Công văn 5081/QLD-ĐK công bố bổ sung danh mục NLLT phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu đối với thuốc sản xuất trong nước đã có giấy đăng ký lưu hành

617
Công bố bổ sung Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc
Công bố bổ sung Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc
5/5 - (1 bình chọn)

BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 5081 /QLD-ĐK

V/v công bố bổ sung danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu đối với thuốc sản xuất trong nước đã có giấy đăng ký lưu hành

 

          Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2018

Kính gửi: Cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH 13 ngày 06/04/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Căn cứ công văn số 127/CV-DNA đề ngày 15/03/2018 của Công ty cổ phần Dược – VTYT Nghệ An về việc đề nghị công bố nguyên liệu làm thuốc,

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố bổ sung Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn

Cục Quản lý Dược thông báo để cơ sở biết và thực hiện./.

                                                  TUQ. CỤC TRƯỞNG

                                                               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC

                                                      Nguyễn Thị Thu Thủy

 

 

DANH MỤC NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC LÀ DƯỢC CHẤT, TÁ DƯỢC, BÁN THÀNH PHẨM THUỐC ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐC TẠI VIỆT NAM PHẢI KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT PHẢI THỰC HIỆN VIỆC CẤP PHÉP NHẬP KHẨU

(Đính kèm công văn số 5081/QLD-ĐK ngày 23 / 3 /2018)

Thuốc thành phẩm Nguyên liệu hoạt chất
STT Tên thuốc Số giấy đăng ký lưu hành thuốc Ngày hết hiệu lực của giấy đăng ký lưu hành Tên cơ sở sản xuất thuốc Tên nguyên liệu làm thuốc Tiêu chuân chất lượng của nguyên liệu Tên cơ sở sản xuất nguyên liệu Địa chỉ cơ sở sản xuất nguyên liệu Tên nước sản xuất nguyên liệu
1 Salbutamol 2 mg VD-23772-15 17/12/2020 Công ty CP Dược – VTYT Nghệ An Salbutamol (dưới dạng Salbutamol sulphate) BP2012 Supriya lifescience ltd. A 5/2, Lote Parshuram Industrial Area, M.I.D.C, Tal,- Khed, Dist.-Ratnagiri, 415 722, Maharashtra, India. India
2 Salbutamol 4 mg VD-24384-16 23/03/2021 Cône ty CP Dược – VTYT Nghệ An Salbutamol (dưới dạne Salbutamol sulphate) BP 2012 Supriya lifescience ltd. A 5/2, Lote Parshuram Industrial Area, M.I.D.C, Tal.- Khed, Dist.-Ratnagiri, 415 722, Maharashtra, India. India

Danh mục này có 01 trang gôm 02 khoản./.

Công văn 5081/QLD-ĐK công bố bổ sung danh mục NLLT phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu đối với thuốc sản xuất trong nước đã có giấy đăng ký lưu hành

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY5081_QLD_ĐK_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

 

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!