Công văn 4862 công bố danh mục NLLT được nhập khẩu không cần GP của thuốc trong nước

545
Công văn 4862 công bố danh mục NLLT được nhập khẩu không cần GP
Công văn 4862 công bố danh mục NLLT được nhập khẩu không cần GP
Công văn 4862 công bố danh mục NLLT được nhập khẩu không cần GP của thuốc trong nước
5 (100%) 1 vote

 

BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Công văn 4862

V/v công bô danh mục nguyên liệu làm
thuốc được nhập khẩu không phải thực
hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc
trong nước đã được cấp SĐK trước
01/07/2014

 

Hà Nội, ngày 22 tháng năm 2018

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuât thuốc trong nước.

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Căn cứ công văn đề ngày 15/03/2018 của Công ty GlaxoSmithKline Pte Ltd về việc công bố danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các công ty sản xuất biết và thực hiện

                                                               TUQ.CỤC TRƯỞNG

                                                                     PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC

                                                                      NGUYỄN THỊ THU THỦY

 

 

DANH MỤC

NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐC TẠI VIỆT NAM ĐƯỢC NHẬP KHẨU KHỒNG PHẢI THỤC HIỆN CẤP PHÉP NHẬP KHẨU (Đính kèm Công văn số: 4862/QLD-ĐK ngày 22 tháng 3 năm 2018 của Cục Quản lý Dược)

Thuốc thành phẩm  

Nguyên liệu hoạt chất sử dụng

STT Tên thuốc Số giây đăng ký lưu hành thuốc Ngày hết hiệu lực của giấy đăng ký lưu hành Tên cơ sở sản xuất thuốc Tên nguyên liệu làm thuốc TCCL

của

nguyên

liệu

Tên cơ sở sản xuất nguyên liệu Đìa chỉ cơ sở sản xuất nguyên liệu Tên

nước sản xuất nguyên liệu

1 Zentel GC-0182-12 01/03/2019 Công ty Cổ phần Dược phẩm OPV Albendazole BP2010 Uquifa Mexico, S.A. DE

c.v.

Calle 37 Este No 126 CP 62578 Civac Jiutepec, Morelos. Mexico Mexico

Công văn 4862 công bố danh mục NLLT được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK trước 01/07/2014

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY 4862_QLD_ĐK_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM