Công văn 1649/VPCP-KGVX về việc công tác đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập

1838
Đấu thầu thuốc tại cơ sở y tế công lập
Đấu thầu thuốc tại cơ sở y tế công lập
5/5 - (4 bình chọn)

Công văn 1649/VPCP-KGVX về việc công tác đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 1649/VPCP-KGVX
V/v Công tác đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập
Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2017

 

Kính gửi:

  • Bộ Y tế;
  • Bảo Hiểm Xã hội Việt Nam

Từ vài năm trở lại đây, công tác đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập được chỉ đạo quyết liệt và có bước đổi mới quan trọng, giảm được giá thuốc thuộc nhóm Generic tới 35% (so với khi thực hiện đấu thầu theo cơ chế cũ). Riêng đối với công tác đấu thầu thuốc, quản lý giá thuốc biệt dược chưa được triển khai hiệu quả. Hiện nay đã có hàng trăm loại thuốc biệt dược gốc đã hết thời hạn bảo hộ và có thuốc generic tương tự được chứng minh tương đương sinh học với thuốc biệt dược gốc đáp ứng yêu cầu điều trị theo tiêu chuẩn cao nhất được các nước tham gia ICH (nhóm 1) áp dụng, trong đó có nhiều loại thuốc đã có 02 đến 03 số đăng ký với giá rẻ hơn nhiều so với thuốc biệt dược và chi phí mua các loại biệt dược này rất lớn.

Để giải quyết bất cập trên, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu:

  1. Bộ Y tế phối hợp với Bảo hiểm Xã hội Việt Nam sửa đổi, bổ sung quy định về việc mua thuốc biệt dược gốc đã hết bản quyền để giảm giá thuốc thông qua đấu thầu rộng rãi với các thuốc thuộc Nhóm 1 đã có nhiều số đăng ký đáp úng yêu cầu điều trị theo danh mục do Bộ Y tế công bố.
  2. Bảo hiểm Xã hội Việt Nam thống nhất với Bộ Y tế cơ cấu mua sắm, sử dụng giữa thuốc Biệt Dược gốc và thuốc Generic thuộc nhóm 1. Bảo hiểm Xã hội Việt Nam không thanh toán đối với trường hợp mua sắm, sử dụng ngoài cơ cấu đã thống nhất.
  3. Bộ Y tế chỉ đạo việc kê đơn thay thế các thuốc biệt dược gốc đã hết bản quyền bằng các thuốc generic thuộc Nhóm 1 có nhiều số đăng ký đáp úng yêu cầu điều trị theo danh mục do Bộ Y tế công bố trong điều trị ngoại trú của các cơ sở y tế.

Văn phòng chính phủ thông báo để Bộ Y tế, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
– Như trên
– Thủ tướng chính phủ (để b/c)

– Phó thủ tướng Vũ Đức Đam (để b/c);

– VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Văn Tùng, TGĐ Cổng TTĐT, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, KTTH, TKBT;

– Lưu VT, KGVX (3), mn.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Văn Tùng

VĂN BẢN DẠNG WORD: 1649_VPCP_KGVX_VNRAS

VĂN BẢN GỐC: 1649_VPCP_KGVX_VNRAS

ENGLISH VERSION: 

Đấu thầu thuốc tại cơ sở y tế công lập

Ngày viết:
Vietnam Regulatory Affairs Society. Join us, VNRAS, feel free to contact. We'll provide you all information and regulatory affairs update related to products covered by the Ministry of Health of Vietnam (drug, vaccine, biological, pharmaceutical raw material, excipient, capsule, traditional medicine, herbal medicine, medical equipment, invitro diagnostic medical devices, cosmetic, food supplements, chemical and preparation for medical and household use).
LEAVE A REPLY
Please enter your comment!