Công văn 3603/QLD-ĐK năm 2018 công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc

640
Công văn 3603/QLD-ĐK năm 2018
5/5 - (1 bình chọn)

 

BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 3603/QLD-ĐK

V/v công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK

 

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Căn cứ công văn số 27/2018/CV-SK đề ngày 09/02/2018 của Công ty cổ phần Dược phẩm Sao Kim về việc công bố danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang
thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các công ty sản xuất biết và thực hiện.

Nơi nhận:
– Như trên;
– TT. Trương Quốc Cường (để b/c);
– Các Phó Cục trưởng (để b/c);
– Tổng Cục Hải Quan (để phối hợp);
– Website Cục QLD;
– Lưu: VT, ĐK (Đ.T)
TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC
Nguyễn Huy Hùng

 

DANH MỤC

NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐC TẠI VIỆT NAM ĐƯỢC NHẬP KHẨU KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN CẤP PHÉP NHẬP KHẨU
(Đính kèm Công văn số: 3603/QLD-ĐK ngày 28/02/2018 của Cục Quản lý Dược)

Thuốc thành phẩm Nguyên liệu hoạt chất sử dụng
STT Tên thuốc Số giấy
đăng ký lưu
hành thuốc
Ngày hết

hiệu lực

của giấy
đăng ký lưu
hành

Tên cơ sở sản
xuất thuốc
Tên nguyên
liệu làm
thuốc
TCCL

của

nguyên

liệu

Tên cơ sở sản xuất
nguyên liệu
Địa chỉ cơ sở sản
xuất nguyên liệu
 

Tên

Nước sản
xuất
nguyên
liệu

1 Eskdiol VD-28010-17 19/09/2022 Công ty CP DP
Sao Kim
Estriol ƯSP36 JiangXi YuNeng
Pharmaceutical Co., Ltd
Hi-tech Industrial
Development District,
Ji’an City, JiangXi
Province, P.R.China
China
2 LevoOne QLĐB-629-17 19/09/2019 Công ty CP DP
Sao Kim
Levonorgestrel USP38 Qinhuangdao Zizhu
Pharmaceutical Co., Ltd
No. 10, Longhai Road,
Economic &
Technological
Development Zone,
Qinhuangdao, Hebei
Province, China
China

Công văn 3603/QLD-ĐK năm 2018 công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC DƯỚI ĐÂY

3603_QLD_ĐK_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!