Công văn 8069/QLD-ĐK công bố danh mục NLLT phải có giấy phép NK

716
Công văn 8069/QLD-ĐK công bố danh mục NLLT không cần cấp phép NK
5/5 - (1 bình chọn)
Bộ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 8069/QLD-ĐK

V/v công bố danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK

Hà Nội ngày 09 tháng 05 năm 2018

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục 02 nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện câp phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: http://www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các cơ sở biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

Như trên;

CT. Vũ Tuấn Cường (để b/c);

Tổng Cục Hài Quan (để phối hợp);

Website Cục QLD;

 

TUQ. CỤC TRƯỞNG PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC

NGUYỄN THU THỦY

 

DANH MỤC NGUYÊN LIỆU DƯỢC CHẤT ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐC TẠI VIỆT NAM ĐƯỢC NHẬP KHẨU PHẢI KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT PHẢI THỰC HIỆN VIỆC CẤP PHÉP NHẬP KHẨU

(Ban hành kèm theo công văn số 8069/QLD-ĐK ngày 09 tháng 05 năm 2018 của Cục Quản lý Dược)

STT

(1)

Tên thuốc

(2)

SDK

(3)

Ngày hết hạn SDK (dd/mm/vy) (4) * Tên NSX (5) Dược chất (ghi đầy đủ tên, dạng nguyên liệu, dạng muối…)

(6)

Tiêu

chuẩn

dưọc

chất

(7)

Tên NSX nguyên liêu (8) Địa chỉ NSX sản xuất nguvên liêu

(9)

Nưóc sản xuất (10)
01 Maxdazol VD-26083-

17

06/02/2022 Công ty Cổ phần Dược phẩm 3/2 Metronidazol DĐVN

IV

Hubci llongyuan Pharmaceutical Co., Ltd- China 428 YiShui North Road, Fengshan, Luotian County, Hubei, China China
2 Rodazol VD-25852-

16

15/11/2021 Công ty Cô phần Dược phàm

Vacopharm

Metronidazol DĐVN

IV

Hubei Hongyuan Pharmaceutical Co., Ltd- China 428 YiShui North Road. Fengshan, Luotian County, Hubei. China China

Công văn 8069/QLD-ĐK công bố danh mục NLLT phải có giấy phép NK

DONWLOAD VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY 8069_QLD_ĐK_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!