Công văn 3794/BHXH-DVT thống nhất tỷ lệ sử dụng Biệt Dược gốc tại các tuyến điều trị theo chỉ đạo của Chính phủ

25670
Công văn 3794/BHXH-DVT
Công văn 3794/BHXH-DVT
4.6/5 - (15 bình chọn)

Công văn 3794/BHXH-DVT thống nhất tỷ lệ sử dụng Biệt Dược gốc tại các tuyến điều trị theo chỉ đạo của Chính phủ

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số 3794/BHXH-DVT
V/v thống nhất tỷ lệ sử dụng Biệt Dược gốc tại các tuyến điều trị theo chỉ đạo của Chính phủ
Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2017

 

Kính gửi: Bộ Y tế

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ tại Công văn số 1649/VPCP-KGVX ngày 24/02/2017 của văn phòng chính phủ về việc công tác đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập. Trên cơ sở Danh mục thuốc Biệt dược gốc (BDG) do Bộ Y tế cung cấp tại Công văn số 2713/BYT-QLD ngày 25/5/2017.

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam phân tích, tổng hợp tình hình sử dụng BDG như sau:

Chi phí sử dụng thuốc BDG trong KCB BHYT năm 2016 là 8.225,9 tỷ đồng bằng 26% tổng chi phí thuốc. Trong đó:

  • Tỷ lệ sử dụng BDG tại bệnh viện tuyến trung ương bằng 47% số chi thuốc tại bệnh viện tuyến trung ương, tại tuyến tỉnh bằng 24% số chi thuốc tại bệnh viện tuyến tỉnh và tại tuyến huyện bằng 7% số chi thuốc tại bệnh viện tuyến huyện (Phụ lục 01 kèm theo).
  • Chi phi các thuốc BDG hết hạn bản quyền có từ 1-3 số đăng ký Nhóm I thay thế trở lên theo Công văn số 2713/BYT-QLD là 2.982 tỷ đồng. Như vậy chi phí của thuốc BDG năm 2016, sau khi đã tách chi phí của các BDG hết hạn bản quyền còn lại là 5.243,9 tỷ đồng, bằng 16% tổng chi thuốc; Tỷ lệ sử dụng BDG tương ứng tại tuyến trung ương, tuyến tỉnh, tuyến huyện là 32%, 15% và 4% số chi thuốc. Trong thời gian tới danh mục thuốc BDG hết hạn bản quyền tiếp tục tăng lên, đồng thời một số BDG hiệu quả sử dụng không vượt trội so với thuốc Nhóm I sẽ loại khỏi danh mục, thì chi phí BDG tiếp tục giảm thêm.

Để thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ đồng thời nâng cao hiệu quả việc sử dụng và thanh toán thuốc BHYT, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị Bộ Y tế thống nhất tỷ lệ sử dụng BDG) năm 2018 như sau:

  1. Đối với các bệnh viện tuyến Trung ương: Các đơn vị hiện tại sử dụng BDG tỷ lệ cao phải điều chỉnh giảm tỷ lệ sử dụng tối đa bằng 30% tổng chi thuốc. Các bệnh viện tuyến trung ương còn lại căn cứ vào thực tế sử dụng thuốc BDG năm 2016, có các giải pháp sử dụng phù hợp, đảm bảo tỷ lệ chi phi sử dụng thuốc BDG trong năm 2017 và 2018 bằng với năm 2016 (Phụ lục 02 kèm theo).
  2. Đối với bệnh viện tuyến tỉnh, tỷ lệ sử dụng BDG tối đa bằng 5% tổng số chi thuốc BDG sử dụng tại bệnh viện. Các bệnh viện có tỷ lệ sử dụng BDG cao hơn phải điều chỉnh giảm tỷ lệ bằng mức tối đa. Các bệnh viện có tỷ lệ sử dụng BDG thấp hơn mức tối đa giữ nguyên tỷ lệ sử dụng như năm 2016.
  3. Bệnh viện tuyến huyện không sử dụng BDG (kể cả các cơ sở y tế ngoài công lập).
  4. Bộ Y tế có văn bản chỉ đạo việc sử dụng BDG không vượt quá tỷ lệ để thống nhất đồng thời chỉ đạo việc kê đơn thay thế thuốc BDG đã hết hạn bản quyền bằng các thuốc Generic Nhóm I có nhiều số đăng ký đáp ứng yêu cầu điều trị tại các cơ sở y tế.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam kính đề nghị Bộ Y tế sớm xem xét cho ý kiến để BHXH Việt Nam chỉ đạo BHXH các tỉnh tổ chức thực hiện./.

(File dữ liệu điện tử thuốc BDG được BHXH Việt Nam gửi theo địa chỉ: [email protected])

Công văn 3794/BHXH-DVT thống nhất tỷ lệ sử dụng Biệt Dược gốc tại các tuyến điều trị theo chỉ đạo của Chính phủ

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC

Cộng đồng đăng ký vnras.com

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!