Công văn 6264/BYT-VPB6 năm 2018 cập nhật danh mục TTHC thuộc lĩnh vực Trang thiết bị và Công trình y tế

811
5/5 - (1 bình chọn)

Công văn 6264/BYT-VPB6 năm 2018 về việc cập nhật danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Trang thiết bị và Công trình y tế.

BỘ Y TẾ

Số: 6264/BYT-VPB6

V/v cập nhật danh mục TTHC thuộc lĩnh vực Trang thiết bị và Công trình y tế.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

             Hà Nội, ngày 22 tháng 10  năm 2018

Kính gửi:  Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Bộ Y tế đã hoàn thành rà soát và cập nhật danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước được đăng tải công khai trên Cơ sở Dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; trong đó lĩnh vực Trang thiết bị và Công trình y tế gồm 30 thủ tục (Phụ lục 1), chi tiết như sau:

  • Thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Y tế: 27 thủ tục (Phụ lục 2).
  • Thuộc thẩm quyền giải quyết của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: 03 thủ tục (Phụ lục 3).

Bộ Y tế thông báo để các Cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện việc công bố, công khai các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết theo các quy định hiện hành.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Bộ trưởng (để b/c);

– Thứ trưởng TT Nguyễn Viết Tiến (để b/c);

– Chánh Văn phòng Bộ (để b/c);

– Cục KSTTHC – VPCP (để biết);

– Vụ Trang thiết bị và CTYT (để biết);

– Lưu: VT, VPB6(02b).

TL. BỘ TRƯỞNG

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG BỘ

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG BỘ

 

 

 

 

 

 

Hà Anh Đức

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY

6264_BYT_VPB6_2018_VNRAS

6264_BYT_VPB6_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!