Công văn 4811/BYT-KH-TC tăng cường GS, hỗ trợ địa phương bị thiên tai

713
Công văn 4811/BYT-KH-TC năm 2018
Công văn 4811/BYT-KH-TC năm 2018
5/5 - (1 bình chọn)
BỘ Y TẾ
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 4811/BYT-KH-TC
V/v tăng cường giám sát, hỗ trợ địa phương bị ảnh hưởng thiên tai
Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi: – Các Dự án/hoạt động thuộc Chương trình mục tiêu Y tế – Dân số
– Sở Y tế các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ

Hiện nay, tình hình thiên tai diễn biến hết sức phức tạp trên địa bàn các tỉnh miền núi phía Bắc và đồng bằng Bắc bộ, có nguy cơ ảnh hưởng rất lớn đến các hoạt động của Chương trình mục tiêu Y tế – Dân số ở địa phương. Trước tình hình đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng (Trưởng Ban quản lý Chương trình mục tiêu Y tế – Dân số), Bộ Y tế (Vụ Kế hoạch Tài chính) đề nghị các Dự án/hoạt động thuộc Chương trình khẩn trương tiến hành các công việc sau:

– Các Dự án/hoạt động tăng cường kiểm tra, giám sát hỗ trợ các hoạt động của dự án tại địa phương.

– Trường hợp địa phương gặp khó khăn về nguồn lực trong việc thực hiện các hoạt động của Dự án, đề nghị có đề xuất cụ thể với các Dự án/hoạt động. Trên cơ sở đề nghị của các địa phương, các Ban quản lý dự án có thể chủ động điều chỉnh kế hoạch để hỗ trợ các địa phương có thể đạt mục tiêu năm 2018.

Trân trọng cảm ơn.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng (để b/cáo);
– Các đ/c Thứ trưởng (để b/cáo)
– Website, Báo SK&ĐS(để đưa tin);
– Vụ trưởng (để b/cáo);
– Lưu: VT, KH- TC2.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH- TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Nguyễn Công Sinh

Công văn 4811/BYT-KH-TC về việc tăng cường giám sát, hỗ trợ địa phương bị thiên tai

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY

4811_BYT_KH_TC_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!