Công văn 3602/QLD-ĐK năm 2018 đính chính danh mục nguyên liệu dược chất

685
Công văn 3602/QLD-ĐK năm 2018
Công văn 3602/QLD-ĐK năm 2018
5/5 - (1 bình chọn)
BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 3602/QLD-ĐK

 

V/v đính chính danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc đượcphép nhập khẩu không yêu cầu GPNK của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Căn cứ công văn số 209/2017/OPV-ĐK đề ngày 19/12/2017 của Công ty cổ
phần dược phẩm OPV về việc đính chính địa chỉ nhà sản xuất nguyên liệu trong
danh mục công bố nguyên liệu dược chất được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy
phép nhập khẩu;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký
thuốc đã có giấy đăng lý lưu hành thuốc tại Việt Nam được nhập khẩu không phải
thực hiện việc cấp phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

Nội dung đính chính trong danh mục kèm theo Công văn này thay thế nội dung
đối với 01 thuốc đã công bố kèm theo Công văn số 3570/QLD-ĐK ngày 27/03/2017
của Cục Quản lý Dược.

Danh mục nguyên liệu dược chất được công bố nêu trên đăng tải trên trang
thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: http://www.dav.gov.vn

Cục Quản lý Dược thông báo để cơ sở biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– TT. Trương Quốc Cường (để b/c);
– Các Phó Cục trưởng (để b/c);
– Tổng Cục Hải Quan (để phối hợp);
– Website Cục QLD;
– Lưu: VT, ĐK (Đ.T)
TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC
Nguyễn Huy Hùng


DANH MỤC

NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC ĐẺ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH
THUỐC TẠI VIỆT NAM ĐƯỢC NHẬP KHẨU KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN CẤP PHÉP NHẬP KHẨU
(Đính kèm Công văn số: 3602/QLD-ĐK ngày 28/02/2018 của Cục Quản lý Dược)

Thuốc thành phẩm Nguyên liệu hoạt chất sử dụng
STT Tên thuốc Số giấy đăng
ký lưu hành
thuốc
Ngày hết
hiệu lực
của giấy
đăng ký
lưu hành
Tên cơ sở sản
xuất thuốc
Tên nguyên liệu
làm thuốc
TCCL của
nguyên
liệu
Tên cơ sở sản xuất
nguyên liệu
Địa chỉ cơ sở sản
xuất nguyên liệu
 

Tên
nước
sản xuất
nguyên
liệu

1 Ambrolex

0,6%

VD-26215-17 6/2/2022 Công ty cổ phẩn
dược phẩm OPV
Ambroxol

hydrochloride

EP 7 Ami Lifesciences Pvt.
Ltd.,
Block No. 82/B, ECP
Road. At & po:
Karakhadi 391 450,
Tal: padra, Dis:
Baroda, Gujarat
India

Công văn 3602/QLD-ĐK năm 2018 đính chính danh mục nguyên liệu dược chất

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC DƯỚI ĐÂY

3602_QLD_ĐK_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!