Công văn 4201/QLD-ĐK về danh mục NLLT phải kiểm soát đặc biệt

621
Công văn 4201/QLD-ĐK về danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt
Công văn 4201/QLD-ĐK về danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt
5/5 - (1 bình chọn)

BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 4201/QLD-ĐK

V/v công bố danh mục nguyên liệu
làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt phái
thực hiện cấp phép nhập khẩu của
thuốc trong nước đã có giấy đăng ký
lưu hành thuốc tại Việt Nam cấp trước
ngày 01/7/2014.

 

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2018

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Căn cứ Công văn số 146/ĐK-DHT ngày 23/02/2018 và 163/DK-DHT ngày
28/02/2018 của Công ty CPDP Hà Tây về việc đề nghị công bố nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các cơ sở biết và thực hiện.

 

                                                                                       TUQ. CỤC TRƯỞNG

                                                                       PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC

                                                                                       Nguyễn Thị Thu Thủy

 

 

 

NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐC TẠI VIỆT NAM PHẢI KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT PHẢI THỰC HIỆN CẤP PHÉP NHẬP KHẨU

(Đính kèm Công văn số: 4201/QLD-ĐK ngày 13 tháng 3 của Cục Quản lý Dược)

STT Tên thuốc Số giấy đăng
ký lưu hành
thuốc
Ngày hết
hiệu lực của
giấy đăng ký lưu hành
Tên cơ sở sản xuất thuốc Tên nguyên liệu làm thuốc TCCL của
nguyên liệu
Tên cơ sở sản xuất
nguyên liệu
Địa chỉ cơ sở sản xuất nguyên liệu Tên   nước sản
xuất
nguyên   
liệu
1 Polyvagyl VD-17449-12 09/02/2019 Công ty CP
Dược phẩm
Hà Tây
Chloramphenicol EP9.0 Northeast Pharmaceutical
Group Co., Ltd.
No. 37, Zhonggong
North Street, Tiexi
District, Shenyang,
China
China
2 Foncare VD-16914-12 01/8/2018 Công ty CP
Dược phẩm
Hà Tây
Chloramphenicol HP 9.0 Northeast Pharmaceutical
Group Co., Ltd.
No. 37, Zhonggong
North Street, Tiexi
District, Shenyang,
China
China

Danh mục này gồm 01 trang, 02 khoản

Công văn 4201/QLD-ĐK công bố danh mục NLLT phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam cấp trước ngày 01/7/2014.

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC DƯỚI ĐÂY 4201_QLD_ĐK_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

 

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!