Công văn 8241/QLD-ĐK Danh mục nguyên liệu phải thực hiện cấp phép NK

752
5/5 - (1 bình chọn)

Công văn 8241/QLD-ĐK ngày 11/5/2018 Cục Quản lý Dược

BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 8241/QLD-ĐK

V/v công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2018

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Căn cứ kết quả thẩm định hồ sơ thay đổi, bổ sung đối với thuốc sản xuất trong nước đã được cấp số đăng ký lưu hành;

Theo đề nghị của công ty tại văn thư số 105/2018/CV-STA ngày 06/04/2018 của Công ty TNHH Liên Doanh STADA-VIỆT NAM;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các công ty sản xuất biết và thực hiện.

Nơi nhận:

  • Như trên;
  • Vũ Tuấn Cường (để b/c);
  • Tổng Cục Hải Quan (để phối hợp);
  • Website Cục QLD;
  • Lưu: VT, ĐK (Chi).
Công văn 8241/QLD-ĐK

 

DANH MỤC

NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐC TẠI VIỆT NAM PHẢI KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT PHẢI THỰC HIỆN CẤP PHÉP NHẬP KHẨU

(Đính kèm Công văn 8241/QLD-ĐK ngày 11/5/2018 Cục Quản lý Dược)

STT Tên thuốc Số giấy đăng ký lưu hành thuốc Ngày hết hiệu lực của giấy đăng ký lưu hành Tên cơ sở sản xuất thuốc Tên nguyên liệu làm thuốc TCCL của nguyên liệu Tên nước sản xuất nguyên liệu
1 Metronidazole STADA 250 mg VD-23356-15 09/09/2020 Công ty TNHH Liên Doanh STADA-VIỆT NAM Metronidazole BP2016 China
2 Metronidazole STADA 500 mg VD-23989-15 17/12/2020 Công ty TNHH Liên Doanh STADA-VIỆT NAM Metronidazoie BP 2016 China
3 Spirastad Plus VD-28562-17 19/09/2022 Công ty TNHH Liên Doanh STADA-VIỆT NAM Metronidazole BP 2015 China
4 Vastad VD-22683-15 26/05/2020 Công ty TNHH Liên Doanh STADA-VIỆT NAM Metronidazole BP2016 China
5 Metronidazol STADA 400 mg VD-22682-15 26/05/2020 Công ty TNHH Liên Doanh STADA-VIỆT NAM Metronidazole BP2016 China

Công văn 8241/QLD-ĐK công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK./.

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC

[sociallocker id=7424]

8241_QLD_DK_2018_VNRAS

[/sociallocker]

Copy vui lòng ghi nguồn vnras.com

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!