp phép nhập khẩu để sử dụng cho mục đích cấp cứu, chống độc

790
Công văn 9272/QLD-KD
Công văn 9272/QLD-KD
5/5 - (1 bình chọn)
BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 9272/QLD-KD
V/v thông quan thuốc đã được cấp phép nhập khẩu để sử dụng cho mục đích cấp cứu, chống độc
Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2018

 

Kính gửi: Tổng Cục Hải quan.

Ngày 08/05/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 54/2017/NĐ-CP của quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược. Trong đó, điểm g khoản 3 Điều 68 quy định: trường hợp đề nghị cấp phép nhập khẩu thuốc sử dụng cho mục đích cấp cứu, chống độc hoặc vắc xin dùng cho một số trường hợp đặc biệt với số lượng sử dụng hạn chế, nếu cơ sở nhập khẩu không cung cấp được Giấy ủy quyền hoặc Giấy phép bán hàng hoặc Giấy chứng nhận quan hệ đối tác theo quy định tại điểm đ khoản 15 Điều 91 của Nghị định số 54/2017/NĐ-CP thì cơ sở nhập khẩu phải có văn bản nêu rõ lý do để Bộ trưởng Bộ Y tế xem xét.

Các thuốc trên đều là các thuốc hiện không có thuốc thay thế, đáp ứng nhu cầu cấp thiết cho phòng, điều trị một số tình trạng bệnh lý quan trọng. Để đảm bảo cung ứng đầy đủ và kịp thời các thuốc trên, Cục Quản lý Dược kính đề nghị Tổng Cục Hải quan xem xét nội dung sau:

Chấp thuận để cơ sở nhập khẩu miễn nộp bản sao có đóng dấu xác nhận của cơ sở nhập khẩu giấy ủy quyền hoặc giấy phép bán hàng hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác theo quy định tại điểm đ khoản 4 Điều 92 Nghị định số 54/2017/NĐ-CP đối với các trường hợp mà trên công văn cho phép nhập khẩu của Cục Quản lý Dược có thể hiện việc Cục Quản lý Dược chấp thuận cơ sở nhập khẩu được miễn nộp văn bản ủy quyền trong hồ sơ đề nghị cấp phép nhập khẩu.

Cục Quản lý Dược kính đề nghị Quý Tổng Cục xem xét, hỗ trợ.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Tổng Cục./.

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Thứ trưởng Trương Quốc Cường (để b/c);
– Cục trưởng Vũ Tuấn Cường (để b/c);
– Lưu: VT, KD (HH).
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đỗ Văn Đông

 

Công văn 9272/QLD-KD về việc thông quan thuốc đã được cấp phép nhập khẩu để sử dụng cho mục đích cấp cứu, chống độc

DOWNLOAD VĂN BẢN DƯỚI ĐÂY

9272_QLD_KD_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

Ngày viết:
Vietnam Regulatory Affairs Society. Join us, VNRAS, feel free to contact. We'll provide you all information and regulatory affairs update related to products covered by the Ministry of Health of Vietnam (drug, vaccine, biological, pharmaceutical raw material, excipient, capsule, traditional medicine, herbal medicine, medical equipment, invitro diagnostic medical devices, cosmetic, food supplements, chemical and preparation for medical and household use).
LEAVE A REPLY
Please enter your comment!